Indholdsfortegnelse
Hvad er Kaution?

Sådan bliver aftalen indgået

Privat kaution

Hvornår kan kreditor kræve gælden indfriet?
• Selvskyldnerkaution
• Simpel kaution
• Tabskaution

Hvor meget skal kautionisten betale?
- Et bestemt lån:
- Begrænset kaution:
- Regresret og indtrædelsesret

Flere kautionister til samme gæld - Samkaution

Hvornår ophører kautionen?
- Kautionistens forpligtelser overfor kreditor ophører hvis:

Uddrag
Hvad er Kaution?
• En form for ekstra sikkerhed

• Kautionisten hæfter for betaling for betaling til kreditor, hvis debitor ikke betaler afdrag til tiden og dermed misligholder lånet.

• Kautionisten er en person eller virksomhed, som har en aftale med kreditor om kaution for debitors gæld.

Sådan bliver aftalen indgået
Aftale mellem kautionist og kreditor omfattet af aftalelovens regler om:
o Aftaleindgåelse (tilbud og accept)
o Ugyldighedsreglerne kan anvendes på kautionsaftalen.

Eks. Hvis kreditor har løjet om debitorens økonomiske situation overfor kautionist er aftalen ugyldig.
o Urimelige aftaler

Kreditor og kautionist indgår kautionsaftalen, som indeholder en henvisning til den gæld mellem kreditor og debitor, som kautionen skal sikre.