Tivoli | Regnskabsanalyse

Indholdsfortegnelse
Arbejdsspørgsmål:
Afsnit 1: hovedaktivitet, regnskabsklasser og grundlæggende krav

1. Redegør for virksomhedens hovedaktivitet.
2. Redegør for, hvilken regnskabsklasse Tivoli A/S tilhører.
3. Redegør for, hvorfor Tivoli A/S udarbejder en årsrapport.
4. Vurder, om Tivoli A/S overholder de grundlæggende krav til årsrapporten.

1. Redegør for, indholdet i ledelsespåtegning og revisorerklæringen i Tivoli A/S
3. Redegør for ledelsens forventninger til det kommende regnskabsår.
4. Redegør for, hvordan nettoomsætningen er opgjort.
5. Angiv nettoomsætningen og årets resultat for 2017 til 2019, og belys udviklingen i disse to poster ved hjælp af indekstal.

Afsnit 3: anvendt regnskabspraksis, balance og pengestrøm
1. Angiv de samlede anlægsaktiver, de samlede omsætningsaktiver, egenkapitalen og de samlede gældsforpligtelser pr. 31. december 2019.

2. Redegør for, hvilke konkrete immaterielle og materielle anlægsaktiver Tivoli A/S har.

3. Vurder, hvilke grundlæggende regnskabsprincipper der har betydning for valget af værdiansættelsesmetode.

4. Redegør for, hvordan de materielle anlægsaktiver afskrives.

5. Redegør for, hvordan virksomheden værdiansætter materielle anlægsaktiver og immaterielle anlægsaktiver.

6. Vurder, hvordan det vil påvirke virksomhedens resultat, aktiver og passiver, hvis den forventede brugstid på virksomhedens bygninger ansættes til 10 år i stedet for de anførte 20-50 år

7. Redegør for, hvordan Tivoli A/S likviditet overordnet set har udviklet sig i 2019 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen i virksomhedens likviditet.

Uddrag
1. Redegør for virksomhedens hovedaktivitet.
Tivolis hovedaktivitet er at tilbyde kunder en sjov og hyggelig oplevelse i deres store forlystelsespark placeret i indre København.

2. Redegør for, hvilken regnskabsklasse Tivoli A/S tilhører.
Tivoli A/S tilhører regnskabsklasse D. Det kan man se ved, at de er børsnoteret.

Alle virksomheder, der er børsnoteret, kommer over i regnskabsklasse D uanset balancesum, omsætning og antal ansatte.

3. Redegør for, hvorfor Tivoli A/S udarbejder en årsrapport.
Tivoli udarbejder en årsrapport, fordi de tilhører regnskabsklasse D. Det indebærer, at man skal udfylde alle de krav, der bliver stillet for en årsrapport.

Det er også et krav for virksomheder, der er inden for regnskabsklasse B, C eller D, at udarbejde en årsrapport. Tivoli udarbejder også en årsrapport for at give et indblik i, hvordan økonomien går for Tivoli. Denne viden kan bl.a. bruges for Tivolis interessenter.

4. Vurder, om Tivoli A/S overholder de grundlæggende krav til årsrapporten.
Hvis man går igennem årsrapportens lovkrav i VØ systime-bogen på figur 11.5 , kan man se, at Tivoli skal indebære alle lovkrav, da de tilhører regnskabsklasse D.

Det betyder, at deres årsrapport skal indeholde følgende: ledelsespåtegning, revisorerklæring, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter.

Ud fra gennemsøgning af årsrapporten vurderes der, at Tivoli overholder alle de ovenstående grundlæggende krav.

---

4. Redegør for, hvordan nettoomsætningen er opgjort.
Nettoomsætningen består af Tivolis billetsalg ved indgangen, køb af ture på forlystelserne og andre varer og ydelser købt inde i haven eller hos deres hoteller.

47% af Tivolis omsætning i 2019 var baseret på deres forlystelser indtægter, årskort og entrépriser. Tivolis hoteller udgjorde også en stor del af deres indtægter, som var på 17%, dette udgjorde både Tivoli hotellet og deres high end hotel Nimb.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu