Analyse af Reklamer | 18 sider

Opgavebeskrivelse
- Find selv reklamer i blade eller på nettet og fordel dem på de fire reklametyper

- Find en reklame på nettet eller i et ugeblad og lav en billedanalyse ud fra de 10 fokuspunkter – Brug bilaget.

- Lav en sproglig analyse af reklamen for MaxiKing

- Lav en sproglig analyse af disse fire reklamer (Nyd det mens du er ung, På Club Europe kan De både gøre det hjemme i gaten og i loungen, Læs leg og lær med din bedste veninde og Matas passer godt på de små solstråler). Arbejd i grupper og præsenter for klassen.

Indholdsfortegnelse
TRYKTE REKLAMER
Produkt- og livsstilorienterede reklamer
Denotative og konnotative virkemidler
Fire typer reklamer
HUMOR I REKLAMER
ANALYSE AF MÅLGRUPPE
Livsfase-modellen
ANALYSE AF MÅLGRUPPE – FORTSAT:
Minervamodellen:
Kompas-modellen:
Kompasmodellen - forklaring
BILLEDANALYSE - Analysemodel
- Tre niveauer i billedanalysen:
ANALYSE AF SPROGBRUG I REKLAMER
- Ad 1.: Beskriv sproglige virkemidler i en tekst – overskrift, annoncetekst, motto
Brug modellen over sprogets tre niveauer til at beskrive de sproglige virkemidler
- Ad 2.: Analyser virkemidlernes funktion. Brug AIDA modellen til at skelne mellem de forskellige faser i reklamens påvirkning.
- Ad 3.: Overvej om de sproglige virkemidler er velvalgte i forhold til den formodede modtagergruppe.
Brug livsfase-modellen eller en af de andre modeller til udpegning af den mulige målgruppe.

Uddrag
Kompasmodellen - forklaring:

De Individorienterede
Det individorienterede segment er det østligste af de ni segmenter i Kompasrosen – dog ikke i geografisk forstand, idet de individorienterede hovedsageligt skal findes vest for Storebælt, i særdeleshed i Jylland. Personerne i dette segment har en relativt jævn aldersmæssig fordeling, dog med en vis overrepræsentation blandt den yngre del af befolkningen under 40 år samt blandt mænd.

De Fællesskabsorienterede
I det Fællesskabsorienterede segment er det nøgleord som medmenneskelighed, social ansvarlighed, omsorg, økologi og sundhed der i overvejende grad kendetegner dette segments profilkarakteristika. Det fællesskabsorienterede segment er det vestligste segment i Kompasrosen, men finder flest disciple øst for Storebælt, og er især overrepræsenteret i hovedstadsregionen, specielt København og Frederiksberg. Personerne i det Fællesskabsorienterede segment skal i stor udstrækning findes i aldersgruppen 40 og 59 år, og især kvinder synes at være stærkt repræsenteret her.

De Moderne
I det Moderne segment finder man i stor udstrækning den yngre del af befolkningen, der er i færd med at opbygge en karriere og sætte sit præg på udviklingen i erhvervslivet. Den moderne dansker er i overvejende grad under fyrre år med en lille overvægt af mænd og ofte bosiddende i hovedstadsområdet, men der er dog ikke en meget udtalt geografisk skævhed for dette segment.

De Traditionelle
I det Traditionelle segment finder man i stor udstrækning den ældre del af befolkningen. Personerne i dette segment har ydet sit til det danske samfund og nyder i stor udstrækning godt af det danske velfærdssamfunds goder. Det traditionelle segment, der ligger i bunden af Kompasrosen, kan man hovedsageligt finde i provinskommuner både øst og vest for Storebælt. En relativ stor del af personerne i det Traditionelle segment er ude af erhverv, men blandt dem der stadig er aktive på erhvervsmarkedet, findes mange arbejdere – især ufaglærte. Derfor er husstandsindkomsten heller ikke overraskende høj – størsteparten har en husstandsindkomst under 400.000 kroner om året og en personlig indkomst under 200.000 kroner om året.

Traditionelle-individorienterede
I det Traditionelle-individorienterede segment er det nøgleord som fædrelandskærlighed, teknologi-skepsis samt gør-det-selv, der i stor udstrækning kan danne rammen for dette befolkningsudsnits udseende. Her finder man den ældre generation, der nyder sin pensionisttilværelse og ikke ønsker, at dagligdagen skal bryde med traditionelle danske rammer og værdier. Personerne i dette segment har typisk lavere indkomster og ofte ingen eller en lavere uddannelse. De har overvejende til huse i provinskommunerne – især vest for Storebælt, hvor landejendomme eller gårde ofte er den foretrukne boligform.

De Moderne-Individorienterede
I det Moderne-individorienterede segment finder man de unge, der er med fremme og oppe på beatet. De er dynamiske og karrierelystne og villige til at yde den indsats, der skal til for at nå højt op på karrierestigen. Det er ikke nødvendigvis en kort eller lang akademisk uddannelse, der har banet vejen for deres succes eller den overrepræsentation af højere indkomster, som er til stede i det Moderne-individorienterede segment.

De Moderne-Fællesskabsorienterede
I det Moderne-fællesskabsorienterede segment finder man kulturkonsumenterne, der ofte benytter sig af kulturelle forlystelser. Social og samfundsmæssig ansvarlighed, åbenhed over for omverdenen, tolerance og medmenneskelighed er nøgleord, der kendetegner dette segment - især når det kommer til Danmarks virke på den internationale scene, eller når det gælder hjælp til ringere stillede lande eller integrationen af flygtninge i det danske samfund. Dette segments politiske orientering har også sine rødder i partier som det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti.

De Traditionel-Fællesskabsorienterede
Det Traditionelle-fællesskabsorienterede segment repræsenterer et befolkningsudsnit, som lægger stor vægt på ernæring og sunde interesser samt et velfungerende velfærdssamfund. Personerne i dette segment udgøres hovedsageligt af ældre i alderen 50 og derover med en klar overrepræsentation af kvinder. De Traditionelle-fællesskabsorienterede har allerede forladt eller er i færd med at forlade arbejdsmarkedet, og de har nået et stadium i deres liv, hvor de vil sætte sig selv i centrum og nyde deres velfortjente otium.

Center-segmentet
Center-segmentet repræsenterer en befolkningsgruppe, hvis holdninger enten i lige høj eller lav grad kan inddeles i hvert enkelt segment - de er groft sagt det "gennemsnitlige segment" uden særlige signifkante udsving på Gallups Kompas-parametre

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her