Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Nettoomsætning:
- Finansielle indtægter:
- Produktionsomkostninger:
- Distributionsomkostninger:
- Administrationsomkostninger mv.:
-Nettoomsætningen:
- Anlægsaktiver:
- Varebeholdninger:
- Tilgodehavender fra salg:

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18.
- Overskudsgraden:
- Aktivernes omsætningshastighed:

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %) Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
- Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Boses indtræden i branchen.

2.1 (10 %)
Opstil balancen pr. 30.09.18. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 3.
- I bilag 4 er der en skabelon til balancen.

2.2 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.

2.3 (5 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

3.1 (5 %)
Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-4.

3.3 (5 %)
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

4.1 (5 %)
Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedernes ejerform fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.

4.2 (5 %)
Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 6.

4.3 (5 %)
Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Uddrag
En af de ting som har været med til at forbedre den økonomiske udvikling hos Widex A/S er deres helt nye lancering af det trådløse topprodukt Beyond, som var med til at drive væksten for virksomhedsåret i 2016/17.

Det er generelt lanceringer af produkter, der er med til at holde vækst og skabe markedsandele. Dermed er dette positivt for deres økonomiske udvikling.

En vigtig ting for deres økonomiske udvikling er, at de har reducereret produktionsomkostningerne og stabile gennemsnitlige slagspriser, dette har været med til at skabe økonomisk vækst, da bruttoresultatet er steget, og deres resultat har vist fremgang. Altså dermed er dette en positiv udvikling i deres økonomi.

---

I Widex A/S har man oplevet et fald i varebeholdningerne, og dette kan skyldes, de er blevet bedre til at tilpasse deres varelager og dermed ikke have så mange varer på lager.

De stabile gennemsnitlige salgspriser kan også være med til at nedbringe varebeholdninger i og med salgspriserne ikke er det samme, og dermed har de nok fået uddelt salget mere lige ud i året, og dermed nemmere kan tilpasse deres færdigvarelager samt råvarelager.

Det kan dog også skyldes deres slag er steget og dermed er de kommet af med flere vare. Alt i alt er det positivt for kapitaltilpasningsevnen at varebeholdningerne falder.