Vandets Kredsløb & Vandbalanceligning | Noter Fysik

Indholdsfortegnelse
I. Teori 2
II. Hypotese 4
III. Materiale: 5
IV. Forberedelsen af jeres målinger 5
V. Sedimenttransport - Prøvetagning Error! Bookmark not defined.
VI. Tværprofil 7
VII. Strømhastighedsmåling med flowmeter 10
VIII. Iagttagelser mht. bunden af åen 11
IX. Forberedelse af de sidste målinger 12
X. Strømhastighedsmåling vha. fløde 13
XI. Resultater: 15
XII. Diskussion 18

Uddrag
Før I går i gang med målingerne, skal I iagttage vandløbets strøm. Løber vandet lige så hurtigt i midten af løbet som ved bredderne? Er strømmen jævn og glidende eller turbulent og med strømhvirvler?

Opstil nu en hypotese for, i hvilken retning vandløbet vil mæandrere. Tegn en skitse af vandløbet og indtegn mæanderbuer, hvor I formoder, at de vil opstå.

Skriv en undertekst til jeres skitse, hvor I begrunder jeres formodning. Hvor i profilet forventer I, at der er størst materiale¬transport?

---

1. Der skal foretages målinger af strømhastigheden tre steder i vandløbet. Det er bedst, hvis man er der med 3 mennesker, to til målebåndet og 1 til flowmeter.

2. Det er vigtigt, at pointere princippet om, at man måler der hvor man vurdere strømhastigheden er størst (= midten)

3. Derefter en måling på begge sider af strømmen, således at målingen foretages halvvejs ind mod bredden, set fra midten (eller bedre sagt fra det punkt, hvor man har målt størst strømhastighed).

4. Det er vigtigt, at man har målt afstanden til venstre vandkant (= Nulpunkt).

5. Ved hvert af de tre steder skal der måles i dybden x 0.4. (Ex: 30 cm dybt x 0,4 = 12 cm over bunden). Inddrag hertil jeres opmåling til tværprofilet på siden foran.

6. Lav en serie på 3 målinger ved hver position. Husk, at tallene kan svinge rimeligt meget. Giv jer i starten lidt tid til iagttagelse.

7. Strømmålerens propel skal vende op mod strømmen. Stå aldrig for tæt på strømmåleren og altid på den ene side af den ud mod bredden. Rens den for eventuel planter, grums etc.

8. Målingerne kan begynde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu