Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i FF Skagen A/S.
- Forhold:
- Påvirkningen:

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.

1.4 (4 %)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden er faldet fra 6,5 % i 2017 til 2,3 % i 2019.

1.5 (4 %)
Forklar, hvorfor af- og nedskrivninger er tillagt resultat af primær drift ved beregning af pengestrømme fra driftsaktiviteten.

1.6 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden FF Skagen A/S har de største udfordringer.
- Produktion:
- Indgående logistik:

1.7 (5 %)
Vurder, hvilke fordele FF Skagen A/S opnår ved investeringen i nye lossefaciliteter.

2.1 (4 %)
Redegør for, hvad der kan være årsag til forløbet af de variable omkostninger ved produktion af E-nature.

2.2 (5 %)
Vurder, hvilken prisfastsættelsesmetode Ekan A/S anvender ved prisfastsættelsen af E-nature. Se bilag 3.

2.3 (4 %)
Beregn den optimale salgspris og afsætning for E-nature.

2.4 (4 %)
Vurder, hvor meget de variable enhedsomkostninger maksimalt må stige uden, at den optimale salgspris ændres. Se spørgsmål 2.3.

3.1 (4 %)
Redegør for, hvilken investeringsårsag der er tale om.

3.2 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

3.3 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

3.4 (4 %)
Beregn, hvor meget afsætningen mindst skal være, hvis investeringen skal være lønsom.

4.1 (4 %)
Beregn soliditetsgrad, gældsandel, afkastningsgrad, gældsrente og egenkapitalens forrentning for 2019 og 2020.

4.2 (6 %)
Analyser virksomhedens vertikale balancestruktur.

4.3 (4 %)
Diskuter, om Topus Sild A/S bør finansiere opførelse af fabrikken i Tyskland med egenkapital eller fremmedkapital.

4.4 (6 %)
Vurder, hvordan investeringen i en fabrik i Tyskland vil påvirke virksomhedens leveringsservice.

Uddrag
Forhold:
- Et konkurrencemarked præget med hård konkurrence, som resulterer i stigende priser på råvare.
- Fiskene sikrer en god behandling grundet nyt stort losseanlæg.
- Konkurrencen om råvarerne er meget hårdt. Et sted hvor man specielt kan se det, er i Nordatlanten.
- Et fald fra 3,5 til 2,5 millioner tons, er hvad kvoterne for industrifisk i Nordatlanten er faldet.
- De har fået en udvikling i det teknologiske. De er gået fra manuelt til computerstyret.
- Ud af de to fabrikker vil en af dem i perioder lukke ned.
- En optimering som er indenfor losseanlæg.

---

I perioden fra 2017 til 2018 har virksomheden haft en forringelse under indtjeningsevnen, eftersom at overskudsgraden har haft et fald på 4,9 i år 2017 til 1,7 i år 2018.

Efter stigningen fra 2017 til 2018, havde den i år 2019 en stigning på 1,9, hvilket medfører til et fald på 39%. (3 procentpoint)

En stigning på 105% i vareforbruget har givet overskudegraden en negativ udvikling, eftersom har omsætningen i perioden kun har haft en stigning på 23%.

De andre eksterne omkostninger i virksomheden har haft en stigning på 24%. Overskudsgraden er blevet påvirket negativt, idet omsætningen har haft en stigning på 23%.

I perioden har personaleomkostningerne haft en stigning på 10%. Hvis tager fokus på både personaleomkostningerne og omsætningen har udviklingen påvirket overskudgraden positivt.

I år 2019 har råvarernes omkostninger og hjælpematerialer mv. udgjort t.kr. 2.240.713 kr. Det har medført til virksomhedens største omkostning.

Det kan man vurdere eftersom af- og nedskrivninger, personaleomkostninger og de andre eksterne omkostninger kun udgør t.kr. 121.394, 219.084 og 228.422.

Det har gjort at udviklingen i virksomhedens overskudgrad har en stor negativ betydning, at omsætningen ikke har haft samme stigning som omkostningerne.

Et sted hvor det tydeligt kan ses er ved stigningen til råvarerne, hvilket er grunden til at der ikke har været en stigning i overskudsgraden.

Hvis man sammenligner med året før, kan man se at virksomhedens indtjeningsevne er faldet i tidsperioden.

Fra år 2017 til 2018 har virksomhedens kapitaltilpasningevne, som er aktivernes omsætningshastighed haft en stigning fra 1,32g til 1,42. Men hvis man kigger på år 2019 har der været et fald til 1,18 som er 0,14g, hvilket også er 89%.

I perioden har virksomheden haft en stigning på 8% under anlægsaktiverne, hvilket har medført til at aktivernes omsætningshastighed har haft en positiv udvikling.

Det er grundet at omsætningen har haft en stigning på 23%. Der har været en stigning på 105% i virksomhedens varebeholdninger.

Omsætningen havde en stigning på 23% og sammenholdt med denne stigning har aktivernes omsætningshastighed blevet påvirket negativt. Det sammen gælder med stigningen på 60% i tilgodehavender fra salg.