Indholdsfortegnelse
Opgave 1: (25 min) - Individuelt arbejde
- Med hjælp fra Google skal du finde Aftaleloven.
- Med hjælp fra bogens kapitel 10.1.1 og 10.1.2 skal du genfortælle kort med dine egne ord, hvad der står i de tre §'er.

Opgave 2:
- Læs om fuldmagter i Gyldendals "Den Store Danske" online encyklopædi (5 min):

Opgave 3.
- Se følgende video om fuldmagters grænse (10 min):

Opgave 4 - Individuelt arbejde
Svar på arbejdsspørgsmålene i dokumentet fra opgave 1. (17 min)

Alle svar kan findes i bogen kapitel 10.
1. Hvad forstås ved mellemmandsaftaler?
2. Angiv "navnene" på de implicerede parter ved fuldmagt.
3. Hvad er definitionen på en fuldmagt?
4. Hvilke 2 former for fuldmagt findes der?
5. Hvad forstås ved bemyndigelse?
6. Hvad forstås ved legitimation?
7. Hvilken konsekvens får en § 18-fuldmagtsoverskridelse?
8. Hvordan ophører en § 18-fuldmagt?
9. Hvad forstås ved en fuldmagt med særlige kendetegn?
10. Nævn 4 former for fuldmagt med særlige kendetegn.
11. Hvordan ophører fuldmagter med særlige kendetegn?

Opgave 5:
Lav følgende caseopgave fra bogen - 10B (Se kapitel 10.6) 35 min
1. Hvad er det juridiske område?
2. Hvad er den juridiske problemstilling?
3. Hvilken retskilde skal du bruge til at løse opgaven?
4. Redegør for teorien:
a. Hvad er en fuldmagt med særlige kendetegn?
b. Hvilke §’er siger noget om fuldmagter med særlige kendetegn?
c. Hvad består en fuldmagt af?
d. Hvilke typer af fuldmagter med særlige kendetegn findes der?
e. Hvordan ophører en fuldmagt med særlige kendetegn?
5. Teori i forhold til fakta:
a. Hvem er fuldmægtig, fuldmagtsgiver og tredjemand?
b. Hvilken type af fuldmagt drejer caseopgaven sig om?
c. Hvad er legitimationen i opgaven?
d. Hvad er bemyndigelsen?
e. Har tredjemanden handlet i god eller ond tro?
f. Hvad betyder det, hvis tredjemanden har handlet i god eller ond tro for selve løsningen?
6. Konklusion:
a. Er fuldmagtsgiver bundet af aftalen? Hvorfor/hvorfor ikke?

Uddrag
Aftalelov § 10 DEL
Den, som har givet en anden fuldmagt til at foretage en retshandel

bliver umiddelbart berettiget og forpligtet overfor tredjemand ved retshandel, som fuldmægtigen foretager i fuldmagtsgiverens navn og indenfor fuldmagtens grænser.

Stk. 2. Indtager nogen ifølge aftale med en anden en stilling, som efter lov eller sædvane medfører beføjelse for ham til indenfor visse grænser at handle på den andens vegne, anses han befuldmægtiget til at foretage retshandler, som falder indenfor disse grænser.

Aftalelov § 11 stk. 1 DEL
Har fuldmægtigen ved retshandelens foretagelse handlet i strid med fuldmagtsgiverens forskrifter

er retshandelen ikke bindende for denne, såfremt tredjemand indså eller burde indse, at fuldmægtigen således overskred sin beføjelse.

Aftalelov § 18 DEL
En fuldmagt, der alene hviler på fuldmagtsgiverens erklæring til fuldmægtigen

er tilbagekaldt, når erklæringen om, at fuldmagten ikke længere skal gælde, er kommet frem til fuldmægtigen.

---

§ 10 står der: At hvis en erhvervsdrivende har givet en fuldmagt til en af sine ansatte, så anses han befuldmægtiget og kan købe og handle på erhvervsdrivendes navn og indenfor fuldmagtens grænser.

Når han gør det, bliver der indblandet en tredjemand og det er ham, som fuldmægtige gerne vil handle med. Dermed er fuldmagtsgiveren som udgangspunkt være bundet af den indgående aftale.