Indholdsfortegnelse
Købsklasser
Nykøb
Modificeret genkøb
Rutinekøb
Det industrielle marked:
Det offentlige marked:
Mellemhandlermarkedet:
• Forklar begrebet code of conduct.
• Forklar hvilke faktorer, der påvirker købsadfærden.
• Hvad forstås ved virksomhedens købscenter?
• Hvorfor skelnes der mellem tre købstyper?
• Hvem kan med fordel have kendskab til en virksomheds købsbeslutningsproces og hvorfor?
• Hvorfor har code of conduct fået en stor betydning i mange virksomheder?
• Hvorfor er det vigtigt at kende de forskellige medlemmer af købscentret og deres roller i et køb

3. En virksomhed skal have lavet et nyt domicil og i den anledning skal den have nye møbler. Gør rede for købernes købsadfærd, beskriv købscentret og købsbeslutningsprocessen. Du skal særligt bruge kapitel 7 her.

Uddrag
De 3 delmarkeder der findes på producentmarkedet, hedder henholdsvis det industrielle marked, det offentlige marked og mellemhandlermarkedet.

På det industrielle marked indkøber virksomheder varer som de kan bruge i deres produktionsproces, på det offentlige marked indkøber virksomheden varer som går til de offentlige virksomheders forbrug, og på mellemhandlermarkedet indkøber virksomheden varer som de videresælger til det næste led i distributionskæden.

---

Det offentlige marked:
På det offentlige marked har de stor interesse i at deres indkøb skal foregå politisk korrekt da man på dette marked bruger skatteborgernes penge.

Mellemhandlermarkedet:
På mellemhandlermarkedet har de stor fokus på leverandørerne da der fx er offentlige anlægsarbejder krav om at leverandører ansætter lærlinge hvor man her tager både etiske og moralske hensyn hvilket på længere sigt vil gavne samfundsøkonomien.