Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Materialeliste
Kemikalier
Risici
Fremgangsmåde
Resultater
Diskussion
Konklusion

Uddrag
Formål
Formålet med forsøget var at undersøge en kemisk ligevægt, hvorved forskydninger i ligevægten kan følges ved at iagttage farveændringer.

I ligevægten reagerer jern(III)ioner med thiocyanat (SCN-). Herved dannes en kompleks ion, som er rød. Derudover har vi efterprøvet Le Chateliers princip.

Teori
En kemisk ligevægt sker når der er tale om reaktanter og produkter, som foregår i en kemisk reaktion.

Nogle gange vil reaktionen ikke “løbe til ende” og det betyder, at der er rekantant tilbage i forhold til det man startede med. Det er derfor man kalder det en kemisk ligevægt mellem reaktanter og produkter.

---

Den franske kemiker Harry Le Chatelier fremsatte i 1884 en regel, som siger at ved indgreb udefra, vil en kemisk ligevægt, forskydes sådan, at virkningen af indgrebet mindskes mest.

Le Chateliers princip lyder således: (Kilde: Mygind, Nielsen, & Axelsen, Basiskemi B)
Et ydre indgreb i et ligevægtssystem fremkalder en forskydning, som formindsker virkningen af indgrebet.

Ved anvendelse af Le Chateliers princip, kan forskydningens retning forudsiges, dog skal man være påpasselig, da der kan drages fejlagtige beslutninger.

Hvis man fjerner varmen, altså gør temperaturen lavere, så vil ligevægten forskydes mod højre, som også kaldes den exoterme retning, hvis man derimod tilføjer varme, altså øger temperaturen, så vil reaktionen forskydes mod venstre, også kaldet den endoterme retning.

Hvis farven bliver mørkere, og vi tilføjer mere reaktant (ændrer på stofmængden), så sker der en forskydning mod højre, og hvis farven bliver lysere sker forskydningen mod venstre.


Ved delforsøg 1 ændrede vi på vores stofmængdekoncentration, og dette gør vi ved, at tilføje en spatelfuld Fe(NO3)3, altså mere reaktant.

Da vi gjorde det, blev farven mere mørkerød, som betyder, at forskydningen sker mod højre, altså mod produktsiden.

Dermed er tælleren mindre end nævneren, og dette betyder at ligevægtsbrøken er blevet mindre, som betyder at der ikke længere er ligevægt, i forhold til at koncentrationen er større en ligevægten, Y < Kc.

Derudover passer det også med Le Chateliers princip, da der tilføjes mere jern(III)nitrat Fe(NO3)3, og dermed øges den aktuelle stofmængdekoncentration af Fe3+ , hvilket betyder at ligevægten bliver forskudt mod højre (produktsiden), da indgrebet bliver mindre imod den side.