Tivoli | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Hvilken regnskabsperiode dækker årsrapporten over?
2. Hvilken regnskabsklasse tilhører selskabet? (brug figur 11.2)
3. Find ud af, hvor i rapporten man kan finde nedenstående dele:
a. Ledelsespåtegning
b. Revisorerklæring
c. Ledelsesberetning
d. Anvendt regnskabspraksis
e. Årsregnskab:
1. Resultatopgørelse
2. Balance
3. Egenkapitalopgørelse
4. Pengestrømsopgørelse
5. Noter
f. Eventuelle supplerende beretninger

4. Find hoved- og nøgletalsoversigten i ledelsesberetningen. Beskriv udviklingen i omsætning, årets resultat, egenkapital og aktiver. Forklar, hvad de pågældende hovedtal fortæller om virksomhedens økonomi (slå betydning af de pågældende regnskabsposter op og forklar)

5. Beregn indekstal for omsætningen, og udarbejd et diagram, hvor omsætningen for de sidste 5 regnskabsår vises. Beskriv udviklingen i omsætningen ud fra indekstallene. Er der nogle regnskabsår, hvor omsætningen enten stiger kraftigt eller falder kraftigt?

Årsrapport for selskaber
Delopgave 2

1. Find ledelsespåtegningen, og find ud af, hvem der skriver under på at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav.

2. Find revisorerklæringen, og redegør for hvad revisor konkluderer om årsrapporten. Er der tale om en blank påtegning?

3. Find ”anvendt regnskabspraksis”, og redegør for hvordan virksomheden afskriver sine anlægsaktiver.

4. Find ledelsesberetning, og redegør for hvilke forhold, der har påvirket den økonomiske udvikling i regnskabsåret. Skriv forholdene op i punkter. I skal omskrive i et omfang, så det ikke bliver citater fra ledelsesberetning.

5. Redegør for ledelsens forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling.

Årsrapport for selskaber
Delopgave 3 – Resultatopgørelse og balance

1. Find resultatopgørelsen, og forklar om virksomheden anvender den funktionsopdelte eller den artsopdelte resultatopgørelse. Udvælg nogle væsentlige regnskabsposter, og forklar hvad de viser.

2. Redegør for hvordan indtjeningen har udviklet sig fra sidste regnskabsår, og hvilke regnskabsposter, der i særlig grad, har påvirket udviklingen. Inddrag, i det omfang det er muligt, de forhold I fandt i ledelsesberetningen fra delopgave 2.

3. Find balancen. Redegør for aktivsiden, herunder væsentlige regnskabsposter, og hvad de viser. Redegør for passivsiden, herunder væsentlige regnskabsposter, og hvad de viser.

4. Redegør for hvordan balancen har udviklet sig fra sidste regnskabsår, herunder hvilke regnskabsposter der særligt skiller sig ud. Inddrag, i det omfang det er muligt, de forhold I fandt i ledelsesberetningen fra delopgave 2.

Præsentation
- Intro Tivoli (Mikkel)
- Regnskabsklasse (Toby - Husk også at finde kildehenvisning)
- Ledelsespåtegning (Mikkel)
- Revisorerklæring (Mikkel)

- Anvendt regnskabspraksis (Toby)
- (Altså hvordan de har regnet bare nogle af deres tal ud) (Find lige ud af om det er saldo eller lineær metod der bruges, https://virksomhed.systime.dk/?id=409)

- Hoved og nøgletal
- (resultatopgørelse men kun mildt hvor man kun kigger på tallene og ikke vurdere hvorfor) + (Snak om udviklingen af: Omsætning, Resultat efter skat, Aktiver og Egenkapital.)

- Ledelsesberetning ((Mangler lige billede til powerpoint))
- (tilføj væsentlige dele)
- Resultatopgørelse
- Balancen
- Tilgodehavender fra salg
- Vurdering af økonomi / og fremtid (Toby)

Uddrag
1. Hvilken regnskabsperiode dækker årsrapporten over? Januar 1. 2020 til December 31.

2. Hvilken regnskabsklasse tilhører selskabet? (brug figur 11.2)
Tivoli tilhører D regnskabsklasse / Børsnoterede selskaber.

3. Find ud af, hvor i rapporten man kan finde nedenstående dele:
a. Ledelsespåtegning
Side 64

b. Revisorerklæring
Side 65

c. Ledelsesberetning
Side 67

d. Anvendt regnskabspraksis
Side 7

---

1. Find ledelsespåtegningen, og find ud af, hvem der skriver under på at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Koncernens og Selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant;

samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Koncernen eller Selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette

2. Find revisorerklæringen, og redegør for hvad revisor konkluderer om årsrapporten. Er der tale om en blank påtegning?

De konkludere at årsregnskabet giver et retvisende billede af Koncernens og Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31.

december 2020 samt af resultatet af Koncernens og Selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkende af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven.

Det vil også sige at der er tale om en blank påtegning, da de mener at årsregnskabet er retvisende.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu