Indholdsfortegnelse
Faglig disciplin
Kernestof: Eleverne skal kende følgende Begreber
Kernestof: Eleverne skal kende følgende Metoder/Modeller/Teorier/teoretikere
Sociologi

Uddrag
Uformelle normer
Uformelle normer er de regler eller forventninger om adfærd, som vi retter os efter helt automatisk.

De er uformelle, da de ikke er nedskrevet, fx at man rækker hånden op i klassen eller står i kø i kantinen.

Formelle normer
Formelle normer er de regler eller forventninger om adfærd, som vi retter os efter helt automatisk. De er formelle, fordi de er skrevet ned, fx love om, at vi kører på cykel i højre side af vejen.

Positive sanktioner
Sanktioner er reaktionen en handling medfører, og de sørger for at holde os fast på at følge normerne.

Positive sanktioner er derfor det vi belønnes med, når vi overholder normerne, fx ros, smil og anerkendende blikke.

Negative sanktioner
Sanktioner er reaktionen en handling medfører, og de sørger for at holde os fast på at følge normerne.

Negative sanktioner er det vi møder, når vi overtræder normerne, fx fængselsstraf, irettesættelse fra læren eller udelukkelse fra grupper.

---

Socialisering
Socialisering handler om tilpasning til de gældende normer omkring adfærd og opførsel i et samfund eller i mindre arenaer som familien eller daginstitutioner.

Socialisering kan også ses som processen, hvor barnet bliver til en samfundsborger. Socialisering kan med andre ord kaldes opdragelse.

Primær socialisering
Den primære socialisering foregår i barnets helt nære miljø, som hovedsageligt er familien. Her lærer barnet at det er vigtigt, elsket og uerstatteligt. Barnet er i centrum.

Sekundær socialisering
Den sekundære socialisering foregår i institutioner (samfundet) som vuggestuer, børnehaver, skoler og vennegrupper

og her lærer barnet at det er ligestillet med andre børn og at det skal tage hensyn og indgå i fællesskaber.

Arena
En arena er i dette tilfælde et specielt afgrænset miljø, som indeholder forskellige normer og værdier

det kan fx være arenaer som familien eller børnehaven, altså områder hvor man indgår i visse sociale relationer og sammenhænge.

Krydspres
Et krydspres er det et barn kan opleve, fordi det både kan være påvirket af adfærd fra den primære og sekundære socialisering samtidig

der er altså tale om en dobbeltsocialisering. Der ligger altså et ’pres’ i overført betydning på barnet fra to sider. Ved krydspres kan barnet opleve forvirring om hvilke normer det skal følge.