Erhvervsøkonomi Ordforklaringer

Opgavebeskrivelse
Liste over hvilke ordforklaringer dokumentet indeholder:
A:
- A-indkomst
- A-skat
- Afdrag
- Afskrivning
-Afslutningsskema
- Afsætning
- Afsætningskurve
- Akkord
- Akkumulerede afskrivninger
- Aktiv
- AM-bidrag
- Andre eksterne omkostninger
- Andre kreditorer
- Anlægsaktiv
- Ansvar
- ATP

B:
- B-indkomst
- B-skat
- Balance
- Bank
- Bankbeholdning
- Bankindestående
- Begrænset
- Begrænset hæftelse
- Behov
- Bestyrelse
- Betalingsbetingelse
- Bidragsgrundlag
- Bilag
- Biler
- Bilers driftsomkostninger
- Bogføringslov
- Branchestatistik
- Bruttoavanceprocent
- Bruttofortjeneste
- Bruttoløn
- Bruttoresultat
- Budget
- Budgetkontrol

C
- CVR-nummer

D
- De 4 P'er
- Debet
- Debetsaldo
- Debitere
- Debitorkontoudtog
- Debitormodul
- Debitorsaldoliste
- Degressive
- Dekort
- Den udvidede kontoplan
- Det dobbelte bogholderis princip
- Det funktionelle princip
- Detailhandel
- Detailvirksomhedens markedsopgave
- Direktør
- Disponibel beholdning
- Distributionskæde
- Distributionsomkostninger
- Dækningsbidrag
- Dækningsgrad

E
- e-indkomst
- Efterspørgsel
- Efterspørgselsforhold
- Egenkapital
- Ejer
- Ejerform
- Eksterne interessenter
- Elektronisk angivelse
- Engroshandel
- Enhedsmetoden
- Enhedsomkostninger
- Erhvervsøkonomi
- Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
- Erhvervsstyrelsen
- Erhvervsøkonomi
- Etableringslager

F
- Faktura
- Finansiering
- Finansieringskilde
- Finanskladde
- Fleksibel finansieringsform
- Forventede indbetalinger og udbetalinger
- Forventet resultat
- Fradrag ifølge skattekort
- Fremmedkapital
- Fremtidsregnskab
- Fuldtidsansatte
- Funktion
- Funktionsopdelt
- Færdigvarer
- Færdigvarerekvisition

G
- Gage
- Gebyr
- Generalforsamling
- Gevinstmaksimering
- Gæld
- Gældsbrev

H
- Handelsvirksomhed
- Handlingsparameter
- Hovedmenu
- Hæfte

I
- Indtægt
- Interessegruppe
- Interessekonflikt
- Interessent
- Interessentanalyse
- Interessentmodel
- International økonomi
- Interne interessenter
- Inventar
- Iværksætterselskab

K
- Kapitalbehov
- Kapitalkonto – Egenkapitalkonto
- Kassebeholdning
- Kassedifference
- Kassekredit
- Kassekredit disponibel
- Kasserapport
- Kaution
- Konteringsark
- Konteringsvejledning
- Kontoform
- Kontonummer
- Kontoplan
- Kontoramme
- Kontoudskrift
- Kredit
- Kreditere
- Kreditnota
- Kreditsaldo
- Kreditværdighed
- Kunde
- Købsmoms

L
- Langfristet lån
- Ledelse
- Leverandør
- Likvide beholdninger
- Likviditet
- Likviditetsbudget
- Linje- og stabsprincip
- Linjeprincip
- Lokaleomkostninger
- Løn
- Lønafregning
- Lånedokument
- Långiver

M
- Medarbejder
- Merværdiafgift
- Moms
- Momsafregning
- Momsregistrering
- Momsregler
- Momsregnskab
- Muligheder og trusler
- Myndighed
- Mål

N
- Netbank
- Nettoomsætning

O
- Offentlig
- Omkostning
- Omsætning
- Omsætning pr. lønkrone
- Omsætningsaktiver
- Opgøres
- Organisation
- Organisationsplan
- Overskud pr. lønkrone
- Overskudsgrad

P
- Pant
- Passiv
- Pengebinding
- Periodeafgrænsningsposter
- Personaleresurser
- Personalomkostninger
- Personlig hæftelse
- Primo
- Prisoptimering
- Privat
- Privatforbrug
- Privatøkonomi
- Produktionsomkostninger
- Produktionsrapport
- Produktionsvirksomhed
- Produktionsvirksomheds markedsopgave
- Progressive
- Proportionale
- Provision
- Præstationsløn

R
- Registrere
-Regnskab
- Reklamenulpunkt
- Rente
- Renteindtægter
- Renteomkostninger
- Resultatbudget
- Resultatopgørelse
- Reversible omkostninger
- Råvarelager

S
- Saldo
- Saldobalance
- Salgsfaktura
- Salgsfremmende omkostninger
- Salgsmoms
- Salgsprovision
- Salgssammensætning
- Samarbejdspartner
- Samfundsøkonomi
- Samlede omkostninger
- Serviceydelse
- Serviceydelser
- Skyldig A-skat
- Skyldig arbejdsløn
- Skyldigt AM-bidrag
- Skyldigt ATP-bidrag
- Solidarisk
- Springvist varierende omkostninger
- Standardkontoplan
- Stærke og svage sider
- Svind
- SWOT-analyse

T
- Terminsydelse
- Tidløn
- Tjenesteydelse
- Totalmetoden
- Trækgrundlag

U
- Udbetaling
- Udgift
- Ultimo

V
- Varedebitor
- Vareforbrug
- Varekreditor
- Varelager
- Varer under fremstilling
- Varesalg
- Variable omkostninger
- Variable produktionsomkostninger
- Variable salgsomkostninger
- Virksomhedens eksterne situation
- Virksomhedens interne situation
- Virksomheds idé
- Virksomhedstype
- Værktøjskasse

O
- Økonomimodulet
- Økonomisystem
- Ønsker og værdier
- Øvrige omkostninger
- Øvrige personaleomkostninger

Å
- Åbningsbalance
- Årets resultat
- Årets værdiforringelse
- Årsregnskab

1
- 1100: Nettoomsætning
- 12110: Varelager

2
- 2100: Vareforbrug

Indholdsfortegnelse
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Ø
Å
1
2

Uddrag
A:
A-indkomst
Bidragsgrundlaget minus AM-bidraget

A-skat
Beregnes som en %-del af trækgrundlaget

Afdrag
Et afdrag gør gælden på det langfristede lån mindre

Afskrivning
Årets værditab på anlægsaktiver. Registreres som en omkostning

Afslutningsskema
Praktisk hjælpemiddel, der kan give overblik over regnskabsafslutningen. Indeholder en saldobalance og efterposteringskolonne samt kolonner til resultatopgørelse og balance

Afsætning
Den mængde af varen eller serviceydelsen, som en virksomhed kan sælge i løbet af en periode

Afsætningskurve
Grafisk afbildning af afsætningsrækken, dvs. sammenhængen mellem salgspris og afsætning af en vare eller en serviceydelse

Afsætningsrække
Tabel der viser sammenhængen mellem salgspris og afsætning af en varer eller serviceydelse

Akkord
Aflønningsform, hvor medarbejderen i produktionen aflønnes af produktionens størrelse

Akkumulerede afskrivninger
Angiver det samlede værditab på anlægsaktiverAktiv
De værdier (beholdninger) virksomheden har anbragt (bundet) penge i. Med andre ord virksomhedens pengebinding

AM-bidrag
Arbejdsmarkedsbidraget er en skat, der beregnes som 8 % af bidragsgrundlaget

Andre eksterne omkostninger
Dækker over salgsfremmende omkostninger, lokaleomkostninger, bilers driftsomkostninger og øvrige omkostninger

Andre kreditorer
Virksomhedens leverandører af aktiver og omkostningsvarer. En samlebetegnelse for de virksomheder, virksomheden skylder penge.

Anlægsaktiv
Aktiver, som virksomheden anvender over en længere årrække - eksempelvis Biler og Inventar. (Modsat omsætningsaktiver, der udskiftes løbende)

Ansvar
Pligten til at udføre de trufne beslutninger og ordrer

ATP
Bidrag til tvungen pensionsopsparing. Forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Såvel arbejdstager som arbejdsgiver bidrager til ordningen. For en fuldtidsansat svarer bidraget til kr. 90,00 pr. måned, mens arbejdsgiveren betaler det dobbelte

L:
Langfristet lån
Et lån, der løber over en kortere årrække med en afviklingsperiode over et år. Det er på forhånd aftalt, hvordan lånet skal tilbagebetales

Ledelse
Person eller persongruppe med stort ansvar placeret højt i organisationsplanen

Leverandør
Virksomhed, der forsyner virksomheden med varer til videresalg men også omkostningsvarer og inventar

Likvide beholdninger
Virksomhedens pengebeholdninger i kassen og banken. Fremgår af konto 12310: Kasse og konto 12320: Bank som begge er aktiver i balancen og dermed har debetsaldi

Likviditet
Virksomhedens betalingsdygtighed dvs. evne til at betale regningerne til tiden. De likvide midler fremgår af konto 12310: Kasse og konto 12320: Bank

Likviditetsbudget
Viser de forventede indbetalinger og udbetalinger for en fremtidig periode samt de forventede likvide beholdninger ved slutningen af perioden

Linje- og stabsprincip
Ved linje- og stabsprincippet skal de enkelte stabsfunktioner rådgive virksomhedens direktør og funktionschefer. Hver enkelt medarbejder har kun én direkte overordnet.

Linjeprincip
Organisationsprincip, hvor hver enkelt medarbejder kun har én direkte overordnet

Lokaleomkostninger
Omkostninger, der er forbundet med selve lokalets samt drift og vedligeholdelse heraf, fx husleje, el, vand og varme samt vedligeholdelse. Konto 3200: Lokaleomkostninger er en omkostning i resultatopgørelsen, og kontoen har derfor en debetsaldo

Løn
Virksomhedens personaleomkostning

Lønafregning
På konto 4100: Lønafregning registreres bidragsgrundlaget. Udgør sammen med ATP-bidraget virksomhedens personaleomkostning

Lånedokument
Et lånedokument (gældsbrev), hvor lånets størrelse, afdragsvilkår, rentesats og sikkerhedsstillelse fremgår

Långiver
Pengeinstitut eller realkreditinstitut evt. privatperson, der låner penge til virksomheden og dermed er medvirkende til finansieringen

R:
Registrere
at føre (eller kontere) på konto

Regnskab
Årsregnskabet består af en resultatopgørelse og en balance (med tilhørende noter)

Reklamenulpunkt
Viser kravet til stigningen i afsætningen ved en bestemt reklameindsats. Beregnes som forholdet mellem reklameomkostninger og dækningsbidrag pr. enhed

Rente
Renter er populært sagt "prisen på penge":
• Renteomkostninger registreres i debet på konto 7100: Renteomkostninger
• Renteindtægter registres i kredit på konto 6100: Renteindtægter og modposteres på bankkontoen

Renteindtægter
Den indtægt, virksomheden har i forbindelse med at den har stillet kapital til rådighed fx. på en bankkonto. Konto 6100: Renteindtægter er en indtægt fra resultatopgørelsen. Kontoen har derfor en kreditsaldo

Renteomkostninger
Omkostning i forbindelse med lån eller kreditgivning. Konto 7100: Renteomkostninger er en omkostning fra resultatopgørelsen og har derfor en debetsaldo

Resultatbudget
Et regnskab for fremtiden, der viser:
• De forventede indtægter for den kommende periode
• De forventede omkostninger for den kommende periode
• Det forventede resultat (overskud) for den kommende periode

Resultatopgørelse
Viser årets indtægter og omkostninger samt årets resultat

Reversible omkostninger
Omkostninger som virksomheden kan slippe af med igen og kan frigøre sig for ved nedgang i afsætningen

Råvarelager
Beholdning af varer på råvarelageret.
Føres på konto 12110: Råvarer

Få adgang til hele opgaven