Stryhns AS | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1 (10%)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.

Hændelse
Påvirkning på den økonomiske udvikling

1.2 (15%)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.
- Analyse af indtjeningen
- Analyse af kapitaltilpasningen

1.3 (10%)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018
- Overskudsgraden:
- Overskudsgraden beregnes på følgende måde:
- Aktivernes omsætningshastighed:

1.4 (5%)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018.

1.5 (5%)
Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Stryhns A/S løbende at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter.


Opgave 2
2.1 (5%)
Redegør for, hvilke fordele Nicklas Tørring kan opnå ved at udarbejde en forretningsplan for proffswim.dk.

2.2 (5%)
Udarbejd et likviditetsbudget opdelt på halvår for proffswim.dk for 2020/21.

2.3 (5%)
Vurder, hvor stort et driftslån Nicklas Tørring skal bede banken om, hvis proffswim.dk skal have tilstrækkelig likviditet det første driftsår.

Opgave 3
3.1 (5%)
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

3.2 (5 %)
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning i hvert af de 5 år.

3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

Opgave 4
4.1 (5 %)
Forklar, hvordan saldoen på tkr. 86.732 på konto 1100: Varesalg er fremkommet.

4.2 (10 %)
Opstil balancen for Pure Organic ApS pr. 31.12.2019. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
Analyse af indtjeningen
Nettoomsætningen har i regnskabsperioden (2016-2018) oplevet en stigning på 48 procentpoint.

Indekstallene er fra 2016 til 2017 steget med 11 procentpoint, hvilket er en lav udvikling sammenlignet med den markant højere udvikling i perioden fra 2017-2018. I denne periode er nettoomsætningens indekstal haft en stigning på 37 procentpoint.

Denne markante stigning i nettoomsætningen kan grundes, at Stryhns A/S har fusioneret med Graasten Salater, samt opkøbt K-salater, hvilket har medvirket til denne stigning i omsætningens indekstal.

Derudover er fremgangen på markedet også en væsentlig årsag til udviklingen. I sammenhæng med opgave 1.1 kan der konkluderes, at virksomheden har effektiviseret deres produktion via. bl.a. produktudvikling og optimeret deres processer.

Derudover har virksomheden tilegnet sig en stærkere position på markedet, hvilket har resulteret i denne forbedret nettoomsætning. Overordnet vurderes der, at stigningen i nettoomsætningen har haft en positiv indvirkning på indtjeningsevnen.

Indekstallene for omkostninger til råvarer og hjælpematerialer er i analyseperioden steget fra indeks 100 til indeks 166. Dette er en stigning på 66 procentpoint, hvilket svarende til en således procentvis stigning.

Indekstallene har haft en større stigning fra 2017-2018, hvor stigningen var på 44 procentpoint, end 22 procentpoint fra 2016- 2017.

Det vurderes, at denne udvikling skyldes strategiske opkøb, hvilket har medført at Stryhns A/S har været nødsaget til at købe yderligere råvarer, samt lave aftaler med leverandører. Dette kan ligge til grundlag for de stigende omkostninger.

Derudover fremgår det af bilagene, og ikke i sammenhæng med opgave 1.1, at virksomheden er stærkt afhængige af prisudviklingen på deres råvarer, idet at der er få udbydere af leverandører til specifikke produkter.

10 Det kan vurderes, at dette kan have haft en indflydelse på indekstallene for omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at stigningen i indekstallene for omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, har påvirket den samlet indtjening for Stryhns A/S negativt.

Andre eksterne omkostninger mv. har i regnskabsperioden oplevet en stigning på 19 procentpoint (119-100=19). Denne udvikling sker udelukkende fra år 2017 til år 2018, idet at posten ikke ændrer sig fra 2016-2017, da den ligger på indeks 100 i begge år.

Det kan formodes, at stigningen i andre eksterne omkostninger kan tillægges de løbende omkostninger i forbindelse med reduceringen af klima- og miljøpåvirkningen, herunder rensningsanlæg, samt investeringen i køleprincipper og køleløsninger.

Derudover kan de stigende omkostninger være grundet den generelle optimering i virksomheden, herunder også forbedringen af konkrete produkter. Endvidere kan der også have været andre eksterne omkostninger forbundet med de strategiske opkøb.

Det kan konkluderes, at udviklingen inden for denne post har haft en positiv indvirkning på indtjeningsevnen, idet at stigningen i andre eksterne omkostninger er mindre end stigningen i nettoomsætningen.

Posten for personaleomkostninger er i perioden fra 2016 til 2018 steget med 49 procentpoint. Posten er fra år 2016 til 2017 steget med 11 procentpoint, hvilket er en forholdsvis lille stigning, sammenlignet med stigningen fra 2017 til 2018, som er på 38 procentpoint.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu