Indholdsfortegnelse
1. Redegør for hvad der forstås ved begreberne eksternaliteter og markedsefficiens.
2. Forklar desuden hvordan afgifter kan bruges til at rette op på konsekvenserne af markedsfejlene.
3. Redegør for hvad der forstås ved begreberne forbrugeroverskud og producentoverskud.
4. Løs opgave 4.16 og 4.18 i opgaverne til lærebogens kapitel 4

1. Hvad kan begrunde, at efterspørgslen efter mink er uelastisk? (bemærk, at lige netop omkring meget dyre luksusvarer gælder de gængse tommelfingerregler for priselasticitet fra boks 4.1 ikke helt)
2. Gør kort rede for prisdannelsen på mink ud fra figuren. Redegør ud fra figuren, hvordan forbrugeroverskud og producentoverskud fremkommer, og forklar hvad de to begreber udtrykker.
3. Lad os antage, at minkskind pålægges en afgift på 50 kr. Vis i diagrammet, hvordan afgiften påvirker prisdannelsen.
4. Undersøg hvem der bærer afgiften – primært forbrugerne eller producenterne?
5. Hvad kunne tænkes at være begrundelsen for en afgift på minkskind?

1. Redegør kort for priselasticiteten for cigaretter ud fra Søgaards beregning.
2. Indtegn i et diagram udbud og efterspørgsel på cigaretter. Inddrag din viden om elasticiteten, når du tegner efterspørgselskurven.
3. Indtegn i diagrammet en afgift på cigaretter. Redegør for resultatet.

1. Foretag en analyse af figuren.
2. Hvilke konsekvenser vil en cigaretafgift have for de berørte indkomstgrupper?

Uddrag
Kurven viser, at jo dyrere mink er, jo mindre vil folk efterspørge.

Nogle forbrugere er villig til at betale en meget højere pris. Vi kan aflæse på kurven, at ved en pris på 260 kr. (ligevægtsprisen) afsættes 55 mio. skind, fordi nogle er villige til at betale en så høj pris for minkskind.

Netop disse mennesker bliver ‘ekstra’ glade, hvis ligevægtsprisen f.eks. lander på 230 kr. Her er prisen meget lavere, end den pris de oprindeligt bød ind med. Den ‘gevinst’ kaldes forbrugeroverskuddet, hvor forbrugeroverskuddet så er 30 kr, da det er den pris, forbrugeren sparer.

Ved lavpris f.eks. 50 kr. pr. kilo, vil kun de meget effektive minkproducenter være i markedet, dvs. dem med omkostninger lavere end 50 kr. Lander markedet på en ligevægtspris på 180 kr.

Disse effektive udbydere vil kunne score en ‘ekstra gevinst’, som er 180 kr. - nemlig forskellen mellem 50 kr. og 230 kr. Det kaldes producentoverskuddet.