Indholdsfortegnelse
1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Boses indtræden i branchen.

2.1 (10 %)
Opstil balancen pr. 30.09.18. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.2 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.

2.3 (5 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

3.1 (5 %)
Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-4.

3.3 (5 %)
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

4.1 (5 %)
Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejer form fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.

4.2 (5 %)
Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.

4.3 (5 %)
Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Uddrag
Egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0% i 2016/17 til 22,6% i 2017/18. Både egenkapitalen og resultatet før skat er steget i perioden.

Dog er resultatet før skat steget procentvis mindre end egenkapitalen. Den er nemlig steget fra 1.935.580. til 2.173.067 fra regnskabsåret 2016/17 til 2017/18. Ændringen i procent svarer til 12,27%.

Hvor resultatet før skat er steget fra 483.122.000 i 2016/17 til 490.436.000 i 2017/18. Da egenkapitalen er steget procentvist mere end resultat før skat, så resulterer det i egenkapitalens forrentning.

---

Hvis man kigger på det overordnet så har Widex A/S likviditet udviklet sig negativ i regnskabsåret 2017/18.

Widex A/S likvide beholdning har haft en negativ udvikling fra primo til ultimo. De likvide beholdninger er i regnskabsåret faldet fra 336 millioner til 274 millioner kroner.

Det har givet dem en negativ årets pengestrøm som i 2017/18 var -61 millioner. De største poster som hovedsagligt har været med til at påvirke den negative pengestrøm

er pengestrømme fra investeringsaktivitet som ligger på -423 millioner som skyldes køb af immaterielle anlægsaktiver og materielle anlægsaktiver

som ligger på -246 og -136 millioner kroner. Den sidste post som er skyld i dette, er de finansielle omkostninger.