Erhversjura noter | Erhvervsret

Indholdsfortegnelse
retskilder
grundloven
lov
retspraksis
sædvane/kutyme
erstatningsret uden kontrakt
hvad er erstatningsret?
forsikring
erstatningsbetingelser
culpa-ansvar
beregning af erstatning
arbejdsgiveransvar
produktansvar
forsikring
former for forsikring
forsikringsaftalens indgåelse
risikooplysninger
fremkaldelse af forsikringsbegivenhed
forsikringsudbetaling
aftalers indgåelse
aftalemodellen
aftalers ugyldighed

Uddrag
Forsikringsudbetaling:

Skadeforsikring:
Forsikringssummen er det maksimale beløb, et forsikringsselskab skal dække. Summen fastsættes ved forsikringstegningen.
Forsikringsaftaleloven indeholder et vindingsforbud, så ingen kan forsikre sig til en forsikringsydelse, der er større end det tab, der udløses af forsikringsbegivenheden. Man må altså ikke kunne tjene på at få en forsikringsydelse.

Forsikringsydelsen er den faktiske sum, forsikringsselskabet skal betale, når en skade er sket. Hovedreglen er, at forsikringstageren får reparationsudgiften eller genanskaffelsesprisen, dvs. prisen på et tilsvarende aktiv, dækket. Der sker fradrag som følge af alder, slid mv. Undtagelser gælder ved indbo (fx gulvtæpper) og personlige brugsgenstande, hvor fradrag for alder og brug kun sker, hvis genstandens nytteværdi er væsentlig nedsat. Den type forsikringer kaldes nyværdiforsikringer og er normalt betinget af, at genanskaffelse faktisk sker.

Den sikrede skal selv bevise tabets størrelse, hvilket betyder, at sikrede har bevisbyrden. Når en skade er sket eller er på vej til at ske, skal den sikrede så vidt muligt afværge eller begrænse skaden. Hvis tabsbegrænsningspligten ikke overholdes, kan forsikringsydelsen nedsættes eller bortfalde.

Der er tale om underforsikring, hvis forsikringssummen er sat lavere end værdien af det forsikrede. Ved underforsikring dækker selskabet kun i et omfang, der svarer til forholdet mellem forsikringssummen og værdien af det forsikrede.

Overforsikring vil sige, at forsikringssummen overstiger værdien af det forsikrede. Det er i skadesforsikringer uhensigtsmæssigt, da udbetalingen ikke må overstige tabet. Hvis en forsikringstager tegner en brandforsikring på kr. 500.000, men det sikrede kun er kr. 400.000 værd, foreligger der overforsikring, som den sikrede ikke kan få glæde af. Overforsikring forekommer dog ofte i praksis, når det forsikredes værdi er vanskelig at fastslå, eller når man gerne vil tage højde for værdistigninger fx på indbo.

Dobbeltforsikring betyder, at samme aktiv er forsikret i to eller flere forsikringsselskaber. Som ved overforsikring må forsikringsydelsen ikke overstige tabet ved den skete skade. Selskaberne hæfter solidarisk, men de kan dele udgiften indbyrdes ved at søge regres i forhold til de beløb, de hver især hæfter for over for den sikrede.

I visse forsikringer dækker den sikrede selv en del af skadesbeløbet. Det kaldes selvrisiko. Når bilejere tegner bilkaskoforsikringer, aftales normalt, at forsikringstageren selv må dække de første fx kr. 2.500 af enhver skade. I andre tilfælde belønner selskaberne de forsikringstagere, der har få skader, fx "elitebilister" med en lavere præmie.

Summaforsikring:
Ved summaforsikringer er udbetalingen afhængig af den aftalte forsikringssum. Har en forsikringstager tegnet en ulykkesforsikring, afgøres forsikringsydelsen af mén-graden, erhvervsevnetabsprocenten mv. Er forsikringssummen 1 mio. kr. og varig mén-% 30 %, vil forsikrede modtage en forsikringsydelse på 300.000 kr.

Har en forsikringstager tegnet flere summaforsikringer, altså dobbeltforsikret sig, vil alle forsikringsgiverne udbetale en forsikringsydelse uafhængigt af hinanden. Har en mand fx tre ulykkesforsikringer, vil alle tre udbetale et forsikringsbeløb ved invaliditet forårsaget af en ulykke. Og en kvinde kan have tegnet flere livsforsikringer, der skal tilfalde forskellige sikrede. Måske har hun tegnet en livsforsikring på sig selv til fordel for hvert af sine børn.

Arbejdsskader er de skader, en medarbejder kan få ved sit arbejde. Det kan være fx ulykkestilfælde, der skyldes arbejdet, eller de forhold under hvilke arbejdet foregår, skadelige påvirkninger af højst nogle få dages varighed eller erhvervssygdomme.

Der er lovbestemt forsikringspligt for en arbejdsgiver, der har ansatte i sin virksomhed.

Sådan får du adgang til resten af materialet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her