Vestas & Zepro | Afsætning

Indholdsfortegnelse
1.1 (5 %)Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden.
1.2 (5%) Forklar, hvorfor serviceaftaler er vigtige for Vestas A/S’ indtjening.
1.3 (25 %) Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Vestas A/S for årene 2012 til 2014 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og internt materiale.
1.4 (5 %)Vurder, hvorledes Vestas A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2014 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
1.5 (5%) Vurder Vestas A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.
4.1 (5 %) Beregn, om det er lønsomt for virksomheden selv at producere komponenten H-14. De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.
4.2 (5 %) Beregn, hvor meget det årlige forbrug mindst skal udgøre, for at det er lønsomt selv at producere komponenten H-14.
4.3 (5 %) Redegør for, hvilke fordele og ulemper Zepro A/S vil få, hvis virksomheden selv fremstiller komponent H-14.

Uddrag
Pengestrømsopgørelsen i ovenstående figur viser, at årets pengestrøm er positiv med mio. kr. 9.176 i 2014.

Da de likvide beholdninger ved årets start (primo) var mio. kr. 5.849, medfører det, at de likvide beholdninger ved årets slutning (ultimo) er mio. kr. 15.024.

Ifølge vores egne beregninger er det til-strækkeligt til at fortsætte driften i mere end 15 dage, hvorfor der er tilstrækkelig likviditet i Vestas A/S.

Når årets pengestrøm er positiv, skyldes det, at den positive pengestrøm fra driften på mio. kr. 8.400 er tilstrækkeligt stor til at opveje for de negative pengestrømme fra investerings- og finansieringsakti-vitet, på henholdsvis mio. kr. 2.126 og mio. kr. 2.902.

Den positive pengestrøm fra driften er først og fremmest et resultat af, at resultat før primær drift er positiv med mio. kr. 4.170. Herefter er der korrigeret for finansielle poster, hvoraf den væsentligste er betalt selskabsskat, der har påvirket virksomhedens likviditet negativt.

Herefter er der yderligere korrigeret for ændringer i driftkapitalen (varebeholdninger, tilgodehavender fra salg, forudbetaling fra kunder, gæld til leverandører og anden gæld), der samlet set har påvirket likviditeten positivt med mio. kr. 2.694.

Det er især forudbetaling fra kunder, der har påvirket likvidi-teten positivt med mio. kr. 2.835, men også gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser har bidra-get positivt til likviditeten med mio. kr. 716. Af de resterende væsentlige poster har tilgodehavender fra salg påvirket negativt med mio. kr. 850.

Dette efterlader en positiv pengestrøm fra drift på mio. kr. 8.400. Dette er positivt, da pengestrømmen fra drift generer tilstrækkelig likviditet til finansiering af investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet.

Den negative pengestrøm fra investeringsaktivitet på mio. kr. 2.126 skyldes, at der i 2014 er købt aktiver for mio. kr. 2.193, mens der kun er solgt aktiver for mio. kr. 67.

Selvom investeringerne i aktiver påvirker likviditeten negativt på kort sigt, kan det have en positiv effekt på længere sigt. Det er altså positivt for virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder, at pengestrømmen af investeringsaktivitet påvirker likviditeten negativt.

Dog fremgår det af uddraget af ledelsesberetningen, at investeringsaktiviteten er faldet i de seneste år, hvilket potentielt kan begrænse fremtidige indtjeningsmuligheder.

Den positive pengestrøm fra finansieringsaktivitet på mio. kr. 2.902 skyldes udelukkende en udvi-delse af aktiekapitalen på mio. kr. 3.223, som er tilstrækkelig stor til at opveje for virksomhedens ak-tieopkøbsprogram, som påvirker likviditeten negativt med mio. kr. 321.

Opkøbet af egne aktier vurde-res til at være et sundhedstegn for virksomheden, da det vidner om at virksomheden er økonomisk solid og der er rigeligt med likviditet.

Ved at fremskaffe yderligere likviditet gennem en aktiekapital-udvidelse opnår Vestas den fornødne finansiering uden at optage nye gældsforpligtelser og derved forværre soliditetsgraden (jf. analyse af soliditeten).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu