Skønhedsidealer i det senmoderne samfund | AT

AT Årsprøve

Mennesket i forhold til naturen

Skønhedsidealer i det senmoderne samfund

Dansk og Samfundsfag

Problemformulering
Hvordan påvirker skønhedsidealer mennesker i det senmoderne samfund?

Indledning
Mennesker har altid stræbt efter at passe ind i samfundet og overholde normerne for, hvad der er at-traktivt. Alle mennesker er fra naturens side skabt forskelligt og vi er alle unikke. Derfor kan man diskutere, at skønhedsidealer som en selvfølge vil have negative konsekvenser ift. menneskers krops-billede, da man forsøger at leve op til et skønhedsbillede, der på grund af dets manglende variation og ekstreme perfektion er unaturligt.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
Delkonklusioner
- Hvordan kan Ziehe, Goffman og Honneth’s teorier bruges til at forklare, at mange forsøger at leve op til skønhedsidealerne i det senmoderne samfund?
- Hvordan fremstilles skønhedsidealer i episoden “Maven” i dokumentarserien “Line fikser kroppen” produceret af “Norden”, 2017?
- Hvordan lykkes det for dokumentarserien at påvirke seernes holdning til skønhedsidealer?
Metoder

Uddrag
Ifølge Ziehe ønsker mennesker at forme deres eget liv og udseende i det senmoderne samfund, hvil-ket han beskriver som formbarhed.

I forhold til skønhedsidealer kommer formbarhed til udtryk, når mennesker forsøger at ændre på deres udseende for at leve op til bestemte skønhedsidealer. Når men-nesker forsøger at “forme” kroppen, sker det i sammenhæng med samfundets uformelle normer og værdier om, hvordan mande- og kvindekroppe skal se ud.

Dette kan være vanskeligt for mennesker, der ikke lever op til de krav, samfundet stiller. Ziehe forklarer med subjektivering, at mennesker i det senmoderne samfund er opmærksomme på, hvad andre tænker om dem. Tendensen til subjektivering fører til en kamp for opmærksomhed, bekræftelse og anerkendelse fra mennesker omkring en.

Goffman mener, at mennesker skaber et billede af sig selv, og målet er at få andre til at anerkende det. Det vil sige, at vi konstant benytter os af selviscenesættelse og impression management, hvor vi kon-trollerer, hvilket indtryk andre får af os.

Mennesket er et produkt af sociale interaktioner, og vi er af-hængige af andre for at skabe billede af os selv. Social interaktion er et skuespil, hvor Frontstage er scenen, hvor selvet dannes i samspil med andre.

I forhold til skønhedsidealer kan man sige, at vi ud-seendemæssigt vil skabe et billede af os selv, som passer ind i diverse sociale sammenhænge, og som andre skal anerkende, før vi kan skabe selvet. Gennem vores udseende kan vi kontrollere andres ind-tryk af os.

Desuden er mennesket et produkt af sociale interaktioner, og vi lærer skønhedsidealer gen-nem disse. Fokusset på at leve op til skønhedsidealer vil udspille sig på frontstage.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu