Erhvervsøkonomi noter | Over 50 sider

Indholdsfortegnelse
Virksomhedsstyring (Kap. 1) 5
- Økonomistyring 5
- Aktivitetsstyring 5
- Kapacitetsstyring 5
- Finansiel styring 5
- Styringsniveauer 6
- Strategisk niveau (2-10 år) 6
- Taktisk niveau(1-2 år) 6
- Operativt niveau 6
- Logistikstyring 6
- Produktionsvirksomheden 7
- Råvarerlager 7
- Varer under fremstilling 7
- Færdigvarerlager 7

Værdikæden i produktionsvirksomheder (Kap. 2) 7
- Virksomhedens strategiske profil 7
- Virksomhedens valg af strategi 8
- Beskrivelse af konkurrencesituation 8
- Konkurrencestrategi 9
- Omkostningsminimering 9
- Differenciering 9
- Fokus 9
- Porters værdikæde 9
- Primære aktiviteter 10
- Støtteaktiviteter 10
- Værdikædesystemet 10
- Produktionsformer 11
- Ordreproduktion 11
- Masseproduktion 11
- Procesproduktion 11
- Virksomhedens livscyklus 12
- Fødselsfasen 12
- Vækstfasen 12
- Modenthedsfasen 12
- Nedgangsfase 12
- Et produkts livscyklus 12
- Introduktionsfasen 13
- Vækstfasen 13
- Modningsfasen 13
- Nedgangsfasen 13

Produktionsvirksomhedens regnskab (Kap. 3) 13
- Vareregnskab 13
- Købsfaktura 14
- Råvarerekvisition 14
- Arbejdssedler/lønsedler 14
- Færdiggørelsesrapport 14
- Færdigvarerekvisition / Salgsfaktura 14
- Regnskab med tekniske anlæg og maskiner 15
- Anskaffelse af tekniske anlæg og maskiner 15
- Reparation og vedligeholdelse 15
- Afskrivninger på tekniske anlæg og maskiner 15
- Funktionsopdeling af omkostninger 16
- Produktions-, distributions- og adminstrationsomkostninger 16
- Personaleomkostninger 17
- Omkostningsfordeling 17
- Afslutning af årsregnskabet 17
- Præsentation af årsrapporten 17
- Ledelsesberetning 17
- Ledelsespåtegning 18
- Revisionspåtegning 18
- Anvendt regnskabspraksis 18
- Vareregnskabets afslutning ved den direkte metode 18

Regnskabsanalyse i produktionsvirksomheder (Kap. 4) 18
- Indsamling af regnskabsmateriale 19
- Omformning af et årsrapport til analysebrug 19
- Variable omkostninger 19
- Salgsfremmende omkostninger 19
- Kontante kapacitetetsomkostninger 19
- Afskrivninger 19
- Analyse af rentabilitet 19
- Nøgletal vedrørende rentabilitet 20
- Analyse af indtjeningsevnen 20
- Budgetvurdering 21
- Dækningsbidragsanalyse 21

Aktivitetsoptimering (Kap. 5) 21
- Aktivitetsstyring 21
- Aktivitetsoptimering 21
- Virksomhedens handlingsparametre 22
- Grundparametre: 22
- Kontaktparametre 22
- Efterspørgselsdeterminanter 22
- Markeder 23
- Homogent marked 23
- Heterogent marked 23
- Optimering af handlingsparametre 23
- Salgsprisen som handlingsparameter. 23
- Totalmetoden 23
- Enhedsmetoden 24
- Differensmetoden 24
- Reklame som handlingsparameter 25
- Reklamenulpunkt 25
- Kvalitet som handlingsparameter 25
- Andre handlingsparametre 25
- Prisdifferenciering 25
- Afsætningsmæssige sammenhænge 25
- Omkostningsmæssige sammenhænge 25
- Fordelingsmetoden 26
- Offersynspunkt 26

Kapacitetsstyring (Kap. 6) 26
- Kapacitetsstyring ved prisalternativer 27
- Knap kapacitet ved fast kapacitetsramme 28
- Rest af kapacitet 28
- Knap kapacitet ved fleksibel kapacitetsramme 28
- Kapacitetsstyring ved faste salgspriser 29
- Kapacitetsudvidelse set i forhold til en allerede planlagt aktivitet 29

Investering (Kap. 7) 30
- Investeringsårsager 30
- Investeringsberegninger 30
- Investeringsalternativet 30
- Kapitalværdimetoden 31
- Den interne rentefods metode 32
- Annuitetsmetoden 32
- Tilbagebetalingsmetoden 33
- Valg mellem alternative investeringer 33
- Investeringens usikkerhedsfaktorer 34
- Nulpunktsberegninger 34
- Beslutning om køb eller leje/leasing 34
- Det endelige investeringsvalg 34

Finansiel styring (Kap. 8) 35
- Den vertikale balancestruktur 35
- Den horisontale balancestruktur 36
- Egenkapital 37
- Enkeltmandsvirksomhed 37
- Interessentsskab 37
- Aktieselskab 37
- Anpartsselskab 37
- Fremmedkapital (Andre finansielle muligheder) 37
- Amotisastionsformer(Tilbagebetalingsformer) 38
- Annuitetslån 38
- Serielån 38
- Stående lån 38
- Mixlån 38
- Indexlån 38
- Rentetilpasningslån 39
- Effektiv rente 39
- Andre forhold af betydning for finansieringsvalget 39
- Fra långiverens synsvinkel 39

Videnregnskab (Kap. 9) 40
- Begrebet viden 40
- Videnkapital 40
- Videnregnskabets formål 41
- Videnregnskabet som et ledelsesredskab 41
- Videnregnskabet som kommunikationsmiddel 41
- Videnregnskabets indhold 41
- Videnfortælling 41
- Ledelsesudfordringer 41
- Indsatser 41
- Indikatorer 41
- Oversigt 42
- Medarbejderforholdsindikatorer 42
- Analyse af indikatorer 42

Jobdesign og arbejdsmiljø (Kap. 10) 42
- Jobdesign 42
- Jobegenskaber 42
- De psykologiske tilstande 43
- Resultatet 43
- Rammebetingelser 43
- Arbejdsmiljø 44
- Arbejdsmiljøregler 44
- Fysisk arbejdsmiljø 44
- Psykiske arbejdsmiljø 44
- Jobforbedringer 44
- Jobspecialisering 44
- Jobudvidelse og jobberigelse 45
- Individuelle job 45
- Selvstyrende arbejdsgrupper 46

Logistiksystemet (Kap. 11) 46
- Produktionsfunktionen 46
- Leveringsevne 46
- Kapacitetsudnyttelse 47
- Kapitalbinding 47
- Indkøb 47
- Køb eller selv producere 47
- Valg af leverandør 48
- Distribution 48
- Egne Lagre 48
- Terminaler 49
- Lagerhoteller 49
- Distributionscenter 49
- Transportformer 49

Produktionsstyring (kap. 12) 49
- Produktionslayout 50
- Funktionslayout 50
- Linjelayout 50
- Gruppelayout 51
- Materiale og produktionsstyring 51
- Pull og pushsystemer 51
- Pushsystem 51
- Pullsystem 52
- MRP (Material requirement planning) 52
- Optimale seriestørrelser 52
- SMED-metoden 52
- Just in time – styring (JIT) 53

Uddrag
Målet med økonomistyring er at nab sjak sujre at virksomhedens økonomiske målsætninger opfyldes, dertil anvender man 3 styringsprocesser.

• Aktivitetsstyring
• Kapacitetsstyring
• Finansiel styring

Alle 3 styringsområder er indbyrdes forbundne, for at lave en effektiv styring skal man koordinere en samtidig styring på alle 3 områder.

---

Ved offersynspunkt forstås det beløb som man må ofre, det indtægtstab man pådrager sig ved at gennemføre en handling på bekostning af en anden handling (Det at slet ikke at foretage sig noget er også med her).

Hvis man har brugt nogen penge på at udvikle et produkt, og man skal sælge det, men kan bruge samme knowhow igen, skal man ikke medtage de penge det kostede at udvikle det pågældende knowhow i en salgskalkule for et enkelt produkt. (se eksempel side 117)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu