Indholdsfortegnelse
a) Gør nærmere rede for de miljømæssige problemer omkring forbruget af oksekød og andre kødtyper. Inddrag figuren 'The carbon footprints of foods' i artiklen fra World Economic Forum.

b) Diskutér bredt nogle miljøpolitiske indgreb, der kan dreje fødevareforbruget væk fra oksekød og over imod mere klimavenlige fødevarer. Inddrag i dine overvejelser dels de miljømæssige konsekvenser af dine indgreb (naturligvis), men også de fordelingsmæssige virkninger samt konsekvenserne for landbrugserhvervet.

c) World Economic Forum og Etisk Råd foreslår helt konkret en afgift på oksekød. Foretag en nærmere analyse af virkningerne af en sådan afgift – og peg herunder på såvel fordele som ulemper ved en sådan afgift. Inddrag et udbud/efterspørgselsdiagram i din analyse. Inddrag ligeledes gerne begrebet eksternaliteter i din besvarelse.

d) World Economic Forum sammenligner rygere med kødspisere. Hvad er din vurdering af den sammenligning – holder den?

Uddrag
Forbruget af oksekød og andre kødtyper er en stor belastning på klimaet og global opvarmning. Fødevareproduktionen står for et sted mellem 20-30% af den menneskeskabte globale opvarmning.

Heraf fylder husholddyr en stor del, hvoraf oksekød og andre kødtyper bliver produceret. Grunden til at forbruget af specielt oksekød er problematisk

skal ses i lyset af produktionen bag, som kræver store ressource mængder for at kunne lade sig gøre. Derudover udleder dyrene også metan, som er en drivhusgas og er medvirkende til global opvarmning.

Det at drive kvæg ligger beslag på store vand- og landressourcer, samtidig med at det belaster miljøet og biodiversiteten.

26 % af klodens isfri overflade er henlagt til græsningsarealer til især kvæg og yderligere 33 % går til at dyrke foder. Af al dyrket landbrugsjord bruges 70 % til husdyravl.

For at gøre plads til den stigende kødproduktion, bliver store områder af skov fældet. Træerne er med til at binde kvælstof, hvilket bliver frigivet idet at træerne bliver fældet.

Også vandforbruget i forbindelse med produktionen af oksekød spiller en stor rolle. Landbruget som helhed bruger 70 % af det ferskvand, mennesker har adgang til globalt set, hvoraf 8 % af det samlede humane vandforbrug går til kvægopdræt.

Hvis man kigger på figuren i artiklen fra World Economic Forum kan man se at oksekød sammen med lammekød, klart er det kød som er mest C02 udledende i forhold til produktionen af 1kg kød.

Her udleder oksekød lidt over 26,6kg CO2 pr kg kød. Til sammenligning udleder kylling og fisk kun omkring 3,5kg C02 pr kg kød som bliver produceret.

De fødevarer som dog udleder klart mindst C02 pr kg som bliver produceret, er frugt og grønsager produceret ude i den ”frie natur”.

Det indebærer ikke frugt og grønsager produceret i drivhuse, i det at det udleder en større mængde C02. Ud fra figuren kan det derfor også ses

at produktionen af kød er klart større udledere af C02, når man tager det op imod udendørsproduceret grønsager, mælke- og ris produktion.

Udover at kødkvæg har brug for mere jord og vand til produktion, så udleder de som nævnt før markant større mængder af metan, idet at kødkvæg er drøvtyggere, hvilket skaber øget mængde af metan gasser.