Børne og Undervisningsministeriet | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Identitet og formål 2
1.1. Identitet 2
1.2. Formål 2
2. Faglige mål og fagligt indhold 3
2.1. Faglige mål 3
2.2. Kernestof 6
2.3. Supplerende stof 11
2.4. Omfang 12
3. Tilrettelæggelse 12
3.1. Didaktiske principper 12
3.2. Arbejdsformer 14
3.3. It 17
3.4. Samspil med andre fag 18
4. Evaluering 19
4.1. Løbende evaluering 19
4.2. Prøveform 20
4.3. Bedømmelseskriterier 23
Bilag 1 Karakterbeskrivelser 24

Uddrag
Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden, kundskaber og kompetencer inden for økonomi, sociologi og psykologi.

Faget beskæftiger sig med virksomhedens forhold til den nationale og globale omverden samt giver viden, kundskaber og færdigheder om virk- somheders analyser af markedsmuligheder samt national og global markedsføring.

I arbejdet med faget udvikles almendannelsen og studiekompetencen. Faget har relationer til mange fagområder såsom virksomhedsøkonomi, international øko- nomi, innovation, psykologi, sociologi og organisation.

Afsætning har rod i samfundsviden- skaben, og udgangspunktet for faget er virksomhedens nærmiljø, altså sammenhængen mellem virksomheden og dens kunder set i relation til virksomhedens øvrige interessenter.

Interessenterne og virksomhedens øvrige fjernmiljø spiller ligeledes en stadig større rolle ved planlægningen af virksomhedens strategi og markedsføring, som er centrale dele af fa- get.

Forskningen inden for marketing har de senere år udviklet sig voldsomt, dette er bl.a. resultatet af en stadig mere kompleks

digitaliseret og globaliseret verden som medfører en lang række nye udfordringer for virksomheders markedsføring.

---

Det fremgår af § 1 i lov om de gymnasiale uddannelser at: Formålet med uddannelserne om- fattet af denne lov er at forberede eleverne til videregående uddannelse

herunder at de tileg- ner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

Det fremgår endvidere af lovens § 4: Uddannelsen skal udvikle elevernes evne til faglig fordy- belse og deres forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære for- hold.

Der lægges i undervisningen vægt på innovation og problemløsning, herunder ved ar- bejde med virkelighedsnære cases og projekter.

Formålet med undervisningen i afsætning knytter tydeligt an til de gymnasiale uddannel- sers formål:

Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes evne til at arbejde selvstændigt, innova- tivt og i faglige samspil med problemstillinger vedrørende Afsætning.

Almendannelsen frem- mes ved at styrke elevernes nysgerrighed og engagement i fagets discipliner samt de videre uddannelses - og karrieremuligheder, som faget indbyder til.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu