Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Lego.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2011 til 2013. Se spørgsmål 1.1.
- Indekstal for indtjeningsevne
- Indekstal for kapitaltilpasning

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2011 til 2013.

1.4 (5 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 2011 til 2013 er en fordel for Lego’s ejere.

1.5 (10 %)
Vurder, hvorledes Lego Koncernens likviditet overordnet set har udviklet sig i 2013 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. - Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 Vurder hvor i værdikæden Lego Koncernen skaber mest værdi for deres kunder.

1.6 (10 %)
Udarbejd en SWOT-analyse for Lego Koncernen med udgangspunkt i materialet og besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.5 og vurder Lego Koncernens fremtidsudsigter på baggrund af analysen.

1.8 Vurder Lego Koncernens fremtidige vækststrategier på baggrund af SWOT-analysen og konkurrencestrategien.

2.1 (10 %)
2.2 (5 %)
2.3 (5 %)

Opgave 3 Virksomhedens rapportering 20 %
3.1 (5 %) Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for første halvår 2014. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.2 (5 %) Opstil en balance pr. 30.06.14. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.3 (5 %)
Forklar hvad der vil ske med virksomhedens afskrivninger, hvis virksomheden køber en lastbil til transport af varer fra leverandøren i Østeuropa.

3.4 (5%)
Forklar hvordan virksomhedens afkastningsgrad vil blive påvirket af at virksomheden køber en lastbil.

Uddrag
LEGOs økonomiske succes i 2013, skyldes en strategi der bygger på innovation og investeringer.

Ved at være innovative øgede LEGO produktiviteten i udlandet, og har dermed skabt nyansættelser. Dette gælder også i Danmark, selvom det ikke er her, at de har etableret arbejdspladserne.

Ved at analysere sammenhænge mellem produktion og kundedata eller produktion og produktudvikling holder LEGO sig hele tiden konkurrencedygtige.

Produktudvikling er derudover en meget væsentlig grund for LEGOs succes. Samtidig med, at de udvikler deres produkter er det vigtigt, at de opretholder kvaliteten.

Udover klassikerne som LEGO City, LEGO Star Wars og LEGO Duplo, havde deres nye serie LEGO Friends og nye tema LEGO Legends of Chima, klaret sig godt.

LEGOs produktion ligger fordelt på fabrikker i Danmark Tjekkiet, Ungarn og Mexico plus en ny på vej i Kina. LEGO har fulgt tendenserne og etableret produktionen

hvor salget er størst og hurtigst voksende. Afstanden mellem produktion og afsætning reduceres dermed, hvilket optimerer deres leveringssikkerhed.

På produktionen har der i højere grad været fokus på at få afviklet ordrene og optimeret kundeservicen, frem for at fokusere på omkostningerne, hvilket har betalt sig. Derudover har de investeret mellem 1 og 2 milliarder kr. årligt i produktionsanlæg.

LEGOs logistik er i de sidste år forenklet, da de har samlet ni distributionscentre til et stort center i Prag.

Med hensyn til lønnen ønsker LEGO ikke at sænke den til et niveau som i lavindkomstlandene. De ønsker derimod at passe deres ansvar på det globale marked.

LEGOs fabrik i Mexico har påvirket den økonomiske udvikling positivt. Fabrikken åbnede i 2008 hvor man lagde 30% ekstra kapacitet i for at være fremtidssikret. I dag er den allerede fire gange så stor som dengang.

Alle disse interne tiltag har gjort, at LEGO, som nogle af de få, har kunne vækste på trods af at det globale legetøjsmarked oplevede nedgang i 2013.

---

Med udgangspunkt i pengestrømsopgørelsen i bilag 2 har Strøms LEGOS likviditet i 2013 været påvirket af disse faktorer.

Årets pengestrøm opnår et positivt resultat på 574 millioner, hvilket medførte en stigning i deres likvide beholdninger fra 450 til 1.024 millioner. Hvilket er positivt.

Pengestrømmen fra driftsaktiviteten i 2013 har skabt positive pengestrømme på 6.744 millioner.

Det skyldes overordnet set posterne resultatet før skat på 8.336 millioner og afskrivninger på 891 millioner. Betalt selskabsskat på -2.090 millioner har påvirket negativt men det har ikke opvejet stigningen i de andre poster.

Pengestrømmen fra investeringsaktiviteten i 2013 har skabt en negativ pengestrøm på -2.704 millioner.

Årsagen til det er overordnet set posterne køb af materielle aktiver på -2.644 millioner og køb af immaterielle aktiver på -103 millioner.

Investeringernes store størrelse kan skyldes, at de er i gang med at lave nyt produktionsanlæg i Kina samt har oprettet nyt distributionscenter i Prag.