Psykopati – mulige årsager til psykopatiske træk samt formidling heraf | SRP

Valgte fag:
Bioteknologi
Engelsk

Opgavebeskrivelse
Psykopati - mulige årsager til psykopatiske træk samt formidling heraf

Redegør for hvordan lægevidenskaben definerer psykopati, og inkluder viden om hjernens opbygning i denne beskrivelse.
Giv en beskrivelse af mulige årsager til psykopati, og diskuter om der kan være et arveligt aspekt af sygdommen.
Vurdér endelig om der er muligheder for en fremtidig behandling af psykopati.

Formidlingsopgave: Med udgangspunkt i dine konklusioner om psykopati skal du udarbejde en artikel til et selvvalgt engelsksproget tidsskrift, hvori du formidler udvalgte dele af din redegørelse.

Opgaven skal endelig indeholde en meta-opgavedel, hvor du - med brug af et engelskfagligt begrebsapparat- analyserer og redegør for dine formidlingsmæssige overvejelser i forbindelse med artiklens indhold, sprog og udformning samt brugen af diskurser eller argumentationsformer og retorik.

Indledning
Psykopati er et misforstået begreb. Ordet psykopati er negativt ladet, og det bliver sjældent brugt i dagligdagen, hvor kontekst stemmer overens med definitionen. Jeg valgte at skrive denne opgave om psykopati, på baggrund af det mysterium, som jeg selv har forbundet med begrebet og fænomenet.

Emnet er utroligt kontroversielt og i høj grad også tankevækkende, da man stadig i dag ikke har identificeret nogle konkrete årsager til, hvorfor psykopati opstår.

I øvrigt er der ikke nogen former for behandlingsmetoder, som har fået succes i at kurere den psykiske lidelse. Dette efterlader psykopater som en tabt sag i samfundet, og øger spændingen indenfor psykiatrien.

I øvrigt er psykopati noget, som i større eller mindre grad, påvirker hele samfundet.

Derudover er der mange mennesker, som har oplevet psykopati tæt på livet enten i form af et familiemedlem, en kollega, en kriminel handling som de har været udsat for eller en person, som har løget eller manipuleret.

Denne opgave vil først og fremmest forklare historien bag begrebet psykopati, som vil belyse årsagen til, at der forekommer megen debat omkring emnet. Dernæst vil den indviklede definition blive fastlagt, og som følge vil mulige vinkler til forståelsen af psykopati blive gennemgået ved hjælp af supplerende viden om hjernens opbygning og kommunikation.

En introduktion til mulige årsager til psykopati vil blive fremlagt på baggrund af varierende studier og udtalelser fra eksperter på området, hvorefter det vil blive diskuteret, hvorvidt psykopati medfører et arveligt aspekt.

Herefter, på baggrund af bioteknologisk viden, vil der blive foreslået mulige fremtidige behandlingsmetoder, hvor der inddrages andre aspekter fra bioteknologiske fremskridt, som muligvis vil bane vejen for kuren af psykopati.

En formidling af den pågældende opgave vil medfølge, som har sit fokus primært i de mulige årsager til psykopati, men også beslaglægger anden information, som forekommer i opgaven.

Den sidste del af opgaven vil være en Metaanalyse af den tilhørende formidling, som vil understrege konkrete virkemidler, som er blevet benyttet til at gøre informationen lettilgængeligt.

Herefter fremgår opgavens konklusion, som opsamler al væsentlig information og afslutter opgaven. Altså er opgaven tredelt. Første del består af alt bioteknologisk redegørelse, diskussion og vurdering. Anden del er udelukkende formidlingen af den bioteknologiske information, hvorefter meta-analysen udgør tredje og sidste del af opgaven.

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING 1
DEFINITION AF PSYKOPATI OG HJERNENS OPBYGNING 2
PSYKOPATIS HISTORIE 2
DEFINITIONEN AF PSYKOPATI 3
FORSTÅELSEN AF PSYKOPATI 4
HJERNENS OPBYGNING 5
HJERNENS KOMMUNIKATION 8
JAMES BLAIR OG KENT KHIEL 13
MULIGE ÅRSAGER TIL PSYKOPATI 13
DYSSOCIAL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR OG HJERNENS MORFOLOGI 14
ARV OG OMSTÆNDIGHEDER 15
ET ARVELIGT ASPEKT? 16
FREMTIDIG BEHANDLING AF PSYKOPATI 17
THE DECOMPRESSION MODEL 17
GENSPLEJSNING 17
STAMCELLETRANSPLANTATION 18
METAANALYSE: ”HOW A KILLER IS MADE: THE INHERITANCE AND ENVIRONMENT COCKTAIL OF PSYCHOPATHY” 19
KONKLUSION 21
LITTERATURLISTE 22
FIGURREFERENCER 23
FIGURREFERENCER I FORMIDLINGEN 24
BILAG 25

Uddrag
DEFINITION AF PSYKOPATI OG HJERNENS OPBYGNING
Psykopatis Historie

Lægevidenskaben har en indviklet historie angående definitionen af psykopati. Beskrivelser af anormale personlighedstræk kan ses helt tilbage ved de græske filosoffer og læger, som beskrev individer, der ikke levede op til de moralske forudsætninger for en græsk borger. Hermed er der dokumenteret en lang række såkaldte diagnoser, som blev brugt af grækerne.

De brugte negativt værdiladede øgenavne til at illustrere, hvilke slags personligheder der siges at lide af moralske forstyrrelser. Der kan drages paralleller mellem nogle af de tidlige græske diagnoser og dem, som bliver brugt i dag .

Medvidere kommer ordet psykopati fra det græske ord ”psyche”, som betyder ’sind’, og ”pathos”, som betyder ’lidelse’ eller ’følelser’.

I 1800-tallet blev der igen forsket på kognitive og moralske afvigelser af forstyrrede individer. Det var en engelsk læge ved navn James C. Prichard, som påbegyndte turen mod forståelsen af personlighedsforstyrrelser i 1835, da han for første gang anvendte begrebet ”moral insanity” (moralsk vanvid).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu