Pengepolitik | International økonomi

Indholdsfortegnelse
Opgave 13.1 ......................3
a. Dæmpe borgernes forbrug ................. 3
b. Sætte gang i byggeriet .................. 3
c. Svække euroen ................ 4
d. Øge beskæftigelsen .................... 4
e. Dæmpe importen .............................. 4
f. Øge erhvervslivets investeringer ................ 5
g. Øge borgernes opsparing ................. 5
h. Tiltrække valuta med henblik på at øge valutareserven ......... 6
i. Svække kronen ................... 6
j. Begrænse inflationen ............................ 6
Opgave 13.2 – Udlånsrenten hæves........................7
a. Hvad forstår man ved Nationalbankens udlånsrente?.............. 7
b. Hvilken pengepolitik føres der? ................... 7
c. Forklar, hvordan rentestigningen vil påvirke renterne i bankerne. .............. 7
d. Hvordan vil rentestigningen påvirke samfundsøkonomien? ........... 7
e. Hvad kan være baggrunden for rentestigningen? ................... 8
Opgave 13.3 – Pengepolitikken Lempes......................8
a. Hvilke pengepolitiske instrumenter kan Nationalbanken tage i anvendelse, hvis den ønsker at sænke bankrenterne? ...... 8
b. Gør rede for, hvordan en sådan rentesænkning kan øge beskæftigelsen. ........... 8
c. Nationalbanken undlader alligevel at sænke renten, da man mener, at det vil få uheldige konsekvenser for
andre dele af dansk økonomi. Hvilke ulemper kan der være tale om? ................ 9
Opgave 14.4 – Svag EURO – Hvad bør gøres?..........9
a. Hvad vil det sige, at euroen er svag over for kronen? .......... 9
b. Hvilke indgreb kan Nationalbanken tage i anvendelse, hvis den ønsker at styrke euroen i forhold til kronen? .. 9
Opgave 15.5 - ECB ..........10
a. Hvilken målsætning har ECB omkring inflation? ..... 10
b. Hvilken pengepolitik skal ECB føre for at dæmpe inflationen? ...... 10
c. Hvilke pengepolitiske indgreb kan den anvende? ........... 10
d. Hvorfor er det ikke så vigtigt for ECB at tage hensyn til eurokursen, når man fører pengepolitik? ..... 10

Uddrag
c. Svække euroen
Hvis Nationalbanken vil svække euroen, så skal de fører en kontraktiv pengepolitik. Dette vil medføre at danskere optager flere lån i udlandet til en lavere rente.

Derudover vil udlandet købe flere danske obligationer for at få et højere udbytte, på grund af den høje rente.

Disse to hændelser vil altså medføre at Danmarks valutareserve alt andet lige vil blive forøget, siden valutaindstrømningen stiger. Dette betyder at udbuddet af euros stiger, som vil betyde at den danske krone vil blive appliceret over for euroen.

Dette vil medføre at betalingsbalancens løbende poster alt andet lige bliver forringet, importen stiger og eksporten falder. Det opstår da danske virksomheders priskonkurrenceevne herunder kronekursen, bliver forringet.

d. Øge beskæftigelsen
Hvis Nationalbanken ønsker at øge beskæftigelsen, så skal de føre en ekspansiv pengepolitik. Renten sænkes som vil resultere i en stigende efterspørgsel i samfundet.

Den lave rente vil føre til øget forbrug, som vil føre til øget produktion og dermed øget beskæftigelse. Derudover vil den lave rente også føre til at boligbyggeriet stiger, som også vil skabe flere arbejdspladser.

Den øget produktion vil også medføre øget BNP, men også øget import gennem husholdningernes privatforbrug i form af lav eller medium teknologiske produkter, eller virksomhedernes import af ressourcebaserede eller højteknologiske produkter

Den øget beskæftigelse vil føre til at de offentlige finanser bliver forbedret, da statens udgifter bliver formindsket, og statens indtægter bliver forbedret.

e. Dæmpe importen
Hvis Nationalbanken vil sænke importen, så skal de føre en kontraktiv pengepolitik. Renten bliver sat op, hvilket mindsker efterspørgslen.

Den faldende efterspørgsel medfører en mindsket produktion, som vil få BNP’en til at falde hvilket vil betyde et fald i beskæftigelsen.

Derudover vil den faldende efterspørgsel alt andet lige resultere i en dæmpet import, da husholdningerne forbruger mindre.

Omvendt så vil den forøget rente medføre at valutaindstrømningen stiger, hvilket vil betyde at den danske kroner bliver apprecieret over for udenlandske valuta.

Det apprecieret krone, vil alt andet lige få importen til at stige, da udenlandske varer bliver billigere end danske varer, da udenlandske virksomheders priskonkurrencerne, herunder valutakurs, bliver forbedret over for danske virksomheders priskonkurrenceevne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu