Indledning
I en rentabilitetsanalyse undersøges virksomhedens evne til at forrente den kapital, der er investeret i virksomheden. Virksomhedens indtjening fremgår af resultatopgørelsen, mens den investerede ka- pital fremgår af balancens aktivside. Vi bruger en rentabilitetsanalyse til at få et bedre overblik over en virksomheds nøgletal, og til bedre at kunne se om det går godt eller dårligt for virksomheden.

Uddrag
Thisted Bryghus ́ indtjeningsevne er forbedret fra år 1 til år 3, da overskudsgraden er steget fra 2,10% i år 1 til 7,09% i år 3. Overskudsgraden er steget med 4,99 procentpoint, svarende til en stig- ning på 237,66%, hvilket er positivt for virksomheden, da overskudsgraden viser hvor stort et over- skud virksomheden skaber ud af deres omsætning.

For at se om overskudsgraden er tilfredsstillende sammenligner man med de andre virksomheder i branchen. Da overskudgraden er stigende for virk- somheden, påvirker overskudgraden, afkastningsgraden positivt.

Grunden til stigningen i overskudsgraden, kan skyldes at Thisted Bryghus, er kommet ud på et større marked, og flere restauranter er begyndt at sælge deres produkter, hvilket har ført til en stigning i overskudsgraden.

Thisted Bryghus ́ kapitaltilpasningsevne er faldet fra år 1 til år 3, da aktivernes omsætningshastighed er faldet fra 1,30 i år 1 til 1,26 i år 3. Dette er et fald på 0,04 procentpoint eller 3,05%. Faldet i aktivernes omsætningshastighed skyldes, at virksomhedens aktiver er steget mere end omsætningen.

Virksomheden er altså blevet dårligere til at skabe omsætning på baggrund af aktiverne. Hvilket kan være fordi virksomheden har investeret i nogle bygninger.

Fordi aktivernes omsætningshastighed er faldet, påvirker det afkastningsgraden negativt, men da overskudgraden er steget mere end aktivernes omsætningshastighed er faldet, påvirker overskudgraden og aktivernes omsætningshastighed stadig afkastningsgraden positivt.

Egenkapitals forrentningen er steget i perioden fra år 1 til år 3. Der er en stigning fra 4,04% i år 1 til 12,58% i år 3. Dette er en stigning på 8,54 procentpoint svarende til 211,07%. Virksomheden er altså blevet en del bedre til at generer overskud på baggrund af den indskudte egenkapital, hvilket er positivt for virksomheden.

For at egenkapitals forrentningen er tilfredsstillende skal den helst være over markedsrenten, som er på 2-3%, og som vi kan se ligger den et godt stykke over, hvilket vil sige at der er plads til et risikotillæg, som er meget positivt.