Indholdsfortegnelse
Statistik-begreber
- Deskriptiv statistik
- Population
- Stikprøve
- Observationssæt
- Observation (måling)
- Observationsværdi
- Diskret variabel (ikke grupperet variabel)
- Grupperet variabel
- Hyppighed
- Frekvens (relativ hyppighed)
- Summeret hyppighed (kumuleret hyppighed)
- Summeret frekvens (kumuleret frekvens)
- Pindediagram (stolpediagram)
- Trappediagram
- Søjlediagram (histogram)
- Sumkurve
- Fraktiler
- Kvartilsættet
- Intervalmidtpunkt
- Middeltallet
- Variansen - for både hele populationen og en stikprøve
- Spredningen (standardafvigelsen) - for både hele populationen og en stikprøve
- Typetallet eller typeintervallet
- Mindsteværdi og størsteværdi
- Variationsbredde
- Kvartilafstand
- Diskriptorer
- Indekstal
- Formler:

Uddrag
Deskriptiv statistik
Ved deskriptiv statistik – undertiden også kaldt beskrivende statistik – forstår vi en beskrivelse af et indsamlet talmateriale.

Talmaterialet er indsamlet ved at foretage en række af målinger. En måling kunne eksempelvis være en karakter

som en elev har fået i en matematikprøve eller en persons vægt i kilo eller antal vinduer i et hus eller antal minutter en løber har brugt på at gennemføre et marathonløb.

Selve beskrivelsen af talmaterialet er som regel i tabelform og/eller fremstillet grafisk i bestemte diagrammer. Talmaterialet vil ofte også være beskrevet ved at udregne en række af såkaldte diskriptorer for talmaterialet.

Population
Den mængde af elementer vi ønsker at udtale os om, kalder vi populationen. En population kunne være alle indbyggere i Danmark eller alle rotter i Nordjylland.

Som regel består populationen af mange elementer, og det vil derfor ofte være for dyrt eller tidskrævende at indsamle målinger fra hele populationen. Man tager derfor ofte blot en stikprøve af en population.

Stikprøve
En stikprøve er den delmængde af hele populationen, som man ønsker at foretage en række af målinger af.

Observationssæt
Den række af målinger, som en stikprøve resulterer i, kaldes for et observationssæt. Et eksempel på et observationssæt kunne være følgende

hvor man har målt, hvor mange vinduer, der er i 20 huse i et villakvarter i Hjallerup: 12, 15, 10, 13, 12, 17, 11, 12, 14, 18, 9, 11, 15, 11, 16, 18, 13, 14, 11, 13. I dette observationssæt er der i alt 20 observationer.

Observation (måling)
En observation er blot en enkelt måling af de mange målinger i observationssættet. Antallet af observationer i observationssættet benævnes i forhold til statistikteorien med n .