Ideologier og andet | Samfundsfagsnoter | Over 30 sider

Indholdsfortegnelse
partier
- Enhedslisten - Socialisme:
- Socialistisk folkeparti- :
- Alternativet
- Socialdemokratiet - Socialisme
- Dansk folkeparti - konservatisme:
- Handler om frie og lige valg for det enkelte individ, ligegyldig køn, sex eller baggrund
- Venstre - Liberalisme
- Liberal alliance - liberalisme
- Konservative - konservatisme
- Neoliberalisme
- Socialliberalisme

Ideologi Spg
• Hvad er en politisk ideologi?
• Hvad er forskellen på en legitimerende, regressiv og progressiv ideologi?
• Hvad er komparativ metode?
• Hvilke tre spørgsmål stilles til ideologier?
• Hvilke ideologier er de tre klassiske ideologier?
• Hvem er liberalismens, konservatismens og socialismens fædre?
• Hvad er udgangspunktet for klassisk liberalisme
• Hvilke rettigheder har mennesket ifølge John Locke?
• Hvad betyder frihed for liberalister?
• Hvad betyder vendingen: Enhver er sin egen lykkes smed
• Hvad er liberalismens menneskesyn?
• Hvad er liberalismens syn på statens rolle?
• Hvad er en natvægterstat eller en minimalstat?
• Hvad er den usynlige hånd?
• Hvad er kapitalisme?
• Hvad er økonomisk liberalisme?

Samfund og individ
- Hvad er en socialkarakter?
- Hvad hedder de tre samfundstyper?
- Hvilke værdier er i det traditionelle samfund?
- Hvilken tidsopfattelse er i det traditionelle samfund?
- Hvad er en patriark og en patriarkalsk familie?
- Sociologi Professor Dominique Bouchet har givet hver samfundstyper social karakter en dyre betegnelse, hvilke?
- Hvad betyder social mobilitet?
- Hvilke sociale grupper består det traditionelle samfund af?
- 3.2 Det moderne samfund
- Hvad handler urbanisering om?
- Hvad prægede overgangen mellem det traditionelle og det moderne samfund?
- Hvilke værdier er i det moderne samfund?
- Hvilken tidsopfattelse er i det moderne samfund?
- Hvad mener Ferdinand Tönnies med begreberne Gemeinschaft og Gesellschaft?

Kons & Soci Noter

Konservatisme
- Hvad er udgangspunktet for traditionel konservatisme?
- Hvad er problemet med liberalismen ifølge konservative?
- Hvad betyder kultur og traditioner for konservatisme?
- Hvad er konservatismens menneskesyn?
- Hvad er konservatismens samfundsopfattelse?
- Hvad er konservatismens syn på statens rolle?
- Hvad betyder autoriteter for konservatisme?
- Hvad er sammenhængskraft ifølge konservatisme
- Konservatisme

Socialisme
- Hvad er problemet med liberalismen og kapitalisme ifølge Karl Marx?
- Hvad er socialismens menneskesyn?
- Hvad er socialismens samfundsopfattelse?
- Hvad er socialismens syn på statens rolle?
- Hvad er klassekamp?
- Hvad er et socialistisk samfund?
- Hvad betyder vendingen: Enhver yder efter evne og nyder efter behov?
- Hvad er solidaritet?
- Hvad er kommunisme?
- Hvad er kommunismens menneskesyn?
- Hvad er kommunismens samfundsopfattelse?
- Hvad er kommunismens syn på statens rolle?

2. Grund og magtens 3 deling
- Grundloven.
- Demokrati.
- Magtens tredeling.
- Sådan delte man magten i Danmark.
- Danmark får en grundlov.
- Boligen er ukrænkelig.

Spørgsmål 1.
● Hvem laver disse love?
● Hvem Sørger for, at skolens love bliver overholdt?
● Hvad sker der med dem, som ikke overholder lovene?
● Har eleverne indflydelse på skolens love?
● Har skolens love ændret sig gennem tiden?

Spørgsmål 2.
● Hvilken rolle har regenten i Danmark?
● Er det i orden, at en kongelig gifter sig med en borgerlig? Hvorfor/hvorfor ikke?

Spørgsmål 3.
● I Danmark har alle over 18 år stemmeret.
● Skal børn også have stemmeret?
● Skal valgretsalderen sættes ned?
● Med moderne teknologi er det faktisk muligt at lade alle borgere deltage mere aktivt i demokratiet, end det er tilfældet i dag. Man kunne forestille sig, at alle vigtige love kom til folkeafstemning, så man hjemme fra sin egen computer kunne stemme.

Spørgsmål 4.
● “Den stærkeste fristelse på Jorden er ikke penge og kærlighed. Den stærkeste fristelse på jorden er magt.” Sådan har Thomas Jefferson (1743-1826, præsident i USA 1801-1809) sagt. Hvad mener du om dette synspunkt?

Spørgsmål 5.
● Før i tiden havde de velstillede borgere mest indflydelse. Er penge lig med indflydelse i dag?
● Med Grundloven blev demokratiet indført i Danmark. Er der tale om et demokrati, når man sætter en aldersgrænse for valgretsalderen?
● Hvem har officielt magten i Danmark?
● Hvem har i øvrigt magt og indflydelse i Danmark?
● Hvorfor er det så svært at få ændret Grundloven?
● Hvilke rettigheder og pligter er vigtigst for dig personligt?
● Hvilke samfund har en anden opfattelse af demokratiet end i Danmark?
● På hvilken måde adskiller disse samfund sig fra Danmark?
● Hvad betyder politik for dig?
● Hvor meget fylder politik i din hverdag?
● Hvad gør du for at få indflydelse på politik?
● I Schweiz har man et direkte demokrati.
● Bør flere af de politiske beslutninger i Danmark afgøres ved folkeafstemninger?
● Er det i orden, at Grønland og Færøerne altid har to pladser hver i Folketinget?
● Hvilke fordele og ulemper ville der være ved et folketing, hvor ingen af de 179 medlemmer hørte til et bestemt parti ?
● Man siger, at der ikke længere findes partier med vælgere fra bestemte samfundsgrupper.
● Hvilke politiske partier kender du selv til, og hvad står de for ?
● Hvilke fordele og ulemper er der ved, at et lovforslag skal behandles tre gange i folketinget, før det kan bringes til afstemning?
● Nogle mener, at kravet om gruppedisciplin er udemokratisk - hvad mener du?
● Hvilke grunde kan der være til, at der skal afholdes valg til Folketinget mindst hvert fjerde år?
● Hvad påvirker vælgerne mest i en valgkamp?
● Hvad påvirker vælgerne mest i en valgkamp?
● Hvorfor kan det være problematisk at have mindretalsregeringer?
● Statsministeren kan udnævne en person til minister, selv om personen ikke er valgt til
● I USA Skiftes embedsmændene ud, når der skiftes regering. Det gør man ikke i Danmark. Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at gøre som i Danmark.
● Hvilke opgaver bruger politikerne i din kommune mest tid på?
● Hvilken sag skulle interesseorganisation arbejde for, hvis du skulle være medlem?
● Hvilke grunde kan der være til at melde sig ind i et politisk parti?
● Hvilke politiske signaler sender du til politikerne?
● Hvor får du din viden om politik fra?
● Hvad har betydningen for, om du kan lide en politiker?
● Hvilke politiske sager koncentrerer medierne sig mest om? Hvorfor?
● Hvilke sager burde politikerne koncentrere sig om netop nu?
● Hvad kunne få unge mennesker til at interessere sig mere for politik?

Kriminalitet 5
Lovens lange arm

Spørgsmål
- Hvordan ville et samfund uden love se ud?
- Hvorfor findes der kriminalitet?
- Hvad skal der bruges flest ressourcer på: at forebygge kriminalitet eller at bygge fængsler?
- Hvilke grunde kan der være til, at kriminalitet er accepteret i nogle grupper?
- Hvad mener du om dødsstraf?
- Hvilke former for kriminalitet er efter din mening de værste?
- Handler du forskelligt alt efter, om det er en af dine venner eller en fremmed, der begår kriminaliteten?
- Politiet har ikke resurser til at tage sig af alle kriminelle handlinger. Kunne man uddelegere nogle af politiets opgaver?
- Hvordan kan politiet misbruge sin magt?
- Hvilke gode eller dårlige oplevelser har du haft med politiet?
- Hvem skal, efter din mening, bestemme, hvad der er lovligt og ulovligt?
- Hvad er retfærdighed?
- Hvilke former for kriminalitet, synes du, medierne er mest optaget af?
- Hvordan kan medierne påvirke samfundets holdning til de kriminelle?

Venstre højre akse
Medier begreber
Ordforklaringer
Digitale bobler
- Spinnokrati
- Priming
- Framing
- Produktivt spin
- Reaktivt spin
- Offensivt spin
- Politisk spin
- Særlige rådgivere eller spin doktorer
- Handlingshorisont
- Meningshorisont
- Politisk kommunikation
- Mediernes egen dagsorden
- Politiske dagsorden
- De fem nyhedskriterier
- Klassiske massemedier
- Medialiseringen personificerer
- Medialiseringen polariserer
- Medialisering
- Den fjerde statsmagt
- Mediernes vaghund
- Fake News
- Postfaktuelt samfund
- Alternative facts
- Medierne jagthund
- Medierne hyrdehunden
- Medierne redningshunden
- Molins model
- Eastons model
- Miljøpolitik
- Klimapolitik
- Løftebrud
- Fordelingspolitik
- Værdipolitik /nypolitik
- kendetegnende for det værdipolitiske-venstre
- Regeringspartierne
- Negativ parlamentarisme
- Positiv parlamentarisme
- Hvad er magt, og hvilke former kan magt antage
- magtens tredeling
- magtens tredeling i Danmark
- kernevælger
- marginalvælger
- Massemedier
- Sociale medier
- Mediernes nyhedskriterier
- Medialisering
- Medierne som den fjerde statsmagt
- Spindoktor
- Fake news
- Den politiske dagsorden
- Borgernes dagsorden
- Mediernes dagsordensættende rolle
- Ekkokammer
- Politisk kommunikation
- Massemedier
- Sociale medier
- Mediernes nyhedskriterier
- Aktualitet:
- Væsentlighed:
- Identifikation:
- Sensation:
- Konflikt:
- Medialisering
- Medierne som den fjerde statsmagt
- Spindoktor
- Fake news
- Den politiske dagsorden
- Borgernes dagsorden
- Mediernes dagsordensættende rolle
- Ekkokammer
- Politisk kommunikation

Uddrag
Enhedslisten - Socialisme:
● Frihed er lov om selv at forme sit eget liv uanset baggrund
● Stærk velfærdsstat (ældrepleje, børnehaver gratis uddannelse m.m.)
● Bærdygtig udvikling
● Alle mennesker skal være fri
● Alle skal have lov til menneskerettigheder

Socialistisk folkeparti- :
● At mennesket er social.
● Træffe beslutninger for det regulerende marked
● Demokratiske beslutninger der bestemmer samfundsudviklingen
● tror på det enkelte menneske også skal have indflydelse på eget liv
● Staten skal ikke regulerer
● Hvert individer unikt, og skal derfor ikke passe ind i kasser
● eller
● (Sammen om tingene)

Alternativet
● Mener ikke de gamle ismer kan løse de problemstillinger man står overfor som miljøkrise.
● Vigtigt at sætte sig ind i andres diskussioner
● Værdi Parti, mod til at se fremtiden og w
● samfundet på en anden måde
● Leve mere bæredygtighed
● Dele ude af viden man har opnået

Socialdemokratiet - Socialisme
● Ideologiske rødder
● Regulerer marked så den tjener mennesket bedst muligt.
● Fordele velstand og vækst på den mest fair måde
● Investere en masse penge i velfærdssamfund

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu