Indholdsfortegnelse
Kapitel 1: Etik, moral og jura 3
Noter 3
Kapitel 2: Danske retskilder 4
Noter 4
Kapitel 3: Internationale retskilder 5
Noter 5
Opgaver 6
Kapitel 5: Erstatning (udenfor kontrakt) 6
Noter 6
Opgaver 11
Kapitel 6: Forsikring 13
Noter 13
Opgaver 14
Kapitel 7: Ansættelsesret 15
Noter 15
Opgaver 18
Kapitel 8: Aftalers indgåelse 18
Noter 18
Opgaver 21
Kapitel 9: Forbrugeraftaler 21
Spørgsmål 21
Kapitel 10: Aftalers ugyldighed 22
Noter 22
Opgaver 25
Kapitel 11 – Mellemmandsaftaler 26
Noter 26
Kapitel 12: Markedsføring 27
Spørgsmål. 27
Opgaver 30
Kapitel 13: Enerettigheder 30
Noter 30

Kapitel 14 – Handelskøb 32
Noter 32
Kapitel 15: Internationale køb 37
Spørgsmål 37
Kapitel 16: International procesret og privatret 42
Noter 42
Kapitel 17: Forbrugerkøb 43
Noter 43
Kapitel 18: IT-ret (E-handel) 44
Spørgsmål med noter undervejs 44
Kapitel 19 – Kredit 47
Spørgsmål med eventuelle noter 47
Kapitel 20 – Pant i løsøre 50
Noter 50
Opgaver 52
Kapitel 21 – Pant i fast ejendom 53
Noter 53
Kapitel 22: Kaution 55
Noter 55
Opgaver 56
Kapitel 23: Hæftelse 57
Noter 57
Kapitel 24: Inkasso og Fogedret 60
Noter 60
Opgaver 61
Kapitel 26: Gældsophør 61
Noter 61
Kapitel 27: Domstole 62
Noter 62
Kapitel 28: Ejendomshandel 64
Noter 64
Kapitel 29: Lejeret 65
Noter 65

Uddrag
• Ikke alle regler er skrevet i loven – fx nogle regler indenfor erstatningspligt. Disse regler er dog formuleret ud fra mange års praksis og domme

• Morale og etik spiller nogle gange også en direkte rolle i en retsafgørelse fx i markedsføringsloven §1, hvor der står at virksomheder skal føre god markedsføringsskik.

Her skal dommeren da kigge på hvad tidens tendenser er, inden han afgør om det er føre god markedsføringsskik eller ej.

• I Danmark har man ingen anmeldelsespligt, men til gengæld må man ikke lyve i retten, da det kan betyde at den tiltalte få en uretfærdig straf.

• I og med EU har gjort at der er fri handel via landegrænser, har det medført problemer omkring lovgivningen, for hvis der ikke er den samme opfattelse fra begge partner

hvis lands lovgivning skal så gælde? Dette er et problem, der bliver arbejdet på i EU: På at sikre forbrugernes retsstilling i den sammenhæng.

• Der er nogle principper indenfor sagsbehandling, som udspringer fra de moralske og etiske holdninger – eksempelvis:
o Proportionalitetsprincippet: En nødvendig indgriben i borgers frihed skal begrænses mest muligt

o Legalitetsprincippet: Offentlige myndigheder kan kun med hjemmel i lov (være berettiget til via lov) nedlægge forbud (fx at man forbyder brug af forfalden bygning) eller påbud (fx at stille krav om nedrivning af bygning) overfor borgere

o Lighedsprincippet: Borgere skal behandles ens, når deres sager er ens. (ellers er der et godt grundlag til at appellere)

---

• Udgangspunkt: Ansættelse kan ske både mundtligt og skriftligt (et egentlig uddannelsesforhold skal ske skriftligt). Der er dog nogle ting loven ikke finder gyldigt ved mindre de er skriftlig aftalt:

o 120 dages reglen (Funktionærloven § 5 stk. 2)
o Gensidig forlængelse af opsigelsesvarslet (Funktionærloven § 2 stk. 6)
o Konkurrenceklausuler (Funktionærloven § 18)
o Kundeklausuler (Funktionærloven § 18a)

• Der må ikke underskrives på en ansættelsesaftale, der indeholder en voldgiftsklausul, som indebærer:
o Funktionæren må ikke bringe en sag omkring usaglig opsigelse i de almindelige domstole
o Funktionæren skal bære halvdelen af omkostninger ved en voldgiftssag (typisk højere end procedurehonorar til advokaten)
o At voldgiftskendelsen ikke kan appelleres

• Arbejdsgiver har en oplysningspligt, som indebærer at han skriftligt underretter lønmodtageren om visse arbejdsvilkår for ansættelsen (Arbejdsgiver kan risikere at betale op til 26 ugers løn, hvis han ikke overholde denne)

• Arbejdstageren pligter:
o Tiltræder som aftalt (hvis arbejdsgiver afviser, har arbejdstager krav på at få erstatning for den periode et lovlig opsigelsesvarsel ville havde løbet, omvendt hvis arbejdstager tiltræder for sent, kan arbejdsgiver kræve en halv måneds løn)

---

• Hvis arbejdsgiver misligholder og ikke betaler løn, må arbejdsmodtager godt lade være med at møde på job

• Hvis funktionæren er fritstillet, kan han sagtens optage lønnet arbejde i opsigelsesperioden dvs. få løn fra to arbejdsgiver samtidigt.

• Fratrædelsesgodtgørelse (Funktionærloven § 2): Hvis funktionæren opsigelse og fratræder efter uafbrudt beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i 12, 15 eller 18 år, har vedkommende ret til 1, 2 eller 3 måneders løn

• Godtgørelse (Funktionærloven § 2b): Hvis funktionæren har oplevet urimelig opsigelse (usaglig opsigelse – rimelig begrundelser:

Arbejdsmangel, ydygtighed, stort sygefravær, manglende samarbejde) har vedkommende ret til en godtgørelse på 1 til 6 måneders løn afhængig af ansættelsesperioden

• Danmark har gennem EU og FN forpligtet: modtagerens kan nøjes med at afholde 4 ugers ferie årligt – har dog 5 ugers ferie (den resterende uge kan overføres til næste år)