Opgavebeskrivelse
Opgave B:
Hvad kan der ud fra tabel 1.b samt jeres egne erfaringer med inderne udledes om kulturforskelle og ligheder mellem Danmark og Indien?
- Egne erfaringer:
- Kildefortegnelse:

Uddrag
Kultur er et begreb der har mange betydninger. I en snæver forståelse handler kultur om teater, litteratur, film, musik m.m.

Men i sociologisk og antropologisk forstand ses kultur som et mere omfattende begreb, hvor det her handler om symboler, værdier, normer og opfattelser af verden.

Edward Burnett Tyler, som var social og kulturel antropolog, udtalte sig således om kultur i 1970:

”Kultur eller civilisation er i sin videste etnografiske betydning, den komplekse helhed, som inkluderer viden, tro, kunst, moral, lov, skik og alle andre evner og vaner, som mennesket har tillagt sig som medlem af samfundet.”

Edgar Schein var også en af de førende forskere i kultur, da kulturteorien opstod I starten af 1980’erne. Ud fra Scheins teorier skabte han isbjergsmodellen, som viser det synlige/bevidste og det usynlige/ubevidste om kultur.

Det synlige/bevidste er Artefakter som sprog, mad, kunst, litteratur, tøj m.m. Og det usynlige/ubevidste er værdier og normer som idealer, roller og rollefordeling fx kønsroller, hierarkier m.m.

Det usynlige/ubevidste er også grundlæggende antagelser som traditioner, religion, ideologier m.m.

I tabel 1.b: Kultur, kan der udledes en stor forskel på andel der siger, at det er enden meget vigtigt eller vigtigt at være religiøs.

Danmark har en andel på 23,9 hvor Indien har en andel på 63,2. Ud fra dette, kan der konkluderes, at Religiøsitet er en stor kulturforskel mellem Danmark og Indien.

Ca. 80% af Indiens befolkning er hinduer, hinduismen præges af det altomfattende kastesystem. Hinduismen er også kendt for sine strenge regler og spiseregler, hvilket resulterer i, at de fleste hinduer er vegetariske1 .

I Danmark er størstedelen af befolkningen kristne, men i Danmark er størstedelen af befolkningen ikke stærkt troende, som størstedelen af Indiens befolkning.

Ifølge en Eurobarometer i 2010 var der 28% af Danmarks befolkning der sagde de tror på Gud, 47% der troede på der var noget mellem himmel og jord, men ikke nødvendigvis Gud, og 24% der ikke tror på Gud2 .

Ud fra dette kan det antydes, at der er en stor religiøs kulturforskel, mellem Danmark og Indien. I tabel 1.b: Kultur, har Indien også en større andel der føler sig meget tæt eller tæt knyttet til deres land. Indien har en andel på 90,9 og Danmark har en anden på 53.