Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Redegør for de væsentligste årsager til Tivoli A/S’ økonomiske udvikling i 2013:
Vurder, hvilke vækststrategier Tivoli A/S har eller vil benytte:
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten igennem de 3 år:
Vurder hvorledes Tivoli A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2013, og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været til årsag til udviklingen:
Vurder Tivoli A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 til 1.4

Opgave 2
Vurder hvilken virksomhedstype Odense Fysioterapi er:
Opstil resultatbudgettet i 2015 for Odense Fysioterapi:
Vurder hvilke poster i resultatbudgettet for 2015, der er blevet påvirket af ansættelsen af 2 nye fysioterapeuter:

Opgave 3
Beregn den optimale indkøbsstørrelse for sengen SLEEP
Beregn de samlede årlige lager - og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse
Forklar hvordan den optimale indkøbsstørrelse vil blive påvirket hvis kostprisen pr. seng falder.
Diskuter hvordan logistikomkostningerne vil blive påvirket, hvis der etableres et sikkerhedslager for sengen

Opgave 4
Opstil et resultatbudget efter bidragsmetoden for 2013/2014
Opstil en balance for Hansen Havemøbler A/S pr. 30/06/2014
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hansen Havemøbler A/S hører til.

Uddrag
Afkastningsgraden: Afkastningsgraden viser virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital.

Afkastningsgraden for Tivoli A/S har over de 3 år udviklet sig positivt, den er gået fra at være 4,30% i 2011 til 4,89% i 2013. Det er en stigning i procentpoint på 0,59 og svarer til en procentvis stigning på 13,78.

Den stigning er sket, fordi Tivolis resultat af primær drift og finansielle indtægter er steget mere end de gennemsnitlige aktiver er.

I forhold til markedsrenten på 3-4% lagt sammen med risikotillægget på 2%, er deres afkastningsgrad ikke specielt tilfredsstillende.

Den ligger under de 5% som er minimummet for at det er tilfredsstillende. Det betyder at de forrenter lige lidt for lidt på deres investerede kapital. Afkastningsbliver påvirket af både aktivernes omsætningshastighed og overskudsgraden.

Overskudsgraden: Overskudsgraden viser hvor stor del af virksomhedens omsætning der bliver til indtjening, når driftsomkostninger er dækket.

(Hvor god virksomheden er til at tilpasse omkostningen til indtægterne). Overskudsgraden for Tivoli A/S er steget fra 6,10% i 2011 til 6,66% i 2013. Det svarer til en stigning på 0,56 i procentpoint, hvilket er en procentvis ændring på 9,18.

På nytårsaften 2013 har tivoli holdt nytårsåbent, hvilket har øget deres omsætning meget, og derved gjort at omsætningen har haft en større stigning end omkostningerne.

Det har så medført at resultatet af det primære drift er steget, og har yderligere gjort at overskudsgraden er steget.

Deres finansielle indtægter er steget helt fra 0,3 mio. kr. til 4.6. mio. kr., hvilket er en kæmpe procentvis stigning, og det har også medført en stigning i overskudsgraden, og dermed også deres afkastningsgrad, eftersom overskudsgraden har en effekt på afkastningsgraden.

Aktivernes omsætningshastighed: Aktivernes omsætningshastighed viser hvor stor en omsætning virksomheden har skabt på grundlag af deres aktiver (investering).

Tivoli A/S’ aktivers omsætningshastighed er steget med 0,02 gange, eftersom den er steget fra 0,71 i 2011 til 0,73 i 2014.

Det betyder at deres omsætning er steget en smule mere procentvist end deres gennemsnitlige aktiver. Det svarer til en procentvis ændring på 0,02/0,71*100≈2,81%.

Stigningen i omsætningen grundes meget at Tivoli havde nytårsåbent for kunderne, og har derved afsat 24000 mere, som har skabt en betydelig stigning i omsætningen.

Det er ikke en specielt stor stigning på AOH, hvilket vil sige at dens effekt på afkastningsgraden heller ikke er specielt stor.

Overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed har i dette tilfælde begge været nøgletal der påvirker afkastningsgraden positivt.

Gældsrenten: Er den gennemsnitlige rente de betaler på deres gældsforpligtelser. Den er ofte cirka lig med markedsrenten.

Afstanden mellem afkastningsgraden og gældsrenten kaldes rentemarginalen. Jo større rentemarginalen er, jo mere vil det betyde at virksomheden har tjent på gæld, og omvendt.

Tivoli A/S’ gældsrente er i forløbet faldet med 0,41 procentpoint. De er gået fra at have en gældsrente på 2,20% til 1,79%, hvilket er positivt, eftersom Tivoli nu tjener mere på at arbejde med gæld.

Ændringen kan være sket fordi der er blevet ændret på rentesatserne, altså renterne på virksomhedens lån. Afkastningsgraden ligger på 4,89% mens gældsrenten ligger på 1,79, hvilket betyder at rentemarginalen er på 3,10%.

Egenkapitalens forrentning: Egenkapitalens forrentning viser, hvor meget ejerne har opnået i forrentning af den kapital, de har investeret i virksomheden.

Den er steget fra 5,60% i 2011 til 6,61% i 2013. Det svarer til en stigning i procentpoint på 1,01 og en procentvis ændring på 1,01/5,60•100≈18,03%.

Eftersom egenkapitalens forrentning er steget, ligger det på et tilfredsstillende niveau eftersom det gerne skal ligge over markedsrenten på 3-4% og et risikotillæg på 2%. Den ligger 0,61% over markedsrenten + risikotillægget hvilket er okay.

Stigningen i EKF skyldes at der har været en stigning i den gennemsnitlige egenkapital, som ikke helt udgør stigningen procentmæssigt på resultatet før skat.

Rentemarginalen er i 2013 positiv, og derfor tjener virksomheden på at arbejde med gæld, eftersom rentemarginalen er steget, har det medført en forbedring i egenkapitalens forrentning.

Egenkapitalens forrentning er i 2013 som er på 6,61% er større end afkastningsgraden i 2013, som ligger på 4,89%, og dette betyder, at Tivoli A/S får deres egenkapital forrentet med en højere procent, end den som virksomhedens samlede kapital bliver forrentet med.

Dette skyldes, at ejerne har opnået en fortjeneste på den del af den investerede kapital, som var finansieret med gæld.