Indledning
Erotik, mystik, det okkulte og det dunkle er klassiske genretræk forbundet med romantismen. Mennesket splittes, hvilket udfolder sig i idealbrydere og en universel harmoni, hvor fascinationen af det forbudte og det fortrængte er i centrum. Hertil opstår yderligere begrebet ”naturalisme”, idet menneskets præsenteres som værende et driftsvæsen, styret af naturens pålagte lyster.

Den indre splittelse berører Emil Aarestrup især i digtet ”Paa Sneen”, mens J.P. Jacobsen berører mennesket som driftsvæsen i romanuddraget ”Fru Marie Grubbe”. Her vil der være øget fokus på de litteraturhistoriske kendetegn og hvorledes symbolerne og besjælingerne i teksterne bidrager hertil.

Uddrag
Digtet ”Paa Sneen” er skrevet af Emil Aarestrup og udfolder sig som værende et traditionelt digt, eftersom digtet har en bunden versform, hvor rim og rytme er opbygget en fast struktur, mens sproglige normer for retstavning og syntaks overholdes. Dette bemærkes allerede i strofe 1, hvori Aarestrup benytter rim på henholdsvis 2. og 4. verslinje i form af rimstillingen a-b-c-b, der fremgår af enderim – kaldet fletrim, hvilket fremgår i strofe 7: “Det var min egen Skygge! Den skyndte sig utrolig — Jeg havde aldrig seet den. Saa langstrakt og urolig.”

Digtet består af 10 strofer med 4 verslinjer i hver, som hver begynder med et stort bogstav, hvilket er et klassisk genretræk i et traditionelt digt i kontekst med det dobbelt a , som digteren Emil Aarestrup benytter sig af. Det er et centrallyrisk digt, idet der er fokus på digtets jeg i form af personlige oplevelser og følelser. Digtet er domineret af diverse hovedmotiver samt sidemotiver, hvor de mest dominerende motiver vurderes værende erotik og forgængelighed suppleret med sidemotiverne kærlighed og fascination.