Statistik | Matematik Emneopgave

Opgavebeskrivelse
I denne aflevering skal I samle de statistiske analyser, som I har lavet i grupperne i løbet af dette forløb.

Indholdsfortegnelse
Del I - Diskrete datasæt
1. Vælg enten datasættet “Sko” eller “Søskende”. Skriv en lille tekst (min. 300 tegn), hvor I præsenterer datasættet og fortæller om evt. svagheder ved datasættet (er det repræsentativt, er data præcise osv.?)

2. Opstil en hyppighedstabel for jeres datasæt med de forskellige værdier, hyppighed, frekvens, summeret hyppighed og summeret frekvens.

3. Find typetal, kvartilsæt og udregn middelværdien for datasættet.
- Typetal
- Kvartilsæt
- Middelværdien:

4. Udregn variationsbredden og standardafvigelsen for datasættet.
- Variationsbredden
- Standardafvigelsen

5. Opstil et pinde- eller trappediagram for datasættet og aflæs mindst én deskriptor ud fra diagrammet og forklar hvordan I har aflæst den.

Del II - grupperede datasæt
1. Vælg enten datasættet “Alkohol”, “Vækkeur” eller “TikTok”. Opstil dataene i passende intervaller. Er der nogle observationer i datasættet, der ligger langt fra resten af observationerne (outliers)?

2. Opstil en hyppighedstabel med jeres intervaller, intervalhyppighed og -frekvens og summeret hyppighed og summeret frekvens.

3. Lav en sumkurve (evt. i Excel) og aflæs medianen og kvartilsættet for jeres datasæt ud fra sumkurven.

Del III - hypotesetest
1. Hvad er stikprøven og populationen i dette tilfælde?

2. Opstil en nulhypotese og en alternativ hypotese.

3. Udregn middelværdien for hhv. røde og blå folketingspolitikere - understøtter denne forskel umiddelbart vores udsagn?
- Rød blok:
- Blå blok

4. Opstil en pivottabel med de observerede data, hvor I bruger Blok og Aldersinterval som hhv. rækker og søjler. Udregn derefter de forventede værdier samt teststørrelsen og antal frihedsgrader for en test.

5. Konkludér om I kan acceptere eller forkaste nulhypotesen ud fra jeres teststørrelse med et signifikansniveau på 5%. Er det en svag eller stærk sammenhæng? Er konklusionen anderledes, hvis signifikansniveauet er 1%?

6. Sammenlign tabellen med forventede værdier og tabellen med observerede værdier og undersøg hvor hhv. rød og blå blok er over- eller underrepræsenteret og konkludér om det støtter op om vores udsagn fra starten af opgaven.

Uddrag
Del I - Diskrete datasæt
1. Vælg enten datasættet “Sko” eller “Søskende”.

Skriv en lille tekst (min. 300 tegn), hvor I præsenterer datasættet og fortæller om evt. svagheder ved datasættet (er det repræsentativt, er data præcise osv.?)

Datasættet ‘søskende’ er et datasæt med 24 observationer taget i 2.Q på Aarhus Business College. Datasættet er ikke særlig repræsentativt, da alle personer vi har spurgt er i samme aldersgruppe og generation.

Ligeledes er alle personerne spurgt også fra nogenlunde samme område, enten i eller omkring Aarhus. Dataene blev indhentet i en klasse, hvor alle kunne skrive ethvert tal de havde lyst til. Det har resulteret i at én ud af de 24 deltagere har 69 søskende.

Vi har derfor valgt, at fjerne denne observation for at få et retvisende billede. Dog er dette ikke det mest troværdige datasæt.

Hvis det skulle have været repræsentativt, kunne man have spurgt en større gruppe, samt sørget for at have forskellige aldersgrupper, etniske baggrunde mv.

2. Opstil en hyppighedstabel for jeres datasæt med de forskellige værdier, hyppighed, frekvens, summeret hyppighed og summeret frekvens.

3. Find typetal, kvartilsæt og udregn middelværdien for datasættet.
Typetal
- 1 søskende

Kvartilsæt
- Q1 er 1 søskende
- Median er 1 søskende

---

4. Udregn variationsbredden og standardafvigelsen for datasættet.
Variationsbredden

Variationsbredden findes ved at trække mindsteværdien fra størsteværdien
3-0=3

Standardafvigelsen
For at udregne standardafvigelsen bruges den følgende formel:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu