Fag:
Matematik A
Biologi A

Abstract
This paper combines mathematics and biology in the attempt to shed light on selection, and how selection has affected the vision of many animals. The paper explains what selection is and how it has had an effect on the evolution and the survival of many animals.

The paper explain selection and natural selection on the basis of Charles Darwin’s theory of evolution. Secondly, a study about dif-ferent visions, and how the vision affects the ability to hunt is made.

The study tests the ability to hunt with different kinds of vision. By using the mathematical method chi-square test analyses are made to prove the hypothesis.

The results shows that the ones with the clearest vision are more able to hunt food. It is concluded that a good vision is important for many animals and for their survival.

Indledning
Denne synopsis beskæftiger sig med selektion med henblik på synet, og hvorledes chi i anden-test benyttes til analyse af en selvlavet synsundersøgelse.

I det redegørende afsnit vil der blive lagt vægt på selektion og Charles Darwin’s evolutionsteori, samt hvordan selektion har påvirket en række faktorer for dyrs overlevelse heriblandt dyrs synsevne.

Herefter vil der være en kort forklaring om et selvopfundet forsøg baseret på synet. Dernæst vil det vises, hvorledes chi i anden- test metoden benyttes til analyse af forsøgsdataerne, og derefter disku-teres forsøget og dets data.
Til slut vil drages en endelig konklusion på min synopsis.

Indholdsfortegnelse
Abstract 1
Indledning 3
Optimering Af Syn 4
Selektion 4
Kunstig Selektion 5
Naturlig Selektion 5
Variation Og Mutation 6
Forsøg – Test Af Synet. 6
Analyse Af Forsøgsdata Ved Chi^2-test 7
Konklusion 10
Litteraturliste 11
Bilag 1: Forsøgsdata 12

Uddrag
Optimering af syn
For mange dyrearter spiller synet en vigtig rolle. Synet kan være en væsentlig grund til at dyret kan skaffe føde, og dermed sikre sin overlevelse. Hvis man tager sælen som eksempel har den gennem evolutionen måttet udvikle en række tilpasninger til livet i vand.

Dette har resulteret i at sælen har en flad hornhinde, hvor lyset næsten brydes ens på land og i vand, dette mindsker synsforskelle mellem land og vand.

Overgangen fra vand til luft er nemlig et stort optisk problem, fordi lyset bry-des kraftigt fra luften til det væskefyldte øje, mens lyset stort set ikke brydes fra vand til øjets væ-ske. De første hvirveldyr som krøb på land for ca. 375 millioner år siden kunne se i vand, men blev til gengæld nærsynet på land.

Det problem har landlevende hvirveldyr bl.a. løst med en fladere lin-se, sådan at lyset brydes mindre. Sælernes forfædre fik det modsatte problem da de dykkede ned under vand, de blev nemlig langsynede.

For at kunne korrigere for det dårlige syn i vand har sæler-nes øjne udviklet en rund linse, der gør at de ikke ser så godt på land. Dog kompenserer sælers iris og flade hornhinde i nogen grad for dette. Sælerne har altså tilpasset sig livet i vandet, dette er sket ved selektion.

---

Analyse af forsøgsdata ved chi^2-test
For at undersøge om der er uafhængighed mellem observationerne, benytter jeg analysen kaldet uafhængighedstest.

Denne test afgør, om der er sammenhæng mellem de to observationer, og bru-ges når man ud fra en stikprøve prøver at vurdere forskellige faktorer op imod hinanden, hvilket i dette tilfælde er de forskellige synsprøver.

Nulhypotesen vil være at der ikke er en sammenhæng eller forskel mellem observationerne, for hvis nulhypotesen ikke godkendes, er det muligt at finde denne sammenhæng eller forskel.

Ved brug af Ti-Nspire laver jeg en uafhængighedstest for alle observationerne på en gang og kan herefter aflæse bl.a. X2-værdien, antal frihedsgrader og p-værdien.

X2 er et mål for hvor stor afvigelsen mellem det forventede og det observerede. I en X2-test er til-knyttet et antal frihedsgrader.

Hvis der er k observationer, er der k-1 frihedsgrader. P-værdien er sandsynligheden for at gøre en observation som afviger mindst lige så meget fra nulhypotesen som det konkrete resultat. For at være i stand til at beregne sin p-værdi skal man både have observeret resultater, og derefter udregnet forventet resultater.