Indledning
Formålet med undersøgelsen er at man gennem en kvalitativ undersøgelse kan beskrive hvilke dyr der er til stede på en given lokalitet, undersøgelsen kan give en indsigt i artssammensætningen.

Næst at man gennem en kvantitativ undersøgelse, man kan kunne beskrive antallet af individer af en given art, og man derved vil kunne fortælle om der sker ændringer i populationsstørrelsen af en eller flere arter over tid.

Indholdsfortegnelse
Den kvantitative undersøgelse - slikvaden og sandvaden
- Sandvaden
- Slikvaden

Sandormehobe - skriv jeres beregnede gennemsnit pr. m2 ind
- Sandvaden
- Slikvaden

Den kvalitative undersøgelse - tidevandsrenden
Faunaskema

Uddrag
Strandengen kan deles op i nogle bælter. Længst ude er sublitteralzonen, det er den zone som er under vand.

Her er der planter som tagrør, strandkogler osv. De kan leve under vandet, fordi de kan ilte deres rødder, da de har hule stængler.

Næst er der hydrolitteralzonen, som er den zone der får vand ind. Bagefter kommer der geolitteralzonen, som er jorden.

Her er der planter, som kan tåle salten fra vandet, da de har nogle mekanismer, som hjælper dem med at skille ad med vandet. Til sidst er der epilittoralzonen, hvor der også kan gro planter, buske og træer.

På vadehavet lever derudover også mange forskellige dyrearter, herunder filtratorer som rejer og muslinger, mudderædere som fx kan være orme.

Der er rasper som fx snegle og til sidst er der rovdyr som fugle, fisk og børsteorme. I ovenstående figur kan man se ændringerne i de forskellige årstider.

I december, januar og februar måned kan man se at nitratindholdet er meget højt, men her er planteplankton meget lavt i forhold til i måned marts, april og maj hvor planteplankton er højere og her begynder dyreplankton også at stige.

I midten er Maj måned, hvor dyreplankton er på sit højeste der falder planteplankton .

Bagefter falder dyreplankton også, hvor det derefter er konstant indtil midten af oktober måned og igen stiger lidt. Lidt før det i midten af april, der stiger planteplankton.