Historie noter | Over 60 sider

Indholdsfortegnelse
NOTER:
Imperialisme og 1. verdenskrig
- Imperialisme:
- Optakt til 1. Verdenskrig
- Konflikter i Europa
- Alliancer
- Skuddet i Sarajevo (28/6-1914)
- Hvorfor brød krigen ud (årsager)?
- 1.Verdenskrig-forløb
- Mindmap over 1. Verdenskrig:
- 4. Krisen i trediverne
- Tyskland 1919 – 33: Weimarrepublikken
- Hvem var ansvarlig?
- Krise Beskrivelse i DK
- Tysklands udenrigspolitik 1933-38/39
- Danmark efter 2. verdenskrig

Koreakrigen.
1. Hvem har kontrolleret Korea i årtier frem til 1945?
2. Hvordan ændres magtforholdene i Korea derefter?
3. Hvornår, hvordan og med hvilket motiv bryder krigen ud?
4. Hvilke lande/personer har på forhånd godkendt invasionen?
5. Hvordan reagerer FN på krigen?
6. Hvad er omstændighederne i Sikkerhedsrådet i forbindelse med de vedtagne resolutioner?
7. Forklar i store træk forløbet af krigen, herunder også afslutningen.
8. Hvorfor afskediger præsident Truman undervejs i krigen sin øverstbefalende, general MacArthur?
9. Hvilke konsekvenser får krigen i henholdsvis Asien og Europa?
10. Hvad er status på situationen i Korea i dag? (Brug egen viden og/eller internettet til at besvare spørgsmålet)

Sovjet og Østeuropa 1985-91
1. Hvilke problemer står Sovjet med, da Gorbatjov overtager magten?
2. Hvad er løsningerne henholdsvis indenrigspolitisk og udenrigspolitisk ifølge Gorbatjov?
3. Hvad bliver konsekvensen deraf såvel i Sovjet som i Østeuropa generelt?
4. Hvorfor accepterer Gorbatjov og Sovjet Tysklands genforening og de østeuropæiske kommunistpartiers fald (se bl.a. kilde 10)?
5. Hvorfor og hvordan går Sovjetunionen i opløsning?

VE 1914, s. 178-180 og 306-307
1. Hvilke holdninger var der i Danmark til Nato-alliancen og kernevåben?
2. Forklar fodnotepolitikken?
3. Hvilken ny sikkerhedspolitisk situation tegner sig for Danmark efter Østblokkens sammenbrud?
4. Beskriv USA’s position efter Sovjets opløsning.

VE 1914, s 341-346
1. Hvad er baggrunden for, at man overhovedet begynder at tale om europæisk samling?
2. Hvilke organisationer repræsenterer de første skridt mod samling?
3. Sammenlign kilde 1 og 3: Hvad er Churchill og Schuman enige om?
4. Beskriv kul og stålunionen, herunder bl.a. medlemslande og formål.
5. Hvorfor står England udenfor?
6. Forklar de vigtigste elementer i Rom-traktaten-1957 (EF´s “Grundlov”).
7. Hvad er meningen med betegnelserne føderalister og funktionalister i forhold til de europæiske samarbejde?

Spørgsmål side 346-352
- Kommunismens sammenbrud 1989-91
- EU 1991-2005
- Maastricht-traktaten (1991/1992)
- Amsterdam-traktaten (1997)
- Forfatningstraktaten (2004)

Bruxelles set fra Danmark, s. 89-95.
1. Hvorfor bliver Danmark først medlem af EF i 1973?
2. Folkeafstemningen 1972 – hvordan kan den typiske tilhænger, modstander og tvivler defineres?
3. Hvad er karakteristisk ved vælgernes holdning til EF-medlemskabet (se tallene nederst s. 92)?
4. Hvordan argumenterer tilhængere og modstandere i forhold til EF-medlemskabet?
5. Hvilket tema var næsten fraværende i valgkampen, og hvad har dette fravær sandsynligvis bidraget til?
6. Forklar de 2 valgplakater s. 93.

Bruxelles set fra Danmark, s. 95-101
1. Hvad var karakteristisk for forholdet til EF i 70erne?
2. Forklar det danske Markeds-/Europaudvalg.
3. Hvad kan man udlede af afstemningsresultatet om EF-pakken i 1986 set i lyset af den generelle EF-holdning i befolkningen (se tallene s. 97-98)?
4. Hvordan udvikler holdningen til EF sig i DK i slutningen af 80erne hos henholdsvis befolkningen og de politiske partier?
5. Hvorfor vedtager EF kun 5 år efter EF-pakken Maastricht-traktaten?

Maastricht-traktaten-afstemning(1992)
- Ja:
- Nej:
Nationalt kompromis
Amsterdam-traktaten(1998)
Euro-afstemningen(2000)
- Ja:
- Nej:
Danmarks forhold til EU
DK og EF/EU
Israels oprettelse (1948)
- Baggrund: A
Befolkningsudvikling i Palæstina
Første Arabiske-israelskekrig
Uafhængighedserklæringen
1. Hvorfor skal jøderne havde deres egen stat i palæstina?
2. Kendetegn ved Israel?
Seksdageskrigen (1967)
Oktoberkrigen 1973:
Fredsaftale 1979:
Palæstinensernes situation:
Palæstinakonflikten 1995-2015
Palæstinensiske organisationer
Stridspunkter i 2015
Årsag/virkning i forhold til:

VE 1914, s. 324-329
1. Hvilken situation udspiller sig i Afghanistan fra slutningen af 70'erne og op gennem 80erne, og hvilken rolle spiller de 2 daværende supermagter?
2. Hvilken pris kommer USA til at betale for at trænge Sovjetunionen ud af Afghanistan?
3. Hvilke 3 punkter danner baggrunden for den islamiske vækkelse, der kommer til at præge Mellemøsten fra 1970'erne?
4. Hvad er sammenhængen mellem den islamiske vækkelse og terrorisme på den ene side og statistikken øverst s. 328 på den anden?
5. Hvad er henholdsvis gennembruddet og kulminationen på den ekstreme islamisme?

