Indholdsfortegnelse
Regnskabsanalyse Cykelpartner
Afkastningsgrad
Overskudsgrad
Soliditetsgrad:
Likviditetsgrad
Aktivernes omsætningshastighed
Egenkapitalens forrentning
Gældsrente
Gearing
Gældsandel:
Leverandørerne i branchen
Kundeforholdene i branchen
Potentielle indtrængere i branchen
Konkurrencesituationen i branchen
Forsat følge markedspriserne
Beholde deres gode niveau på kundeservice
Beholde den høje likviditetsgrad
Beholde den høje likviditetsgrad

Uddrag
Regnskabsanalyse Cykelpartner
Virksomhedens regnskabsanalyse er udarbejdet fra året 2018. Hvor virksomheden formåede i år 2018 at levere et resultat på 1,993 millioner kr.

Afkastningsgrad
Virksomhedens afkastningsgrad har haft en negativ udvikling de sidste tre år, hvor afkastningsgraden er faldet fra 22 % til 7,9 %.

Dette skyldes blandt andet en kraftig tilbagegang i resultat før finansielle omkostninger, som er faldet fra 7,168 millioner til 3,192.

Derudover har der været en stigning i aktiver, hvor det mest er de materielle anlægsaktiver, der er steget. Et fald i EBIT-indtjeningen og en stigning i aktiver har forsaget det store fald i afkastningsgraden på tre regnskabsår.

Men afkastningsgraden stadig tilfredsstillende, fordi det overstiger markedsrenten på 2-3 %. Og afkastningsgraden skal altid som minimum overstiger markedsrenten.

Overskudsgrad
Man kan ikke beregne virksomhedens overskudsgrad, Fordi deres nettoomsætningen ikke er tilgængeligt, men for at få tal på

hvor meget af omsætningen der er tilbage efter, at omkostninger er betalt, så har virksomheden i 2018 et resultat af primær drift på 3,192 millioner.

Resultatet af primært drift har et lille fald de sidste tre regnskabs år fra 7,168 millioner til 3,192 millioner.

Hvis man alligevel skal have et cirka tal på virksomhedens overskudsgrad, estimeres det derfor til at omsætningen er det dobbelte af bruttofortjenesten.

Derfor estimeres virksomhedens omsætning til 32.680.00. Med den estimeret omsætning vil det give virksomheden en overskudsgrad på 9,7 %.

Det er vigtigt at sige, at dette kun er et estimeret bud på overskudsgraden, derfor er det ikke 100% rigtigt.

Soliditetsgrad:
Hvis man skal analysere virksomhedens finansielle stabilitet og evne til at modstå et tab analyserer man på soliditetsgraden.

Nøgletallet viser, hvor stor en del af virksomheden aktiver der er finansieret med egenkapital. Virksomhedens soliditetsgrad er på 42,7 % i år 2018.

Soliditetsgraden har også haft en tilbage gang i nøgletallet fra 61,1 % i 2016 til 42,7 i år 2018. I veletableret virksomheden skal soliditetsgraden ligge mellem 30-40%, og da den ligger over 40 %, har cykelpartner.dk en flot soliditetsgrad.

Likviditetsgrad
Hvis man skal analysere virksomhedens likviditet og evne til at indfri sine betalingsforpligtelser skal man beregne likviditetsgraden.

Virksomheden har en likviditetsgrad på 187,68 %. Som udgangspunkt skal likviditetsgrad altid være over 100%

Fordi det fortæller noget om virksomhedens evne til at indfri gældsforpligtelser. Da virksomheden ligger langt over 100% er deres likviditet meget god.

Aktivernes omsætningshastighed
Fordi deres nettoomsætning ikke er opgivet, kan den ikke regnes ud med præcise tal.

Men hvis man skal give et kvalificeret bud, vil den estimeret nettoomsætning for virksomheden bruges.

Men der skal dog siges, at dette bare er for at give et nogenlunde bud på deres udbytte fra aktiverne.

Virksomhedens AOH er på 2,66. Tallet viser hvor meget omsætning der skabes på baggrund af den investerede kapital

derfor er 2,66 et meget fint tal. Tallet er ikke opgivet i procent, fordi virksomhedens type kraftig afhænger af dette nøgletal.