Indholdsfortegnelse
1. Redegør for de 3 klassiske organisationsprincipper
- Linjeprincippet:
- Det funktionelle princip:
- Linje- og stabsprincippet:

Arbejdsdeling:
- Objektprincippet:
- Funktionsprincippet:
- Kombination af objekt- og funktionsprincippet:

2. Anbefal og tegn et organisationsdiagram for Fleggaards butik i Harrislee, som har følgende medarbejdere ansat:

3. Hvad tror du der er med til at påvirke kulturen i butikken?
- Omgivelserne:
- Virksomhedstype:
- Virksomhedens egenart:
- Medarbejderens egenart:

4. Hvilken kulturform, ud fra Deal og Kennedys model, tror du Fleggaards ledelse gerne vil have i butikkerne?

Uddrag
Linjeprincippet: Som vi kan se, er virksomheden opdelt i en indkøbsafdeling, produktionsafdeling, salgsafdeling og en økonomiafdeling. Arbejdsdelingen mellem hovedafdelingerne er funktionsopdelt.

Vi skal dog her ikke fokusere på arbejdsdelingen, men på fordelingen af myndighed og ansvar. Vi kan af organisationsplanen se, at der under direktøren er fire afdelingsledere, som er ansvarlig for hver sit område.

Nogle af dem har underordnede ledere, der har ansvaret for en mindre del af afdelingen.

Linjeprincippet er især kendetegnet ved, at hver leder og hver medarbejder kun har én overordnet leder, som man modtager ordrer fra, og som man står til ansvar overfor. Der er således en klar fordeling af myndig og ansvar i organisationsstrukturen.

Skal man opretholde denne klarhed i organisationen, må direktøren kun give ordrer til sine egne underordnede – altså til indkøbs-, produktions-, salgs- og økonomichefen.

De giver hver for sig igen ordrer til deres egne underordnede. Man må med andre ord ikke bryde den såkaldte kommandolinje, der går fra oven og ned gennem organisationsplanen.

Det gælder også i modsat retning. En medarbejder står kun til ansvar over for sin direkte overordnede.

En medarbejder nede i en af produktionsafdelingerne kan i princippet ikke rette henvendelse til en medarbejder på råvarelageret fx for at klage over manglende råvarer.

Vedkommende skal rette henvendelse til sin nærmeste overordnede, som igen skal rette henvendelse til sin nærmeste overordnede. Produktionschefen kan principielt ikke gå direkte til indkøbschefen med sin klage.

Den skal op omkring direktøren, som derefter tager stilling og retter henvendelse til indkøbschefen, som igen retter henvendelse til lagerchefen for råvarelageret.

---

Objektprincippet: I objektprincippet fordeler man arbejdet ud på afdelingerne efter deres formål. Afdelingerne skal fx kunne håndtere alle opgaver vedr. et bestemt produkt eller et bestemt markedsområde.

De skal således kunne fungere som relativt uafhængige enheder. Man taler ofte om, at sådanne afdelinger er markedsorienterede, fordi de er indrettet på at tilfredsstille kundernes behov inden for det valgte område

Organisationsplanen er opbygningen af organisationsprincippet, og kan ses på billedet nedenfor. Den viser opdelingen i hovedafdelinger (TV og radio) (PC og tablets) (Foto og video), dvs. de afdelinger der er placeret lige under den øverste leder (BUTIKCHEF).

Hver hovedafdeling kan igen være opdelt i mindre underafdelinger (INDKØB, SALG, ØKONOMI), grupper eller personer. Hovedafdelingerne i eksemplet er inddelt efter objekter (her varegrupper). Derfor er der tale om objektprincippet.

Går vi et trin længere ned i organisationsplanen, er hver underafdeling opdelt efter de arbejdsopgaver, som skal løses (indkøb, salg, økonomi).

De er med andre ord opdelt efter funktionsprincippet. Så i virkeligheden rummer organisationsplanen både objekt- og funktionsprincippet. Det er dog princippet for hovedafdelingernes opdeling, der bestemmer navngivningen.

Hver hovedafdeling kan opfattes som en selvstændig butik i butikken. Den er bemandet med personer, der har de nødvendige kvalifikationer til at varetage alle funktioner eller opgaver inden for afdelingen.

Det er derfor forholdsvis let at formulere mål – fx overskudsmål – for hver afdeling og at placere ansvaret, hvis noget går galt.

Planlægning og tilpasning af afdelingens opgaver er ligeledes let. Det er fx let at oprette og nedlægge afdelinger efter behov.

Det griber ikke forstyrrende ind i de øvrige afdelinger, hvis man eksempelvis nedlægger fotoafdelingen eller opretter en ny afdeling med IT-udstyr.