Kapitel 1-30 | Noter Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1 - Virksomheden 3
- Virksomhedsbeskrivelse 4
- Virksomhedstyper 4
- Ejer former 4
- Idégrundlag 4
- Mål og strategi 4
Kapitel 2 - Virksomhedens interessenter 4
- Virksomhedens interessenter 5
- Shareholder value og stakeholder value 5
Kapitel 3 - Virksomheden i en markedsøkonomi 5
- Det reale kredsløb 5
- Erhvervsstrukturen i Danmark 5
- Konkurrenceformer 5
Kapitel 4 - Virksomhedens etablering 6
- Iværksætteri 6
Kapitel 5 - Virksomheden i drift 6
- Virksomheden i vækstfasen 6
- Virksomhedens funktioner (arbejdsopgaver) 7
Kapitel 6 - Virksomhedens indtægter 7
- Indtægter og indbetalinger 7
- Efterspørgsel 7
Kapitel 7 - Virksomhedens omkostninger 7
- Udgifter, udbetalinger og omkostninger 7
- Kapacitetsomkostninger 7
- Variable omkostninger 8
- Proportionale variable omkostninger 8
- Degressive – og progressive variable omkostninger 8
- De vigtigste omkostninger 8
Kapitel 8 - Virksomhedens Indtjening 8
- Dækningsbidrag pr. enhed (DB/E) 9
- Dækningsbidrag i alt (DB i alt) 9
- Dækningsgrad (DG) 9
- Nulpunktsafsætning 9
- Nulpunktsomsætning 10
- Virksomhedens resultat 10
- Bruttoavanceprocent 11
Kapitel 9 - Årsregnskabet og registreringssystemet 11
- Hovedformål med årsregnskabets udarbejdelse 11
- Resultatopgørelse 11
- Balance 12
- Bogføringsregler 13
Kapitel 10 - Det samlede regnskabssystem 15
- Registreringer ved virksomhedens etablering 15
- Registrering ved virksomhedens drift 16
- Registreringer ved virksomhedens regnskabsafslutning 17
- Opstilling af virksomhedens årsregnskab 17
Kapitel 11 - Præsentation af årsregnskabet 19
- Årsregnskabets formål 19
- Opstilling af årsregnskabet for en handelsvirksomhed 19
Kapitel 12 - Årsrapport for selskaber 22
- Regnskabsklasser og årsrapportens hovedindhold 22
- Grundlæggende krav til årsrapporten 23
- Resultatopgørelse 23
- Balance 25
- Pengestrømsopgørelse 28
Kapitel 13 - Økonomiske analyser 29
- En virksomheds produktivitet og effektivitet 29
- En virksomheds produktivitet og effektivitet 30
- Nøgletalsberegninger 30
- En regnskabsanalyses formål og indhold 30
Kapitel 14 - Analyse af rentabilitet 31
- Rentabilitetsanalysens indhold 31
- Rentabilitetsanalyse (Eksempel) 32
Kapitel 15 - Andre analyser 33
- Indeks for omsætning og omkostninger 33
- Analyse af soliditet og likviditet 34
Kapitel 22 - Økonomiske beslutninger 34
- Beslutninger 34
- Forudsætninger 34
- Den rationelle beslutningsmodel 35
- Eksempler på beslutningskriterier 35
- Beslutningstyper 35
- Kompleksitet og usikkerhed 35
Kapitel 23 - Logistik 36
- Logistikbegrebet 36
- Logistiksystemet i en produktionsvirksomhed 36
- Virksomhedens logistik 36
- Logistikprocessen 37
- Logistikstrategi 37
- Koordinering af logistikken 37
Kapitel 24 - Logistisk effektivitet 37
- Elementer i den logistiske effektivitet 37
- Leveringsservice 38
- Logistikomkostninger 38
- Du-Pont (Dupont) pyramide 39
- Analyse af logistisk effektivitet 39
- Analyse af logistikomkostninger 39
- Analyse af leveringsservice 39
Kapitel 25 - Indkøbsstyring 40
- Forsyningsstrategi 40
- Outsourcing/Insourcing 40
- Købsstrategi 41
- Indkøbsplanlægning 41
- ABC-analyse 43
Kapitel 26 - Lagerstyring 43
- Lagerstyringens mål 43
- Lagertyper 43
- Lagermotiver 44
- Bestillingspunkt & periodisk indkøb 45
- Sikkerhedslager 45
- Optimal indkøbsstørrelse 46
- Lagerstyring 48
Kapitel 27 – Produktionsstyring 49
- Produktionsfunktionen 49
- Produktionsstrategi 49
- Produktionsformer 49
- Produktionssystemer 50
- Just in Time – JIT 50
- LEAN 51
Kapitel 28 – Distributionsstyring 52
- Salgsfunktionen 52
- Lagerstruktur 52
- Egne lagre 53
- Terminaler 53
- Lagerhoteller 54
- Distributionscentre 54
- Transportformer 54
- TDC-formlen 55
Kapitel 29 – Planlægning og budgetlægning 56
- Planlægning på de tre styringsniveauer 56
Kapitel 30 – Budgetudarbejdelse 57
- Resultatbudgettet 57
- Budgetstimulering 58
Formelsamling 58
Ordbog 63

Uddrag
Kapitel 1 - Virksomheden
s. 14 i E-bogen

- Virksomhedsbeskrivelse
- Virksomhedstyper

• Produktionsvirksomhed
- Fremstiller selv de varer, den sælger.
- Dens markedsopgaver er at udvikle, fremstille og levere produkter til kunderne.

• Handelsvirksomhed
- Indkøber og videresælger færdigvarer.
- Dens markedsopgaver er, at sammensætte produktsortiment og levere produkter til kunderne.

- Der findes både Engrosvirksomheder (Grossister, sælger videre til detailledet) og Detailvirksomheder (Detaillister, sælger direkte til almindelige forbrugere).

• Servicevirksomhed
- Fremstiller og sælger serviceydelser (frisør fx)
- Ejer former

• Offentlige virksomheder
- Ejet af staten, regionerne eller kommunerne.

• Private virksomheder
- Enkeltmandsvirksomheder
- Interessentskab (I/S)
- Aktieselskab (A/S)
- Anpartsselskab (ApS)
- Idégrundlag

• Virksomhedens idé udtrykker, hvilke behov virksomheden vil dække og hvordan, ligeledes hvilke kunder (målgruppe) virksomheden vil henvende sig til.

- Mål og strategi
• Virksomhedens mål, er et udtryk for en ønskværdigfremtidigtilstand. Virksomhedens strategi, er en overordnet plan for hvordan man vil nå de opstillede mål.

---

Kapitel 10 - Det samlede regnskabssystem
S. 181 i E-bogen

- Registreringer ved virksomhedens etablering
• For at drive en virksomhed er det nødvendigt at anskaffe forskelligt driftsmateriel og inventar. Fx udstillingshylder, EDB-udstyr, pengeskab osv.

• Anskaffelse af en bil vil også være fornuftigt, til kundeservice, vareudbringning osv.

• I en detailforretning, skal hylderne være fyldt op når den første kunder kommer ind i forretningen, derfor skal der købes varer ind til lagret. Sådan et lager kaldes et etableringslager.

• Det er også nødvendigt at virksomheden har en pengereserve, altså en *likviditetsreserve, i form af et pengeskab, kasse og bankbeholdning.

Når virksomheden bliver etableres, er det nødvendigt med et kapitalbehov, som bliver finansieret af virksomhedens ejer/ejere og långivere. Den del som bliver finansieret af ejeren kaldes, egenkapitalen.

Aktiverne viser virksomhedens pengebinding og består bl.a. af inventar, biler, varelager og likvide beholdninger.
Passiverne viser virksomhedens finansiering og består af egenkapital og gæld.

• Et langfristede lån, skal tilbage betales over en længere årrække. Der er mange virksomheder som tager et langfristet lån, som de gør hos banker eller andre kreditinstitutter.

Ved oprettelsen af lånet aftales det, hvorledes lånet skal afdrages og hvor meget der skal betales i rente.

• Kassekredit, oprettes hos virksomhedens bankforbindelse. En kassekredit bruges til at hæve penge fra, virksomheden og banken aftaler et maksimum beløb der må hæves.

- Registrering ved virksomhedens drift
• For at følge udviklingen i virksomhedens nettoomsætning skal der fx oprettes en konto for varesalg.

• Nettoomsætningen er en indtægt for virksomheden, har konto for varesalg en kreditsaldo. o I virksomhedens årsregnskab kaldes varesalg for nettoomsætning.

Tilgodehavender fra salg, opstår hvis virksomheden sælger varer på kredit, eller hvis virksomheden køber varer, inventar o.l.
Leverandør af varer og tjenesteydelser, er det samme som ovenstående bare for leverandør.

- Registreringer ved virksomhedens regnskabsafslutning
• Inden årsregnskabet kan opstilles, skal virksomheden have behandlet følgende regnskabsmæssige problemstillinger:

- Afskrivning op biler samt driftsmateriel og inventar

- Afslutning af privatforbrug o En afskrivning viser den værdiforringelse, der i årets løb har været på biler samt driftsmateriel og inventar – Afskrivninger debiteres altid.

• Afslutning af privatforbrug, ejeren vil i løbet af året tage varer og penge ud til personligt forbrug, men ved årets slutning skal kontoen stå på nul, idet han skal betale alle de penge tilbage som han har ’lånt’ af virksomheden.

- Opstilling af virksomhedens årsregnskab

• Når man er færdig med at bogføre posteringerne i forbindelse med årsafslutning, opstilles en saldobalance, som er en oversigt over saldiene på samtlige konti i virksomhedens bogholderi.

- Nedenstående er et eksempel på saldobalance over de samlede konti (BO-
Design)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu