Indholdsfortegnelse
1. Hvad er en aktie

2. Hvad er aktiestørrelse. Giv eksempler. Find eksempler fra den virkelige verden og her kan du finde oplysninger om stykstørrelse i virksomhedens årsrapporter.

3. Hvad er aktiesplit og hvorfor laves der i nogle tilfælde aktiesplit. Giv eksempler og undgå at bruge bogens og mine eksempler.

4. Gør rede for A – aktier, B – aktier, præferenceaktier og stamaktier. Hvorfor er aktier opdelt i de 4 kategorier og hvilken betydning har det.
- A-aktie
- B-aktier
- Præferenceaktier:
- Stamaktier:

5. Gør rede for markederne OMC 25, large cap, large cap, middle cap og small cap og hvorfor markederne opdelt på denne måde

6. Hvordan er egenkapitalen sammensat i et aktieselskab. Hvilke dele er den sammensat af.

7. Hvad er en akties teoretiske værdi (regnskabsmæssige værdi) og hvordan beregnes den.

8. Hvilke forklaringer er der på, at der ofte er forskel på en akties teoretiske værdi og så den pågældende akties børskurs.

9. Hvad er det udtryk for, hvis børskursen er lavere end den teoretiske værdi.

10. Aktiver er virksomhedens investeringer og passiver er virksomhedens finansiering. Gør rede for forskellige årsager til at en virksomhed ønsker at udvide sin finansiering (passiver)

11. Redegør for de forskellige måder en aktiekapitaludvidelsen kan foregå på, herunder specielt skal du forklare hvad henholdsvis emission uden fortegningsret og emision med fortegningsret betyder.

12. Gør rede for en fondsaktieemision.

13. Hvad er en eventaktie, en vækstaktie, en valueaktie og en turn around aktie? Giv eksempler på disse aktietyper og disse eksempler skal være andre end de eksempler, som nævnes i bog og i mine noter.

14. Ikke alle aktieselskaber er på børsen. Hvilke motiver kan en virksomhed have for at have ønske om at få sine aktier handlet på børsen og hvad opnår virksomheden ved at komme på børsen?

15. Det er ikke let for en virksomhed at få sine aktier introduceret på børsen. Det kan være svært at få adgang og virksomhederne skal søge om at få lov til at få sine aktier handlet på børsen. Hvilke krav skal være opfyldt for at komme på børsen og i den forbindelse skal du komme ind på, hvad et børsprospekt er?

16. Nævn hvilke interne og eksterne forhold, der påvirker kursen på en aktie. Her skal du i svaret tage udgangspunkt i en dansk virksomhed og det må gerne være den virksomhed, som du skrev i aktie PBL – opgaven.

17. Fra VØ ved du, at virksomheder opdeles i A -, B -, C – og D aktieklasser. I hvilken aktie klasse finder man børsnoterede selskaber.

18. Man taler om at børsmarkedet skal være et gennemsigtigt marked. Hvad vil det sige, hvilken betydning har det og hvordan sikres et gennemsigtigt marked?

19. Man taler om, at der på børsmarkedet skal være lige adgang. Hvad vil det sige, hvilken betydning har det og hvordan sikres det

20. Man taler om at børsmarkedet er et effektivt marked. Hvad vil det sige, hvilken betydning har det og hvordan sikres et effektivt marked.

Uddrag
1. Hvad er en aktie
• En aktie er en ejerandel i en virksomhed organiseret som et aktieselskab.
• giver dig retten til at få del i selskabets overskud og eventuelle udbytte.

2. Hvad er aktiestørrelse. Giv eksempler. Find eksempler fra den virkelige verden og her kan du finde oplysninger om stykstørrelse i virksomhedens årsrapporter.

• Aktiestørrelsen er aktiens værdi for perioden, også kendt som nominelle eller pålydende værdi.

• Nedenstående billede viser hoved og nøgletal fra en årsrapport af handelsinvest investeringsforvaltning a/s. Her kan man se deres stykstørrelse.

3. Hvad er aktiesplit og hvorfor laves der i nogle tilfælde aktiesplit. Giv eksempler og undgå at bruge bogens og mine eksempler.

• Et aktiesplit eller aktie-deling øger antallet af aktier i et selskab. Det forårsager et fald i markedskursen på de enkelte aktier, men ændrer ikke den samlede markedsværdi af virksomheden.

Dette nedtoner aktiekursen og dermed er det nemmere at købe sig ind i virksomheder.

4. Gør rede for A – aktier, B – aktier, præferenceaktier og stamaktier. Hvorfor er aktier opdelt i de 4 kategorier og hvilken betydning har det.

a-aktier/b-aktier: Der er ikke den store forskel på de 2 typer af aktier og det er meget få virksomheder som benytter dette, f.eks. carlsberg og novo nordisk er nogle af de eneste på det danske marked, som bruge denne her form for aktier.

A-aktie er en aktieklasse. A-aktien giver typisk indehaveren nogle andre rettigheder end andre aktieklasser i samme selskab. A-aktier er typisk den aktieklasse, hvor der bliver udstedt flest aktier.

Ved A-aktier er man oftest berettiget til at få en del af det overskud/udbytte, som virksomheden udbyder. For hver A-aktie får man også typisk minimum en stemme.

B-aktier er typisk de aktier der bliver udstedt, hvis man vil differentiere imellem de udstedte aktier.

Udsteder man B-aktier har de typisk færre stemmerettigheder end A-aktier. Mærsk har f.eks. både A- og B-aktier, hvor B-aktierne ingen stemmeret har. De modtager dog stadig udbytte.

Præferenceaktier: En klasse af ejerskab i et selskab der har højere krav på aktiver og indtjening end ordinære aktier.

Præferenceaktier har generelt et udbytte, der skal udbetales før udbyttet til de ordinære aktionærer, og aktierne har som regel ikke stemmeret.

Stamaktier: Stamaktier egner sig til investorer, der er villige til at påtage sig en større risiko og en bestemmende ejerandel i selskabet. Stamaktierne giver ejeren stemmeret ved den årlige generalforsamling