1960’erne – modernisering | DHO

Problemformulering
Jeg har i forbindelse med DHO valgt at arbejde med denne problemstilling, der omhandler de populistiske partier i Danmark ved Jordskredsvalget i 1973. Problemstillingen lyder som følgende:
Hvorfor slog de populistiske partier igennem i Danmark i forbindelse med Jordskredsvalget i 1973?

Til at kunne besvare min problemstilling på bedst mulig vis, vil jeg komme igennem de taksonomiske niveauer ved hjælp af disse underspørgsmål:

a. Redegør for begrebet populisme og forklar, hvordan de populistiske partier, der kom i Folketinget i 1973, adskiller sig fra de gamle partier.
b. Analyser Mogens Glistrups udtalelser med henblik på at vise, hvordan han sprogligt og holdningsmæssigt er populistisk.
c. Vurder hvorfor de populistiske partier slog igennem på dette tidspunkt. Inddrag den økonomiske, sociale, kulturelle og politiske udvikling. Inddrag teksten ”Et spark i røven” i vurderingen.
d. Diskuter hvordan populismen præger dansk politik i dag.

Indledning
I starten af det sidste århundrede var Danmarks politiske system styret af fire stærkt dominerende partier, som siden starten af århundrede havde hvilet på det erhvervsmæssige grundlag. De fire partier var Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre, også kendt som De fire gamle partier.

Disse partier havde kontrollen over og skabte det politiske landskab op i gennem 20’erne til 60’erne, men ved jordskredsvalget i 1973 var det de populistiske partier der slog igennem. Men hvorfor slog de lige igennem ved på dette tidspunkt? Og hvordan adskiller de populistiske partier sig fra de fire gamle partier?

Udviklingen i det økonomiske, sociale, kulturelle og politiske ledende op til begivenheden i 1973, samt den indflydelse Mogens Glistrup havde på det politiske landskab med de populistiske partier, kan være en del af forklaringen.

Men hvilken rolle spiller de populistiske partier i det hele? Og hvordan præger populismen dansk politik i dag? Disse emner og spørgsmål vil jeg komme ind på i min rapport. Her vil jeg på bedste vis besvare spørgsmålene i min problemformulering.

Indholdsfortegnelse
Indledning ................................................................................................................................................................. 2
Problemformulering .................................................................................................................................................. 2
Metodeovervejelser ..................................................................................................................................................3
Redegør for begrebet populisme og forklar, hvordan de populistiske partier, der kom i Folketinget i 1973, adskiller sig fra de gamle partier..........4
Analyser Mogens Glistrups udtalelser med henblik på at vise, hvordan han sprogligt og holdningsmæssig populistisk................4
Vurder hvorfor de populistiske partier slog igennem på dette tidspunkt. Inddrag den økonomiske, sociale, kulturelle og politiske udvikling. Inddrag teksten ”Et spark i røven” i vurderingen..........7
Diskuter hvordan populismen præger dansk politik i dag. .........................................................................................8
Konklusion ................................................................................................................................................................9
Litteraturliste .......................................................................................................................................................... 10
Bilag ........................................................................................................................................................................ 11

Uddrag
For at besvare det redegørende spørgsmål i min problemformulering omhandlende begrebet populisme og de populistiske partiers adskillelse fra de gamle partier i 1973, vil jeg først gøre rede for begrebet populisme.

Dette vil jeg gøre ved hjælp af historiefagligt materiale, der skal give mig et indblik i hvad begrebet betyder. Jeg vil derefter redegøre for, de populistiske partiers adskillelse fra de gamle partier i 1973.

Dette vil jeg også gøre ved hjælp af historiefagligt materiale, der skal give mig et overblik over den politiske situationen i 1973. Da dette er et stort vendepunkt i dansk politik, er det blevet beskrevet i mange bøger og på mange hjemmesider, det er derfor nemt at finde information om emnet.

Det man skal være opmærksom på, er at man ved brug af information fra hjemmesider skal forholde sig kildekritisk til informationen, da det kan være subjektive vurderinger af emnet og derfor ikke reel information.

I min analyse af Mogens Glistrups udtalelser vil jeg både bruge metoder fra historiefaget og danskfaget. Historiefaget bruger jeg helt overordnet, fordi jeg ser på udtalelserne som historiske kilder, og derfor gennemgår en historisk kildegennemgang.

Danskfaget bruger jeg i form af en argumentationsanalyse og retorisk analyse af udtalelserne. Formålet med dette er at få en dybere forståelse af hvilke virkemidler, der danner grundlag for udtalelserne - appelformer, argumentation.

Dette gør jeg da teorien fra danskfaget kan være med til at understøtte de informationer fra historiefaget ved at bekræfte/afkræfte de informationer.

En anden måde som fagene støtter hinanden på er, at den historiefaglige viden jeg arbejdede med i redegørelsen omkring populisme, tilegnede mig, giver mig en bedre baggrund for at kunne vise hvordan Mogens Glistrup forholder sig sprogligt og holdningsmæssigt populistisk.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her