Historie Noter | 20 sider

Indholdsfortegnelse
Samfundsform og nation 1750 - 1890
Fred og florissant handel
Fra systime historiebogen
Historiefaglige videns former
Fagets backstage:
Fagets frontstage:
Problemstillinger:
Problemstillinger til Danmarks historie fra 1750 til 1945, s. 9-17 + Den florissante handelsperio-de fra Grundbog til Danmarkshistorien (systime)
Vækst og fremgang er ord, der kendetegner 2. halvdel af 1700-tallet i DK. Hvad var årsagerne i stikord til denne fremgang?
På hvilken måde udviklede den danske udenrigshandel sig i anden halvdel af 1700-tallet, og hvad var årsagen til dette?
Hvilken betydning havde De vestindiske øer for Danmark?
Hvilke problemer / konflikter var der i Danmarks forhold til udlandet fra 1760-1807, og hvilken udgang blev der på disse?
Hvordan var bysamfundene i DK i anden halvdel af 1700-tallet i forhold til de forskellige klasser, livs-former og produktionsformer?
Fæstebonde
Hoveriarbejde
Stavnsbåndet:

Danmarkshistorie s. 17-20 + 25 + 28, Grundbog til Danmarkshistorien 6. – Oplyst enevælde.
Hvilke konflikter var der mellem herremand og fæstegårdsmænd og mellem fæstegårdsmænd og hus-mænd i anden halvdel af 1700-tallet.
Hvem regerede i anden halvdel af 1700-tallet Danmark formelt og reelt, og hvorfor var der forskel.
Hvilke reformer indførte Struense, og hvordan gik det med dem?

Danmarks historie s. 21-25 + 26-27. Derudover Grundbog til DK-historien: første del af De store land-brugsreformer + kilde 29.
Hvordan udviklede landbruget i anden halvdel af 1700-tallet sig fra trevangsbrug til koppelbrug og fra dyrkningsfællesskab til udskiftning og udflytning?
Hvilken interesse (fordele / bagdele) havde henholdsvis godsejer, bonde og husmand i udskiftning og i selveje?
OPGAVE: FALDT DANNEBROG NED FRA HIMLEN I 1219?
• Hvilke kildeanalytiske overvejelser vil du gøre dig?
• Hvad skete der ved Lyndanise i 1219?
• Kan man bruge maleriet til at belyse, hvad der faktisk skete i 1219?
• Hvad kan maleriet bruges til som kilde?

KILDEANALYSENS GRUNDSPØRGSMÅL
• Hvilken historisk samtid/periode er kilden en del af?
• Hvor, hvornår og under hvilke omstændigheder er kilden blevet til?
• Hvilken slags kilde er der tale om?
• Er kilden ægte eller et falsum?
• Kan kilden anvendes som en frembringelse eller en beretning – eller begge dele?
• Hvem er afsenderen?
• Er beretningen en første- eller andenhåndskilde?
• Er der tale om en primær- eller sekundærkilde?
• Hvem er kildens modtager?
• Er kilden offentlig eller fortrolig?
• Hvilket formål har kilden?
• Hvilken tendens og synsvinkel udtrykkes i kilden? + Hvilken argumentation anvendes i kil-den?

Danmarks historie s. 29-32 + De store landboreformer (Grundbog til Danmarkshistorien)
25/02- 2020
Hvilke landboreformer blev iværksat efter 1784, og hvilken betydning fik de?
Hvilke modsætninger var der mellem de reformvenlige og de konservative godsejere, og hvordan kom kampen mellem disse grupper til udtryk i perioden?
Hvordan blev husmændenes forhold efter reformerne?
Hvad var årsagen til trykkefriheden blev indskrænket i 1790erne, og hvordan kom indskrænkningen til udtryk?
Opsummering: Hvordan ændrede landbruget sig i 2. halvdel af 1700-tallet i forhold til dyrkningsformer, struktur og ejerforhold, og hvad var årsagen til disse ændringer?

Danmarks historie bind 2, s. 44-47 + Grundbog til Danmarkshistorien, Enevælden i mod-vind.
Hvad var baggrunden for oprettelsen af de rådgivende stænderforsamlinger i DK i 1834, hvad var deres funktion og indhold, og hvem valgte dem?
Hvem var de liberale, og hvilke synspunkter havde de?
Hvordan forsøgte de liberale m.fl. at skabe en politisk debat og udtrykke deres synspunkter, og hvordan reagerede regeringen (enevælden) på dette?
Hvordan forsøgte de liberale at bane vejen for en politisk alliance med gårdmandsklassen, og hvad var formålet med dette?

Danmarks historie 2, s. 47-50 + Grundbog til Danmarkshistorien, Enevælden i modvind, 2. del
1. Hvad var indholdet af den såkaldte sprogstrid og det medfølgende nationale spørgsmål, og hvilke 3 parter var der i disse stridigheder, og hvad var deres hovedsynspunkter?
2. Hvad var baggrunden for dannelsen af Bondevennernes selskab, hvem var medlem, og hvad var dets program?
3. Hvad var baggrunden for og forløbet af enevældens reelle afskaffelse i DK i marts 1848?
4. I 1848 blev der valgt en grundlovgivende forsamling for Danmark. Hvorfor kun for DK, og hvem valgte denne forsamling?
5. Hvad var indholdet af junigrundloven i 1849, og hvordan blev den betragtet i sin samtid?

Kilde analyse af Orla Lehman talen fra 1841
1. Hvilken historisk samtid/periode er kilden en del af?
2. Hvor, hvornår og under hvilke omstændigheder er kilden blevet til?
3. Hvilken slags kilde er der tale om?
4. Er kilden ægte eller et falsum?
5. Kan kilden anvendes som en frembringelse eller en beretning – eller begge dele?
6. Hvem er afsenderen?
7. Er beretningen en første- eller andenhåndskilde?
8. Er der tale om en primær- eller sekundærkilde?
9. Hvem er kildens modtager?
10. Er kilden offentlig eller fortrolig?
11. Hvilket formål har kilden?
12. Hvilken tendens og synsvinkel udtrykkes i kilden?
13. Hvilken argumentation anvendes i kilden?
14. Hvor repræsentativ er kilden?
15. Hvor brugbar er kilden til at besvare den historiefaglige problemstilling?

Spørgsmål til Orla Lehman talen fra 1841
Hvordan beskriver Orla Lehmann relationerne mellem adelen/ godsejerne og bondestanden historisk set.
Hvordan fremstiller han kongemagtens betydning for bondestanden.
Hvordan fremstiller han betydningen af stænderforsamlingerne?
Hvad er hans konklusion – og hvordan begrunder han den.
Orla Lehmann blev idømt tre måneders fængsel for talen. Hvad i talen kan være årsag til den straf?

Begrebskort til historie 2.g

Uddrag
Fred og florissant handel
- Efteråret 1761 indledte økonomen Christian Martfeldt en studierejse
o Lang årrække studerer handel, landbrug og fabrik væsnet i Europa
o Første studiemål
 Hertugdømmerne Slesvig-Holsten - hjemmestedet for moderne landbrugs- og ma-nufakturproduktion.
- Tegnede ikke lyst bilede af de økonomiske forhold i Danmark hverken på landet eller i købstæ-derne.
o Den økonomiske tilstand beskrev i hans dagbog forandrede sig i de følgende årtier
 Baggrunden var en generel prisstigning på korn og levnedsmidler ifølge med en generel befolkningsvækst i Europa.
 Fik betydning for landbrugsproduktionen fik betydning for hele det danske sam-fund fordi indtægterne ikke længere blev brugt på kostbare krige.
- Danmark kom i krig med Rusland i 1762
o Baggrunden for krigens start: russiske zar Peter 3 havde familie forbindelser med Gottorp
o Den danske og russiske hær nærmede sig hinanden:
 Den internationale politiske situation: Peter 3 blev myrdede af hans kone
 Medførte til at krige blev aflyst og Danmark blev Ruslands allierede.
• Holsten blev indlemmet som et hertugdømme under den danske krone
- Kathrina d 2 ønskede at styrke ruslandstormagtstilling i Europa
o Indgå alliance med Danmark, polen, Preussen og Sverige.
o 1765 sluttede Danmark sig til dette - nordiske system
- Loven om indfødsret 1776 - statsembeder var forbeholdt borgere som var født i staten.
o Hensigt at skabe en patriotisk fælleskabsfølelse i staten på tværs af dansk, norsk og tysk
o Patriotismen skulle dæmme op for en nationalisme
- I 1776 blev de borgerlige rettigheder formuleret i den amerikanske uafhængighedserklæring
o Vakte ingen opsigt i København - % politiske betydning for DK
o Fik økonomisk betydning
- Grundet krigen mellem England, Frankrig og USA
o Maksimalt udbytte af sin handelsflåde
o Grundet det nordiske system - i stand til at hæve deres neutralitet -
o Tidens motto - frit skib giver fri ladning
 Skib under dansk flag kunne overtage de krigsførende lands handel på verdensha-vene
 Under den amerikanske uafhængighedserklæring handelsflåden fordoblet
o England kunne ikke acceptere den danske udnyttelse af neutraliteten
 Grundet undergravede den engelske handel
 Spillerum for DK - UK fokuserer på krigsførelsen
 1798 - satte magt bag kravet om undersøgelsen af neutralitet skibsladninger.
 Danmark afviste og indgik et væbnet neutralitetsforbund med Rusland

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu