Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1. Hvad omfatter strukturpolitik?

2. Nævn nogle instrumenter i arbejdsmarkedspolitikken.

3. Hvorledes kan efterspørgslen på arbejdskraft påvirkes?

4. Hvorledes kan udbuddet af arbejdskraft påvirkes?

5. Hvad menes med institutionelle faktorer inden for arbejdsmarkedspolitikken?

6. Nævn nogle arbejdsmarkedspolitiske indgreb, der er foretaget i Danmark i de senere år.

7. Hvorledes kan flaskehalse undgås på arbejdsmarkedet?

8. Hvad er forskellen på en aktiv og en passiv arbejdsmarkedspolitik?

9. Hvad forstår man ved strukturel ledighed?

10. Hvad kendetegner flexicurity-modellen.

11. Hvad menes der med lønsprednings- samt opkvalificeringsstrategien?

12. Forklar nedenstående figur

Opgave 2
1. Folkepensionsalderen sættes op med yderligere to år – gældende fra 2025.

2. Staten yder tilskud på 20 kr. i timen til arbejdsgivere, der vil ansætte indvandrere med sprogproblemer.

3. Staten øger tilskuddet til folk, der ønsker at flytte for at finde nyt job. Tilskuddet skal dække en del af flytteomkostningerne.

4.

5. Regeringen forkorter dagpengeperioden fra 2 til 1 år.

6. Folketinget vedtager en lov, der satser massivt på efteruddannelse af ufaglærte arbejdere.
- Institutionelle faktorer
- Påvirkning af arbejdskraftefterspørgslen
- Påvirkning af arbejdskraftudbuddet
- Mobilitetsfremmende foranstaltninger

Opgave 3
- De 'økonomiske vismænd' om situationen på arbejdsmarkedet
- Nationalbanken om situationen på arbejdsmarkedet
- Tættere på overophedning
1. Hvad forstår man ved flaskehalse på arbejdsmarkedet?

2. Hvilke samfundsøkonomiske problemer er der forbundet med flaskehalse?

3. Diskutér nogle arbejdsmarkedspolitiske indgreb, der kan medvirke til, at man undgår flaskehalsproblemer?

Uddrag
1. Hvad omfatter strukturpolitik?
økonomiske indgreb, som på lang sigt ændrer på de grundlæggende strukturer i samfundsøkonomien.

De vigtigste af disse politikker er erhvervspolitik og arbejdsmarkedspolitik.

2. Nævn nogle instrumenter i arbejdsmarkedspolitikken.
• Foranstaltninger, der øger mobiliteten (bevægeligheden) og tilpasningen på arbejdsmarkedet.
• Instrumenter, som sigter mod at påvirke efterspørgslen efter arbejdskraft.
• Instrumenter, som sigter mod at påvirke udbuddet af arbejdskraft.
• Indgreb, som ændrer på 'spillereglerne' på arbejdsmarkedet, de såkaldte institutionelle faktorer.

Hvad er mobilitetsfremmende foranstaltninger?
Det drejer sig om at overflytte arbejdskraft fra områder med stor arbejdsløshed til de områder med mangel på arbejdskraft.

3. Hvorledes kan efterspørgslen på arbejdskraft påvirkes?
• løntilskudsordninger
• iværksætte offentlige beskæftigelsesprojekter

4. Hvorledes kan udbuddet af arbejdskraft påvirkes?
• Lokke den ældre del af arbejdsstyrken til at blive på arbejdsmarkedet.
• Forbedring af folks overarbejdsmuligheder
• Nedsættelse af marginalskatten
• Gøre det økonomisk sværere for lønmodtagere at tage orlov