Indholdsfortegnelse
FORMÅL
TEORI
MATERIALER
- Apparatur
- Kemikalier
METODE
- Del 1.
- Del 2b.
- Del 3.
- Del 4b.
- Del 5 og 6.
- Del 7b.
RESULTATER& DISKUSSION
- Eksperimentelt
- Del 1
- Del 2b
-Del 3
- Del 4b
- Del 5 og 6
-Del 7
EFTERBEHANDLING
KONKLUSION

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
FORMÅL
Formålet med eksperimentet er at undersøge en kemisk ligevægt, hvor forskydninger i ligevægten kan følges ved at iagttage farveændring.

TEORI
Det siges at en kemisk ligevægt indstilles når der bliver dannet lige mange reaktionsprodukter, som der er reaktionsprodukter, der omdannes til reaktionsreaktanter, altså kort sagt, når reaktionshastigheden forløber lige hurtig i begge retninger.

Homogene ligevægte er når ligevægtsblandingen er homogen, altså en ligevægtsblanding mellem stoffer med samme tilstandsform. Man kan eksemplificere et generelt homogen ligevægtsudtryk:

aA + bB + ⋯ ⇌ cC + dD+..

De lille bogstaver er koefficienterne for reaktionsskemaet. De store bogstaver angiver formlerne for de molekyler eller ioner som indgår i ligevægten. Prikkerne viser at der kan være flere reaktionsdeltagere.

Ifølge ligevægtsloven kan man opskrive en brøk, som ved ligevægt antager en ganske bestemt værdi, og det generelle udtryk for brøken ser således ud:

[C] c · [D] d · … [A] a · [B] b · … = Kc

Denne brøk kaldes reaktionsbrøken. Og måden denne brøk opskrives på er ved at de aktuelle stofmængdekoncentrationer af reaktionsprodukterne står i tælleren og de aktuelle stofmængdekoncentrationer af reaktionsreaktanterne står i nævneren.

Reaktionsskemaets koefficienter indgår som eksponenter til de aktuelle stofmængdekoncentrationer. Her kan ses et konkret eksempel:

2S02 (g) + 02(g) ⇌ 2S03(g) [S03] 2 [S02 ] 2 · [02] = Kc

Konstanten Kc kaldes ligevægtskonstanten. Ligevægtskonstanten er en konstant som ligevægtssystemet skal indstille sig efter på baggrund af en reaktion mellem to reaktanter.

Her vil ligevægten mellem reaktionsbrøken og reaktionens ligevægtskonstant indstille sig. Ligevægtskonstanten har også en stor påvirkning af temperaturen.

Et indgreb i et ligevægtssystem er enten en tilføjelse af reaktant eller produkt. Hvis man tilsætter noget reaktant, vil det medføre at reaktionsbrøken bliver mindre end den var før indgrebet, hvilket resulterer i at systemet er ude af ligevægt.

Ved sådan en situation hvor reaktionsbrøken er mindre end ligevægtskonstanten (Kc) vil der ske en forskydning mod højre indtil ligevægten indstilles. Her er der tale om“Le Chateliers” princip:

Et ydre indgreb i et ligevægtssystem fremkalder en forskydning, som formindsker virkningen af indgrebet. Forskydningen kan gå begge veje den kan altså også gå mod venstre. Hvis man tilsætter mere produkt vil reaktionen gå mod venstre, da reaktionsbrøken er højere end ligevægtskonstanten.

Indgreb kan også være ifm. temperaturen. Hvis temperaturen hæves, sker der en forskydning i den endoterme retning. Modsat vil der forekomme en reaktion mod den exoterme retning hvis temperaturen sættes ned.

Men ved et indgreb er temperaturen og volumen den samme størrelse. Volumenændringer vil også medføre såkaldte forskydninger. Når man ændrer volumen, så ændres alle reaktionsdeltagernes stofmængdekoncentrationer sig også automatisk.

Dette bevirker så at reaktionsbrøkens værdi også kan ændres, så der vil ske en forskydning mod venstre eller højre, afhængig af om reaktionsbrøken er større eller mindre end Kc.