Den globale og danske økonomi | IØ | Kapitel 1-22

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1&2 Den globale økonomi og Danmarks økonomi 3
Kapitel 3 Produktion og indkomst 8
Kapitel 4 Prisdannelsen 13
Kapitel 5 Husholdninger og forbrug 14
Kapitel 6 Arbejdsmarkedet 16
Kapitel 7 Den offentlige sektor 17
- Figur 7.1 Opdelingen af den offentlige sektor (offentlig forvaltning og service) 17
- Figur 7.2 Opgavefordelingen i den offentlige sektor 18
Den offentlige sektors personaleforbrug 20
Den offentlige sektors bidrag til BNP 20
Den offentlige sektors indtægter i pct. af BNP (skattetrykket) 20
- Figur 7.3 Oversigt over de samlede offentlige udgifter (funktionel fordeling), 2016 20
Udgifter til overførselsindkomster 22
- Tabel 7.1 Indkomstoverførsler i 2018, i mia. kr. 22
Udgifter til serviceydelser 22
- Tabel 7.2 Offentlige udgifter til udvalgte serviceområder, 2016 22
- Tabel 7.3 Indtægter af direkte og indirekte skatter i 2017, mia. kr. 25
Indkomstskat 26
- Figur 7.4 Beskatningsprocenter for 2018 27
Arbejdsmarkedsbidrag og sundhedsbidrag 27
- Figur 7.5 Hvem betaler vi skat til i Danmark? 28
BOKS 7.1 FORSKELLIGE INDKOMSTBEGREBER VED BEREGNING AF INDKOMSTSKAT 28
- Figur 7.6 Den offentlige sektors indtægter fra personskatterne, 2018 29
- Figur 7.7 Skattetrykket i Danmark 1971-2017 30
- Figur 7.8 Progressiv, proportional og degressiv beskatning – grafisk fremstilling 31
Video: Hvad vil det sige, at vi har en proportional og progressiv indkomstskat? 32
- Tabel 7.4 Skatternes andel af familiers indkomst, 2018 32
- Tabel 7.5 Beregning af moms – et eksempel 33
STATENS OVERSKUDSBEGREBER 34
- Figur 7.9 DAU-regnskab og bruttokasseregnskab 36
- Figur 7.10 DAU-saldoen, 1990-2017 37
- Tabel 7.6 Momssatser i udvalgte EU-lande, pct., 2017 39
- Kapitel 8 Velfærdsstaten 41
- Kapitel 9 Finanspolitik 45
- Kapitel 10 Betalingsbalance og kapitalbalance 48
- Kapitel 11 Valuta 51
Kapitel 12 Den finansielle sektor 55
Den finansielle sektor 55
- Figur 12.1 Den finansielle sektor 55
12.1 Nationalbanken og pengene 56
Pengenes funktion 56
Danmarks Nationalbank 58
Bankernes opgaver 59
- Figur 12.2 Rentemarginalen 59
Indlån skaber udlån 59
- Figur 12.3 Udlån skaber indlån 60
Bank run 60
Interbankmarkedet 62
- Figur 12.4 Interbankmarkedet 62
- BOKS 12.1 INTERNATIONALE PENGEMÆNGDEBEGREBER 63
- Kapitel 13 Pengepolitik 64
- Kapitel 14 Valutapolitik 66
- Før devaluering 67
- Efter devaluering 67
- Kapitel 15 Arbejdsmarkedspolitik 68
- Kapitel 16 Erhvervspolitik 69
- Kapitel 18 Inflation 70
- Kapitel 19 Økonomiske skoler 72
- Kapitel 21 Makroøkonomiske landeanalyse 77
- Kapitel 22 Danmarks handel 80

Uddrag
Den offentlige sektor er ofte til debat i Danmark. Nogle mener, at den offentlige sektor i Danmark er alt for stor:

Der betales alt for meget i skat, der udbetales penge til folk, der er dovne, staten blander sig i alt og ødelægger folks lyst til at skabe noget.

Andre mener derimod, at det er godt, at vi har en stor og veludbygget offentlig sektor. Gratis uddannelse og gratis sundhedsydelser giver tryghed. Desuden sikres det, at de svageste i samfundet ikke lades i stikken.

7.1 Den offentlige sektors opgaver og størrelse
I almindelig tale bruges begrebet den offentlige sektor ofte om staten, regionerne og kommunerne. Heri indregnes også kommunalt og statsligt finansierede selvejende institutioner (fx gymnasier).

Sociale kasser og fonde som Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), arbejdsløshedskasserne og Lønmodtagernes Dyrtidsfond tilhører også den offentlige sektor.

Inden for den offentlige sektor er det staten, der til dels 'styrer' de andre offentlige sektorer. Det er vist skematisk i figur 7.1. Staten står øverst, da den via lovgivningen kan 'styre' kommunerne og de sociale fonde.

---

I et højtudviklet samfund vil der være en række funktioner, som kan betragtes som naturlige fællesopgaver. Det kan fx være forsvaret, politiet, skolerne, sygehusene m.v.

Det er derfor besluttet, at den offentlige sektor i overvejende grad skal forsyne befolkningen med disse 'goder'.

Udover at levere disse fælles goder, har den offentlige sektor også til opgave at 'styre' økonomien, således at for store ubalancer i samfundsøkonomien kan undgås.

Hvis der eksempelvis er udsigt til et stort betalingsbalanceunderskud, kan politikerne hæve skatterne, så forbruget – og dermed importen – falder.

Samtidig forsøger politikerne – ved gennemførelse af forskellige indgreb – at sikre en rimelig fordeling af velstanden således at for store sociale skævheder undgås.

Pensioner, dagpenge og SU er eksempler på sådanne indgreb. De offentlige opgaver er delt ud på de enkelte offentlige sektorer, som det fremgår af følgende figur: Figur 7.2 Opgavefordelingen i den offentlige sektor

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu