Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1 (10%)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.
- Hændelse
- Påvirkning på den økonomiske udvikling
- Analyse af indtjeningen
- Analyse af kapitaltilpasningen

1.3 (10%)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Aktivernes omsætningshastighed:
- Aktivernes omsætningshastighed beregnes på følgende måde:

1.4 (5%)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018.

1.5 (5%)
Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Stryhns A/S løbende at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter.

Opgave 2
2.1 (5%)
Redegør for, hvilke fordele Nicklas Tørring kan opnå ved at udarbejde en forretningsplan for proffswim.dk.

2.2 (5%)
Udarbejd et likviditetsbudget opdelt på halvår for proffswim.dk for 2020/21.

2.3 (5%)
Vurder, hvor stort et driftslån Nicklas Tørring skal bede banken om, hvis proffswim.dk skal have tilstrækkelig likviditet det første driftsår.

Opgave 3
3.1 (5%)
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

3.2 (5 %)
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning i hvert af de 5 år.
- Nedenstående er vores udarbejdet afskrivningsplan:

3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

Opgave 4
4.1 (5 %)
Forklar, hvordan saldoen på tkr. 86.732 på konto 1100: Varesalg er fremkommet.

4.2 (10 %)
Opstil balancen for Pure Organic ApS pr. 31.12.2019. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
Som en eftervirkning af, at virksomheden blev opkøbt af den norske familievirksomhed Agra, blev de fusioneret med en af deres største konkurrenter, Graasten Salater. Dette vil komme til at medføre en øget omsætning for virksomheden.

---

Påvirkningen af denne hændelse vil være, at virksomhedens omsætning og bruttoresultat i regnskabsåret for 2017 blev påvirket positivt, idet at de blev opkøbt i 2017.

Man må formode, at opkøbet af en konkurrent vil bidrage til en øget omsætning.

Derudover har det sikret dem en stærkere position inden for pålægssalater, saucer, remoulade og dressinger, som er nogle af de markeder, der er i vækst

Opkøbet af K-salater har dog påvirket resultatet før finansielle poster og årets resultat negativt.

Dette skyldes, at udgifterne i forbindelse med opkøbet, samt de stigende afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver er steget i takt med dette.

Endvidere har opkøbene skabt arbejdspladser, som har givet mulighed for at blive dygtigere, skabe flere udviklingsmuligheder, samt at få flere generelle kompetencer.

---

Denne hændelse har resulteret i deres unikke evne indenfor produktudvikling. Disse produktudviklinger bliver skabt i takt med kundernes præferencer. Dette skaber en stærkere kunderelation.

Dette har skabt en stor tilfredshed for kundernes, idet de bliver tilbudt et bredere, stærkere og mere spændende sortiment.