Indholdsfortegnelse
Økologi
Laksen – individ og population
- Gydning:
Vandløbet:
- Tilpasninger til miljøet blandt hvirvelløse dyr
- Vandløbets form og placering
Søen
Naturgenopretning
Laksen og smoltifisering
Energiforbrug – Respiration
- Økologisk effektivitet
Energiproduktion – Fotosyntese
- Algerne er planteædernes spisekammer
Nedbrydning af døde organismer
- Aerob nedbrydning – respiration
- Anaerob nedbrydning - gæring
Stofkredsløb
- Vandets kredsløb
- Det rene vand
- Fosforkredsløbet
- Og det mindre rene vand
- Den middel eutrofe sø
- Nitrogenkredsløbet i den eutrofe sø
- Stærkt eutrofe søer – tusindbrødresamfund
- Åen neden for søen
Forureningsundersøgelser
Sapriobieundersøgelse og Dansk vandløbsfaunaindeks
Algeproduktionen i forskellige søtyper
Metodik
Vandløbsrestaureing
Fysiologi
- Malaria
- Plasmodium vivax
De mest udbredte lægemidler til forebyggelse af malaria:
- Chloroquin:
- Paludrine
- Malarone
- Insulin
- Måske en fremtidig behandlingsmetode
To typer diabetes
• Type 1-diabetes:
• Type 2-diabetes:
• Syreforgiftning
• Arbejdsseddel
- Fra svineinsulin til gensplejset humaninsulin
- Sådan binder insulinet til cellerne<
ARBEJDSSEDEL
- Blodkredsløb
- Hjertets bygning og funktion
- Blodtryk
- Blodkredsløbet
- Energi- og stofomsætning
- Cellen
- Stofskifteprocesser:
- Produktion af energi
- Stofskiftesygdomme
Immunsystemet
Kroppens uspecifikke immunforsvar
- Hjælpeprocesser
Specifikt immunforsvar
-Antigener og antistoffer
- T-celler
- B-celler
Sygdomme knyttet til immunsystemet
- Allergi
- Allergi
NEDARVNINGSMØNSTRE
- MENDELS LOVE
- Mendels forsøg med ét gens nedarvning
- Variation o dominansforholdet
- Mendels forsøg med to geners nedarvning
- Epistasi og andre påvirkninger
- Kønsbunden nedarvning:
- Kromosomers udseende (ikke i pensum)
- Koblede gener
- Kønsbunden nedarvning hos mennesket
KROMOSOMSYGDOMME HOS MENNESKER
- Den normale karotype
- Kvindernes ene X-kromosom er inaktivt
- Hyppighed af kromosomafvigelser
- Mutationer der påvirker kromosomstrukturen
- Mutationer der påvirker kromosomtallet
- Syndromer
- Downs syndrom
- Kønskromosomavigelser
- Fosterudvikling
- Klinefelters syndrom
- Dobbelt Y-syndrom
- Tri-X syndrom
- Turners syndrom
- Prænatal diagnostik
- Prænatal diagnostik og etik
- Blodtypesystemet på molekylært niveau
DNA- molekyle, kopiering, transskription og translation (s 10-17)
1. Forklar DNA-molekylets opbygning
-Proteiners funktioner:
2. DNA-molekylets kopiering
3. Forklar transskription
4. Forklar translation:
Allele gener: Et genpar for samme egenskab beliggende i det samme kromosom fx for øjenfarve.
Meiose: side: 69 fig:66

Uddrag
Både når det er laks og ørred skal der i gydepladsen være i det oxygenholdige vand, som er bedst i lavt stærkt rindende vand, som med et ord betegnes: stryg. Høl som er dybere er god ved opvækst og venter på at gyde.

---

Når en myg stikker et menneske hvis blod indeholder gametocytter, bliver de inde i myggens tarm omdannet til hanlige mikrogameter og hunlige makrogameter, der smelter sammen og bliver en diploid zygote.

Altså overføres den til myggen som gametocytter. Denne diploid zygote bevæger sig til ydersiden af myggens tarm og bliver omdannet til en oocyt, hvor samtidig med at den sætter sig fast deler sig.