Check spørgsmål til kapitel 8: Ansættelsesret

Opgavebeskrivelse
1. Hvad er minimumstimetallet for en funktionær?
2. Hvem er typisk funktionær?
3. Er Funktionærloven præceptiv eller deklaratorisk?
4. Hvem falder udenfor Funktionærloven?
5. Hvem er omfattet af Lov om Ansættelsesbeviser?
6. Hvorfor bør man ofte undgå at underskrive en voldgiftsklausul ved ansættelsen?
7. Visse aftaler mellem arbejdstager og arbejdsgiver skal være skriftlige for at være gyldige - nævn et par eksempler.
8. Kan en arbejdsgiver nægte en ansat at dyrke visse fritidsaktiviteter?
9. Hvad er en konkurrenceklausul og hvem kan den pålægges?
10. Hvad er en kundeklausul, og hvad er formålet med en kundeklausul?
11. Redegør for 120-dages reglen!
12. Hvad er forskellen på at opsige og ophæve et ansættelsesforhold?
13. Hvor langt opsigelsesvarsel har arbejdsgiveren, hvis en ansat har været ansat i 5 år og 8½ måneder?
14. Hvad er forskellen mellem suspension og fritstilling?
15 Hvori består forskellen mellem godtgørelse efter § 2a og efter § 2b?
16. Beskriv henholdsvis optjenings år, ferie år og ferieperioden.
17. Hvad menes med særlige feriefridage?

Uddrag
1. Hvad er minimumstimetallet for en funktionær?
En funktionær skal minimum arbejde 8 timer eller mere om ugen. Beskæftigelsen skal have et vist mindste omfang – altså timer. Og der skal foreligge et egentligt tjenesteforhold.

2. Hvem er typisk funktionær?
Funktionærlovens § 1 angiver en række personer, der betegnes som funktionærer:

Handels- og kontoransatte - beskæftiget med køb eller salg og/eller ved kontorarbejde. Sekretærer, salgsassistenter, bogholdere, ansatte i indkøbsafdelinger, sælgere, korrespondenter mv. er alle funktionærer.

3. Er Funktionærloven præceptiv eller deklaratorisk?
Funktionærloven er en social beskyttelseslov, der kun kan fraviges, hvis det er til fordel for funktionæren. Loven er altså beskyttelsespræceptiv.

4. Hvem falder udenfor Funktionærloven?
Visse lønmodtagere falder uden for Funktionærloven, selv om de opfylder de tre betingelser. Det er tjenestemænd, lærlinge og sømænd. Personer, der aldrig er funktionærer, er f.eks. håndværkere og lærere

5. Hvem er omfattet af Lov om Ansættelsesbeviser?
Det er ansættelsesmodtageren, der har lov om ansættelsesbeviser, da de bl.a. andet skal kunne vise stort kørekort, hvis de skal ansættes som lastbilchauffør.

6. Hvorfor bør man ofte undgå at underskrive en voldgiftsklausul ved ansættelsen?
Det må almindeligvis frarådes almindelige lønmodtagere at underskrive en ansættelsesaftale, der indeholder en voldgiftsklausul. Der er flere uheldige konsekvenser: Funktionæren er afskåret fra at indbringe f.eks. en sag om usaglig opsigelse for de almindelige domstole.

Funktionæren skal selv bære halvdelen af omkostningerne for voldgiftssagen. Omkostningerne ved en voldgiftssag er typisk større end ved en sædvanlig retssag. Føres sagen derimod ved en almindelig domstol, vil dommeren tage stilling til omkostningerne. Den vindende part vil som udgangspunkt få tilkendt et beløb til dækning af sagens omkostninger. Den tabende part vil normalt ikke få tilkendt sagsomkostningerne.

Voldgiftskendelsen kan ikke appelleres. Når voldgiftskendelsen er afsagt, er sagen endelig afgjort og kan ikke indbringes for de almindelige domstole, hvis man er utilfreds.