VE S.329-334
1. Hvorfor anser al Qaeda og ligesindede USA for en dødsfjende, og hvad gør gruppen for at uskadeliggøre denne fjende?
2. Hvad er forskellen på Taleban og Al Qaeda?
3. Hvad er baggrunden for, at USA bliver så rystet af terrorangrebet 11. september?
4. Hvordan reagerer USA efterfølgende?
5. Hvad bygger det danske bidrag i koalitionen på (kilde 8)?
6. Hvad sker der med et stort antal af de amerikanske krigsfanger fra Afghanistan?
7. Hvorfor indleder USA også en militær aktion mod Irak (kilde 9)?
8. Hvad er anderledes ved denne aktion i forhold til krigen i Afghanistan?
9. Hvorledes forholder Danmark sig denne gang, og hvad er baggrunden (kilde 10)?
10. Vurder Anders Foghs udsagn (kilde 10) – har han ret? Begrund din/jeres holdning.

USA´s aktion i Irak
1. (Velbegrundede) Årsager?
2. Konsekvenser for USA?
3. Forklaringer på konflikten mellem Vesten og det muslimske terrornetværk

Afkolonisering/3. verden
- Baggrund
- Realisering af selvstændighed
- Tidshorisont/faser
1. Fase 1945-1954
2. Fase 1956-1966
3. Fase 1975-1994

Arbejdsspørgsmål, kapitel 7 (2-5)
2. Hvad var baggrunden for fremkomsten af nationalistiske bevægelser i kolonierne?
3. Hvorfor var Storbritannien og Frankrig ude af stand til at holde fast på deres kolonier?
4. Hvilke holdningsmæssige ændringer skete der i Storbritannien omkring Første Verdenskrig?
5. Hvilken forskel var der på britisk og fransk kolonipolitik?

Afkolonisering
Indien

VE 1914, s. 207-212
1. Forklar sammenhængen mellem Indokinakrigen og Vietnamkrigen.
2. Hvorfor involverede USA sig i krigen i Vietnam?
3. Forklar de 2 forskellige synspunkter i kilde 15 og 16.
4. Hvorfor mon USA var ude af stand til at vinde krigen?
5. Hvad var følgerne af Vietnamkrigen for USA, Vietnam og Vietnams nabolande?

Arbejdsspørgsmål til kapitel 9
13. Hvordan forklarer bogen de afrikanske landes økonomiske elendighed? Lav en liste over politiske, økonomiske og kulturelle faktorer.
14. Hvad er årsagen til de mange afrikanske borgerkrige?
15. Hvorfor griber FN, USA eller NATO ikke ind og standser de afrikanske borgerkrige? Inddrag citaterne 8 og 9.

Folkedrabet i Rwanda
- Bagmænd:
- Anledning/udbrud:
- Ofre/gerningsmænd:
- Drabsvåben:
- Tidshorisont:
- Afslutning:
- FN’s rolle:
- Øvrige særlige kendetegn:

Baggrund for folkedrab

Uddrag
Konflikter i Europa
1) Rusland - Østrig-Ungarn: Rusland så sig selv som beskytter for slaverne: ikke arbejdskraft, men folkeslag i Østeuropa. Så Østrig-Ungarn frygter russisk indblanding/angreb på f.eks. Bosnien pga. mange slaver, trussel mod Østrig-Ungarns enhed

2) Storbritannien - Tyskland: Tysklands oprustning af især flåden (også militær). Tyskland mente at de havde krav på “en plads i solen” hvilket vil sige at de vil have flere kolonier.

De udfordrede altså Storbritannien om at få “verdensmagten”. ”En plads i solen” menes at ens imperium er så stort at man altid kan finde et sted hvor der er sol.

3) Frankrig- Tyskland: strid om Alsace-Lorraine (Elsass-Lothringen) + tysk oprustning - Alsace-Lorraine var tidligere fransk, men Tyskland erobrede det. Derfor drømte Frankrig om at få Alsace-Lorraine tilbage.

---

- Krigen fik vidtrækkende følger i den internationale politik, både i Europa og det fjerne østen. USA havde inden krigen været tilbøjelige til at anerkende det nye kommunistiske styre i Kina og opgive forbindelsen med Jiang Jieshi styret på Taiwan.

Dette var ikke længere muligt. Korea krigen blev bestemmende for forholdet mellem de to stater mange år frem i tiden. Al tale om diplomatisk anerkendelse var tabu i USA, og der rådede total handelsboykot.

I over 20 år lykkedes det USA at holde Folkerepublikken Kina ude af FN og bevare Taiwans plads som permanent medlem af Sikkerhedsrådet, stik mod alle realiteter.

- Udbruddet af Korea krigen havde også medført øget amerikansk støtte til Frankrigs krig i Indokina. Denne støtte ophørte ikke med Korea krigen, men blev tværtimod intensiveret.

På den måde var begivenhederne i Korea med til at lægge grunden for Vietnam krigen i 1960erne og 70erne.

Men på kort sigt betød Korea krigen først og fremmest et øget amerikansk engagement i Europa.

Fire nye divisioner blev sendt til Europa, og der blev oprettet en stående overkommando for alle Atlantpagtens væbnede styrker, med General Eisenhower som øverstbefalende. Desuden insisterede USA nu på en vesttysk genoprustning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu