‘Nådsensbrød’ | Analyse | Spørgsmål

Indholdsfortegnelse
Naadsensbrød - Henrik Pontoppidans
- Forståelse, analyse og fortolkning

1. Hvor foregår handlingen, og hvor lang tid strækker den fortalte tid sig over?

2. Lav en personkarakteristik af Stine Bødkers. Hvordan er hendes liv? (S. 11, l. 14-29).

3. Hvordan reagerer Stine, da hun skal på ”Kassen”? Hvorfor skal Stine på 'Kassen'? Og hvorfor modsætter hun sig dette? (S. 12, l. 17-23 og s. 13, l. 3-10)

4. Anbringelsen af Stine Bødkers på 'Kassen' minder mest af alt om en anholdelse. Zacharias Smed er den eneste, der tør sige myndighederne imod, idet han siger, at de skal lade Stine være. Hvad er det i denne situation, som Pontoppidan vil have sine læsere til at forarges over? Er det udelukkende en kritik af magthaverne?

5. Giv en miljøkarakteristik af ’Kassen’ og fattiglemmerne, DVS. beboerne på fattiggården. Hvad laver de der? Hvorfor er de der? Hvilke forskelle er der på 'lemmernes' og inspektørens liv på 'Kassen'? Giv konkrete eksempler fra teksten.

6. Giv en karakteristik af inspektøren og hans status på institutionen. Hvad bliver han sammenlignet med? Inddrag citater fra teksten.

7. Prøv at tegne fattighuset, 'Kassen', ud fra beskrivelserne i teksten. Hvad ligner 'Kassen' udefra? Hvilket indtryk vil man i herredet give af måden, hvorpå man administrerer fattigforsorgen i området?

8. Giv en stilistisk analyse af novellen, hvor du undersøger, hvilke virkemidler der anvendes i teksten for at skabe den realistiske stil. Analyser måden, hvorpå der fortælles (skrivemåde/virkemidler/den naturalistiske skrivestil). Brug viden fra nedenstående afsnit, ”Et køligt, kynisk blik på elendigheden”, fra Systimes kapitel om Pontoppidan: https://litteraturensveje.systime.dk/index.php?id=190&L=0

9. Hvilken virkning giver fortællemåden for læserens opfattelse af teksten?

10. Hvilket samlet indtryk får du som læser af den fattighjælp, som praktiseres i herredet? Hvem har fortællerens sympati i teksten? Og hvem har fortællerens antipati? Hvilken rolle spiller kirken og præsterne i arbejdet med de fattige? Inddrag novellens titel.

11. Gør rede for novellens problemstilling.

12. Henrik Pontoppidan er kendt for i sine noveller at lade fortællerens holdning skinne igennem, blandt andet ved at anvende en ironisk fortæller. Fortællerholdningen i Naadsensbrød kommer for eksempel frem, når det i teksten lyder: "Besynderlig nok synes imidlertid Herredets Fattigfolk slet ikke at sætte Pris paa dette Palads". Brugen af ordet "besynderlig" og "Palads" viser den ironi, som fortælleren anvender til at pege på det misforhold, der er mellem samfundets syn på fattighuset som institution og de fattiges oplevelse af at være der. Find mindst to-tre andre steder i teksten, der viser fortællerens holdning til det fortalte. Hvad er hensigten med at lade fortællerholdningen være så tydelig?

13. Overvej fortællerens holdning til Stine Bødkers skæbne.

14. Pontoppidan skriver i sine erindringer om en tid, hvor han boede i et landligt miljø i Nordsjælland. Her blev han påvirket af det, han så: "Det var især de Fattiges Kaar, der optog mig og gav mig en Del af tænke paa. Den ulige fordeling af Livets Goder var bleven et Problem for mig". På hvilken måde afspejler denne indignation over de fattiges vilkår sig i novellen Naadsensbrød? Har Pontoppidan en løsning på problemet? Find gerne supplerende information på nettet!

15. Passer novellen til de temaer, som er typiske for det moderne gennembrud? Begrund dit svar. Hvilke andre emner fra det moderne gennembrud sætter Pontoppidan til debat i denne tekst? Begrund dit svar.

16. Hvilke andre tekster kender du fra det moderne gennembrud? Hvilke ligheder og forskelle er der på Naadsensbrød og de andre tekster, du kender?

Fagligt udbytte

17. Hvilken ny viden har dit arbejde med teksten givet dig om det moderne gennembrud? Hvilken ny viden og træning har dit arbejde med teksten givet dig i forhold til at analysere tekster? Hvilke nye ord har du lært (og husker)?

18. Hvordan og hvad vil du huske denne tekst for?

Kreativ skriveopgave: En dag på fattiggåden
Andre aktiviteter: Fattiggårde i dit lokalområde
Sprog og grammatik: Udsagnsord og synonymer

Naadsensbrød - Henrik Pontoppidans
- Resume(analyse)
- Dyr over mennesker
- (Bonus og det er fundet på nettet til ekstra arbejdsmateriale og noter)
- Budskab

Uddrag
Stine Bødkers er novellens hovedperson. Ved novellens begyndelse får vi at vide, at hun skal anbringes på fattighuset.

Stine er en gammel, udslidt og fattig enke, der befinder sig på samfundets bund ligesom beboerne på fattighuset. Hun drikker og kan ikke længere forsørge sig selv.

Vi får at vide, at Stine stort set intet har tilbage. Stine Bødker var før en kvinde, der arbejdede meget, selv efter hun mistede sin mand. Men en dag kommer hun til skade med sin hånd, hvor hun får kvast sin hånd i et damptærskeværk.

Dette medfører til at hun ikke længere kan arbejde. På grund af ulykken begynder hun at bruge alle sine penge på alkohol(brændevin).

Til sidst bliver hun afhængig, hvilket medfører til, at hun både bliver fattig og psykisk syg. Derfor bliver hun tvunget til at leve på fattigdomshjemmet

I samfundet bliver Stine behandlet utrolig dårligt, da hun ligger nederst på magtskalaen. Hun får ingen respekt og udstilles som en af samfundets sociale tabere.

Derudover bliver hun også set som en drukken og splittergal kvinde, da hun opfører sig som hun gør, og gør oprør mod at forlade sit hjem

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu