Widex AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.1 (5 %)
Redegør for, hvilke forhold der har påvirket den økonomiske udvikling i Widex A/S.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Widex A/S anvender.

1.3 (25 %) Skriv om det er tilfredsstillende
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Widex A/S for årene 2014/15 til 2016/17 med udgangspunkt i nøgletallene, internt materiale og artiklerne. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Vurder, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2016/17 og forklar,

hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.5 (5 %)
Vurder Widex A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Opstil resultatopgørelse for 2017/18. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.2 (5 %)
Opstil balancen pr. 30.06.2018. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Vurder, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger i årsregnskabs-loven at nedsætte afskrivningerne til det halve.

2.4 (5 %)
Forklar, hvordan den betalte forsikring for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019 har påvirket resultatet og likviditeten i regnskabsåret 2017/18.

3.1 (10 %)
Beregn dækningsbidraget i alt og dækningsgraden for HighDry.

3.2 (5 %)
Beregn, hvor meget afsætningen mindst skal stige for, at det er lønsomt at forbedre kvaliteten på HighDry

3.3 (5 %)
Diskuter, om Jøling ApS bør forbedre kvaliteten på HighDry

Uddrag
1.1 (5 %)
Redegør for, hvilke forhold der har påvirket den økonomiske udvikling i Widex A/S.

Først og fremmest har Widex A/S lanceret et nye trådløst topprodukt ”Beyond”, som har været med til at drive væksten for virksomheden i regnskabsåret 2016-17.

Den økonomiske udvikling for virksomheden er dernæst også stærkt påvirkede af deres reducerede produktionsomkostninger samt de stabile gennemsnitlige salgspriser på markedet for høreapparater.

Dette påvirkede bruttoresultatet positivt samtidig med at virksomhedens resultat af primær drift steg med 85,3 mio. fra regnskabsår 2015/16 til 2016/17.

Dette er selv på trods af virksomhedens post af engangsomkostninger var påvirket af 40 mio.

som blev brugt i sammenhæng med fratrædelsesomkostninger i forbindelse med flytningen af produktionen, omstrukturering af back-office-opsætningen og tabet på et salg af en bygning.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Widex A/S anvender.

Widex A/S benytter sig af vækststrategien produktudvikling. I fremtiden har virksomheden en vision om at de nye produkter skal trække væksten.

Dette har de tænkt sig at realisere ved hjælp fra investeringer i deres salgsorganisation, forskning og udvikling.

Man kunne også argumentere for at de brugte vækststrategien markedspenetrering, eftersom virksomheden forsøger at øge salget af deres trådløse topprodukt

Beyond, til de nuværende markeder, hvilket understøttes af deres mål om at vokse mindst 10% i det nuværende regnskabsår.

---

Gældsrenten er lige så tæt på uændret. I periodens start befinder posten sig på 3,37 og stiger til 4,18. Dette er en stigning på 0,8 procentpoint og svarer til 24%.

Procentmæssigt er dette et stort tal, hvilket betyder at Wide A/S betaler 24% højere rente på deres gældsforpligtelser. Dette har været med til at påvirke egenkapitalens forrentning negativt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu