Indholdsfortegnelse
Opgave 1: Konjunkturer
Hvad er højkonjunktur?
Hvad er lavkonjunktur?
Hvad er recession og havde Danmark recession under finanskrisen?

Opgave 2: Samfundsøkonomiske mål
List de 6 samfundsøkonomiske mål. Kan nogle af målene være i konflikt med hinanden og hvorfor?
Hvad dækker følgende begreber i økonomien over?

Opgave 3: Vækstrater og indekstal
Hvad er et indekstal og hvad bruges det til?

Opgave 4: Udbud og efterspørgsel

Forklar i et udbuds- og efterspørgselsdiagram hvad der skete med ligevægtsprisen og ligevægtsmængden under oliekrisen, hvor der kraftigt blev skåret i mængden af olie, der var til rådighed på verdensmarkedet. Det medførte en kraftig stigning i priserne.

Uddrag
Det første mål er fuld beskæftigelse. Fuld beskæftigelse er et centralt mål, da arbejdsløshed går ud over samfundet, fordi man går glip af den produktion de arbejdsløse kan producere.

Næste mål er ligevægt på betalingsbalancen. Det betyder, at vores udenrigshandel skal balancere, da det ikke er holdbart at vores import er større end eksport. Hvis der ikke er balance, kan man blive nødt til at låne penge i udlandet, for at kunne finansiere underskuddet. På længere sigt kan det ende i en stor udlandsgæld.

Så er der økonomisk vækst. Økonomisk vækst er en anden måde at sige på, at produktionen skal stige. En høj produktion er nødvendig hvis man vil opnå en høj levestandard, da det er grundlaget for vores velstand.
Næste mål er stabile priser, her vil man prøve at undgå alt for høje stigninger i prisniveauet. Hvis vores priser er for høje, kan udlandet miste interessen for at købe varer hos os, og dermed kan vores eksport falde.
Så er der udligning af sociale forskelle. Det vil sige, at man gør forskellen mellem grupper med høj og lav indkomst mindre. Grundlaget for dette mål er, at man har antaget at de svageste i samfundet ville have svært ved at klare sig, hvis ikke de stærkeste hjælper lidt til. Måden man opnår dette, er bl.a. ved at beskatte højere indkomster hårde end lave indkomster.

Det sidste mål er hensyn til miljøet. Dette mål er begyndt at få mere opmærksomhed, fordi forureningen stiger og vores naturressourcer ikke findes i uendelige mængder. Derfor er det et krav, at man skal øge indsatsen over for forureningen.

Det er et samfundsøkonomisk problem, fordi forureningen påvirker produktionsprocessen. De fleste af de politiske partier er stort set enige om de 6 mål, dog er de ikke helt enige om hvilken af målene der er vigtigst.

Der kan opstå en konflikt mellem nogle af målene, da man kan ende i en situation, hvor opnåelsen af et mål kun kan finde sted på bekostning af et andet mål. Et eksempel kunne være økonomisk vækst og ligevægt på betalingsbalancen. Hvis man vil øge produktionen, bliver man nødt til at købe flere udenlandske vare hvilket for importen til at stige og det skader betalingsbalancen.